Tidigare i år kom nyheten om att energiminister Anders Ygeman (S) på ett regelstridigt sätt och i hemlighet tagit pengar ur en pott avsedd för Sveriges nationella beredskap för att bygga om ett oljekraftvärmeverk i Stockholm med syfte att höja eleffekten i huvudstaden. Nya uppgifter och en ny regeringsrapport tyder på att Ygeman ljugit om sina förehavanden.

I början av nästa månad ska ett granskningsärende av Anders Ygeman avgöras i konstitutionsutskottet. Huvudfrågan gäller nationella elberedskapspengar som använts i hemlighet och att regeringskansliet var involverat i denna uppgörelse, vilket Ygeman förnekar.

Enligt vad som sagts inför att projektet sattes igång skulle Stockholm Exergi och elnätbolaget Ellevio stå för finansieringen. Men enligt uppgifter togs i stället hälften av summan ur en pott avsedd för Sveriges nationella elberedskap. Detta gjorde affären väsentligt dyrare och tros också strida mot bestämmelserna för hur beredskapspengar får användas.

LÄS ÄVEN: Ygeman tog beredskapspengar för ”klimatneutral el” – anklagas för korruption

I de svar som KU begärt in från regeringskansliet och en ny regeringsutredning från Energimyndigheten samt ett stort antal dokument, mejl och sms som Dagens Nyheter tagit del av framgår att Anders Ygemans version motsägs på flera punkter.

Av kostnaden på mellan 1,6 och 2,1 miljarder kronor bokade Svenska kraftnät upp en miljard av nationella elberedskapspengar för att bekosta renoveringarna av oljekraftverket. I en hittills okänd promemoria som elnätsföretaget Ellevio skickade till infrastrukturdepartementet, där Ygeman är ansvarigt statsråd, pekade man på vad som står på spel om inte Svenska kraftnät tar upp plånboken. Det hetta bland annat att ”flera viktiga utvecklingsprojekt riskerar att inte kunna driftsättas” och sedan tidigare hade bland annat en butik i Täby inte kunnat byggas på grund av elbrist.

Lösningen innebar att Sveriges elkunder i slutändan får stå för notan och att flera andra viktiga elberedskapsprojekt sköts upp eller slopades. Sedan uppgifterna framkom förnekade Ygeman all kännedom om att elberedskapspengar skulle ha använts. Nu kartläggs turerna och en hittills okänd bild om Svenska kraftnäts inblandning med nya dokument och mejl framkommer.

Lobbykampanj

Då Ellevio 2019 som regional elnätsägare upptäckte att de måste betala de kostsamma renoveringarna vägrade de vilket satte avtalet för elförsörjning i Stockholm från den 1 januari 2020 och framåt i fara. Man ansåg att Svenska kraftnät bar ansvaret och startade en lobbykampanj att få dom att ta notan. I mars samma år höll Ellevio ett första möte med Svenska kraftnät och man skickade en formell PM till regeringskansliet där Svenska kraftnät pekades ut som juridiskt ansvarig. PM:en skickades till ett kansliråd på Infrastrukturdepartementet som i början av 2020 blev politiskt sakkunnig i Anders Ygemans innersta krets.

Redan då fanns frågan om elberedskapspengar på bordet och i augusti 2019 bekräftade Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe i ett sms till vd:n i bolaget som äger produktionsanläggningarna, Stockholm Exergi, att hon var beredd att ge elberedskapspengar. Medan Ellevio vägrar skriva på avtalet styr man tillsammans med Stockholm Exergi och Svenska kraftnät ihop en lösning för att höja eleffekten i Stockholm och samtidigt höja elberedskapen.

Efter att ett departementsråd tillika enhetschef på Ygemans infrastrukturdepartement sms:ar Medelius-Bredhe i september om situationen svarar hon att Ellevio vägrar ingå avtal om elen då det handlar om investeringar i anläggningar och inte bara att leverera eleffekt. Hon gör också klart att Stockholm riskerar stå utan avtal för el den 1 januari 2020 om inget görs. Efter detta ska aktiviteten på departementet ha ökat.

Efter flera turer och möten ändrar sig Ellevio och man är plötsligt beredda att bidra till att lösa effektfrågan i Stockholm. Förklaringen är användningen av elberedskapspengar. Personen som skriver detta är kanslirådet som bara några månader senare blir politiskt sakkunnig hos Anders Ygeman.

SD anmäler

Då Sverigedemokraterna anmälde Anders Ygeman senhösten 2020 till konstitutionsutskottet för hans roll i eluppgörelsen förnekade han att kontakter skett mellan regeringen/regeringskansliet och Svenska kraftnät i de aktuella frågorna, något som motsägs av den nya dokumentationen.

Även i en rapport som i slutet av april lades på regeringens bord framgår att Svenska kraftnäts elberedskapspengar ”starkt bidragit” till upprustningen av de kraftverk som skulle säkra den lokala eleffekten i Stockholm i Anders Ygemans initiativ.