Dokument som vänstertidningen Aftonbladet kommit över visar att statliga Vattenfall lämnat in en ansökan om att få bygga ny kärnkraft i Ringhals. Den nya anläggningen som getts det internationellt klingande namnet ”Nuclear West” ska kunna börja leverera el om nio år och till en effekt, 2 800 Megawatt, som är högre än vad de två kvarvarande reaktorerna 3 och 4 producerar idag.

Efter regeringsskiftet ses nu de första tecknen på ett paradigmskifte i energipolitiken. Efter åtta år av socialdemokratiskt och miljöpartistiskt vanskötsel och ansvarslös massnedläggning av kärnkraft som försatt Sverige i en elförsörjningssituation liknande ett u-lands, inleds nu det mödosamma arbetet med att reparera skadan.

Uppgiften kommenteras av miljöminister Romina Pourmokhtari (L) som ”mycket glädjande och bra”. Ansökan är i linje med det så kallade Tidöavtalet där skrivningar finns om att se till att Vattenfall byter fot från kärnkraftsfientlig under den tidigare vänsterregeringen till kärnkraftsvänlig.

I linje med Tidöavtalet

I Tidöavtalet finns också skrivningar om att om möjligt återstarta reaktorerna 1 och 2 som stängdes ned av den tidigare vänsterregeringen. Vattenfalls VD Björn Linde har tidigare hävdat att detta inte går att göra medan andra bedömare menar att det är fullt möjligt. Inga signaler i anslutning till den nya ansökan indikerar att Vattenfall skulle ha ändrat inställning där.

Så sent som i november hävdade Vattenfalls chef för affärsutveckling, Desirée Comstedt, att det inte går att få lönsamhet i kärnkraft i Sverige under rådande förutsättningar. Det har från Vattenfall och den tidigare regeringen beskrivit som affärsmässiga bedömningar men visat sig i huvudsak ha politiska orsaker som nu undanröjs.

Oklart vilken reaktortyp

Det framgår inte av ansökan om Vattenfall avser bygga ett eller ett par stora reaktorer av traditionellt snitt eller ett större antal mindre så kallade modulära dito på cirka 300-400 Megawatt vardera. Det som talar för det senare är att Vattenfall initierat en förstudie om att bygga sådana och sagt att man inte har planer på att bygga några av den förstnämnda typen. Den aviserade effektmängden talar tvärtom för att det är två större reaktorer som planeras.

Ansökan gäller nybyggnation på en plats där det redan finns befintlig kärnkraft. Den nya SD-stödda regeringen har även beslutat häva den tidigare vänsterregeringens förbud mot att bygga kärnkraft på andra platser i landet. Behovet av ny eller återstartad kärnkraft är stort i synnerhet i södra Sverige.

Ingen från Vattenfall har i skrivande stund kommenterat den inlämnade ansökan till media.