➤ När Ånge kommun skulle förnya nyttjanderättsavtalet med föreningen Folkets Hus beslöt kommunstyrelsen vid ett sammanträde att lägga till en ”värdegrundsklausul”. Syftet var att kunna hindra bl.a. Sverigedemokraterna att använda lokalerna. Nu får kommunen bakläxa av förvaltningsrätten.

Det var den 11 oktober förra året som kommunstyrelsen tog beslut om att i det nya avtalet mellan kommunen och föreningen Folkets Hus lägga till följande ordalydelse:

”Dock äger föreningen rätt att neka föreningar, organisationer och enskilda grupper att hyra om de inte delar de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde i enlighet med den centralt för Folkets Hus-rörelsen antagna policyn.”

Det primära skälet till att införa klausulen var att man ville kunna säga nej till att hyra ut till Sverigedemokraterna. Företrädare för SD anmälde klausulen för brott mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen (2 kap 2 §). Och häromdagen gav förvaltningsdomstolen i Härnösand SD rätt – Man häver kommunstyrelsens beslut och beordrar kommunen att ta bort den diskriminerande ”värdegrundsklausulen” ur upplåtelseavtalet.

I klagandet till domstolen anför SD att föreningen Folkets Hus hyr lokalerna gratis av kommunen och dessutom får 350.000 kr om året i bidrag för att tillhandahålla lokaler för kommunens kultur- och föreningsliv. Man skriver också att föreningen Folkets Hus tidigare försökt neka att hyra ut, inte bara till Sverigedemokraterna som parti utan även till enskilda personer som öppet sympatiserar med SD, och att syftet med att införa den aktuella skrivningen syftar till just detta.

Ånge kommun anför å sin sida att man anser att beslutet är fatta i laga ordning och att man anser det rimligt att föreningen Folkets Hus ges rätt att säga nej till uthyrning till aktörer med hänvisning till värdegrund.

Förvaltningsdomstolen ger Sverigedemokraterna rätt i att klausulen i avtalet strider mot 2 kap 2 § i kommunallagen och att kommunstyrelsens genom att besluta om en sådan skrivning i avtalet har fattat ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Det ger enligt 10 kap 8 § i kommunallagen domstol rätt att häva beslutet, vilket förvaltningsrätten i Härnösand alltså nu gör (mål nr 3753-16).

Det är i skrivande stund oklart huruvida Ånge kommun avser att överklaga domen till högre instans.