I den nya rapporten Självförsörjning och utanförskap i Malmö konstateras att en ansenlig del av stadens befolkning inte är självförsörjande. Man slår också fast att Malmö ligger i en besvärande toppliga avseende så kallat utanförskap.

I stället för att som SCB definiera en person som sysselsatt genom att utgå från om personen utfört arbete under minst en timme en referensvecka, har man i den nya rapporten tittat på bruttoinkomster.

LÄS ÄVEN: Fiasko för ännu en jobbsatsning i Malmö

Enligt rapportens författare, den av kommunstyrelsen tillsatta Malmö tillväxtkommissionen, är gränsen lågt satt och resultaten ger sannolikt en överskattning av självförsörjningsgraden.

Enligt detta sätt att räkna är 75 000 Malmöbor i arbetsför ålder inte självförsörjande.

– Det är som om hela Linköping eller Norrköping skulle vara arbetslösa eller sakna självförsörjning, det är en väldigt stor grupp, säger Johan E Eklund till DN.

Eklund är professor i nationalekonomi och chefsekonom för Sydsvenska industri- och handelskammaren och har skrivit rapporten tillsammans med Johan P Larsson, lektor i nationalekonomi och public policy.

LÄS ÄVEN: Slöjkvinna är Malmöpolisens nya modell

– Sverige har ett väldigt omfattande utanförskap och Malmö ligger i en besvärande toppliga.

Utrikes födda från utomeuropeiska länder

I rapporten har man också tittat närmare på skillnader i andelen självförsörjande som är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar (72 procent), utrikes födda från västerländska länder (49 procent) och utrikes födda från icke-västerländska länder (43 procent).

– Andelen icke-självförsörjande inrikes födda har minskat väldigt länge och ersatts av utrikes födda och framför allt från utomeuropeiska länder. Det är en trend som vi behöver prata om för det som händer i Malmö kan komma att ske i andra delar av landet. Det är en allvarlig kärna i rapporten, säger Johan E Eklund.

40 procent efter 12-13 år

Ytterligare ett område man tittat på är hur lång tid det tar för utrikes födda med annat ursprung än västerländskt, som var minst 20 år gamla när de kom till Sverige, att komma i självförsörjning. Här finns skillnader mellan olika städer.

Omkring 40 procent blir självförsörjande efter 7-8 år i Stockholm, i Göteborg nio år och 12-13 år i Malmö.

LÄS ÄVEN: Nästan varannan socialsekreterare i Malmö har utsatts för hot

Rapporten ger förslag på åtgärder som är hämtade från en forskningssammanställning Johan E Larsson skrev 2020 när han var vd för Entreprenörskapsforum. Bland annat handlar det om en självförsörjningsmålsättning för den ekonomiska politiken, ett ”respektavstånd” mellan bidrag och arbetsinkomster samt slopat flerbarnstillägg.

Utrikes födda kvinnor med utomeuropeiskt ursprung

Ytterligare ett förslag är bidragstak, vilket man hämtat från Danmark där det ska ha fungerat bra.

LÄS ÄVEN: Malmös förlust en halv miljard – SD: ”Kan härleda det till massinvandringen”

– Den grupp som är sämst etablerad på arbetsmarknaden är utrikesfödda kvinnor med ursprung utanför Europa. Slopat flerbarnstillägg är en väg att stärka incitamenten. Men det ska ju ställas mot att det finns andra sociala konsekvenser av det. Som ekonom kan jag bara peka på att här är en åtgärd som kommer förbättra integrationen men den kommer med ett annat pris. Det är målkonflikter som politiken måste hantera.