➤ Mina Dennert insisterade på att delta i regeringens interna samtal kring arbete mot rasism. Planen förespråkar ”ett mer aktivt rättsväsende”, utvidgningar av brottsrubriceringar och andra lagändringar. ”Vi hörs vidare om detta”, säger Kulturdepartementets ämnesråd.

Tidigare idag kunde Samhällsnytt avslöja att nätverket #jagärhär flera gånger tidigare försökte att komma i direkt kontakt med Justitiedepartementet. Att döma av Mina Dennerts ställningstaganden var syftet att påverka rättstillämpningen och lagstiftningen på området.

Nu kan vi berätta att Dennert kräver att få vara med i regeringens interna samtal kring den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

LÄS MER: Så här nästlade #jagärhär in sig hos makten

Den 2 oktober vädjade hon till ämnesrådet Andrés Zarzi på Kulturdepartementet i ett mejl som Samhällsnytt har tagit del av. I mejlet hotar hon indirekt med ”sänkt engagemang” om hon inte får igenom sina krav:

”Om det skulle pågå samtal som vi inte deltog i skulle det skada vår trovärdighet och inte bara sänka engagemanget i gruppen utan även förtroendet vi har i media och det omgivande samhället i en tid där allt handlar om att försöka skada seriösa aktörers tillförlitlighet.”

Den så kallade nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott antogs av regeringen den 24 november 2016. Det ansvariga departementet var just Kulturdepartementet. Planens målsättning att motarbeta rasism och diskriminering låter fint. Dock konstaterar Samhällsnytt att dokumentet har stora problem med att definiera vad exakt som ska bekämpas och motverkas.

På sidan 5 i dokumentet i kapitlet ”Begrepp” finns en definition av rasism som förtjänar att citeras i sin helhet;

”När regeringen i denna plan använder begreppet rasism avses uppfattningar  om att människor p.g.a. föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller  etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att de därmed kan eller bör behandlas på olika sätt.”

Samhällsnytt konstaterar att begreppet är milt sagt otydligt: i princip varje påstående om skillnader mellan människor på grund av kultur, ursprung eller religion skulle kunna klassas som rasism.  Inte heller uttrycket ”behandlas på olika sätt” får någon närmare förklaring.

Enligt sidan ordlista.se är rasism dock ett mycket snävare begrepp:

Men att planen är otydlig när det gäller nyckelbegrepp verkar inte hindra regeringen att förbereda för hårdare tag. Ett kapitel med rubriken ”Ett mer aktivt rättsväsende” redogör för vad som kan göras för att bekämpa det som definieras i stycket ovan. Förutom att rada upp rättsvårdande myndigheter som ska prioritera upp hatbrott som är kriminaliserat enligt den nuvarande lagstiftningen, förespråkar planen omfattande lagändringar för att utvidga vissa brottsrubriceringar och införa nya.

På sidan 43 slås det fast följande av regeringen:

”För att bättre kunna motverka hot och allvarliga kränkningar, såväl på internet som i övrigt, krävs att det straffrättsliga regelverket är anpassat efter den karaktär problemen har i dag.”

Vad som konkret åsyftas här går att läsa under samma kapitel:

”Utredningen föreslår bl.a. att straffbestämmelserna om olaga hot och ofredande utvidgas och att förtals- och förolämpningsbestämmelserna moderniseras.”

Med andra ord föreslår regeringen att utrymmet för yttrandefriheten ytterligare minskar och att fler uttalanden ska kriminaliseras. Detta mot bakgrund av att det fortfarande är oklart av planen vad som ska tolkas som rasism.

LÄS MER: Regeringen ville kartlägga ”hat” – #jagärhär blir samarbetspartner

Så det är i detta sammanhang Mina Dennert vill vara närvarande med sitt nätverk #jagärhär. Av svaret till Dennert från ämnesrådet Andrés Zanzi följer att hennes deltagande inte alls är uteslutet, Nätverket erkänns vara ”naturligtvis en relevant aktör i sammanhanget”. ”Vi hörs vidare om detta”, lovar Zanzi:

Bara åtta dagar senare inkommer en bidragsansökan till Kulturdepartementet om en halv miljon kronor för just arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott – alltså med samma rubrik som den nationella planen:

När Samhällsnytt når Zarzi på telefon idag bekräftar han att det pågår ett förberedande arbete för en dialog kring planen:

– Vi har varit i kontakt med #jagärhär och diskuterat hur de ser på det här liksom… mer utifrån deras erfarenhet. Och då pratade de om att de vill vara med på det. Det är allt!

Hur ser det ut – kommer de att bli en del av samtalen?

– Planering pågår, svarar han kort.

Är de enda aktör från det civila samhället som kan bli aktuella eller finns det flera?

– Det kan jag inte svara på, planering pågår.

Okej, kan du svara på min sista fråga då – har du varit medlem i nätverket #jagärhär?

– Jag kommer inte kommentera det här… Jag måste gå in här… Jag är precis på väg mot en konferens. Och nu måste jag lägga på. Jag får tacka dig för ditt samtal.