LEDARE. Efter veckor där vänstermedia, framförallt Aftonbladet som verkar ha löpt fullständigt amok, sågat den nya regeringen presenterades idag ”Tidö-avtalet”. Efter att ha sett presskonferensen och skummat avtalet är väl mitt första intryck att det är ett bra dokument och utgångspunkt för kommande fyra år.

Det görs stora positiva förändringar rörande migration, kriminalpolitik, energi och biståndspolitiken, vilket är de mest centrala områden Sverige står inför att lösa problem på. Det finns många punkter att kommentera i det 60-sidiga avtalet men jag tänkte fokusera på några för mig närliggande åtgärder. Det handlar närmare bestämt om förslag som jag la för cirka 10 år sedan, som bespottades och hånades, som gav upphov till ramaskri i media, som till och med SD i vissa fall sa nej till, men som nu blir regeringspolitik.

Hemliga tvångsmedel

I avtalet står:

att överväga och lämna författningsförslag som innebär att tvångsmedel kan användas preventivt för att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i kriminella nätverk

I min motion mot Deltagande i Kriminell Organisation, från år 2011 redan, formulerade jag det så här:

”Nya alternativa rekvisit bör tilläggas i de lagrum som reglerar samtliga hemliga tvångsmedel när det gäller att utreda DIKO-brott. Dessa rekvisit bör ha innebörden att hemliga tvångsmedel får användas utan villkor rörande straff, straffvärde, misstankegrad och vikt för utredningen för att utreda DIKO-brott.”

Formuleringarna är inte exakt desamma men andemeningen är: att tillåta övervakning och avlyssning för att preventivt verka mot kriminella gäng och organisationer. Det går exakt i linje med det jag föreslog för elva år sedan.

Utvisning av säkerhetshot

I avtalet står:

”En möjlighet att kunna utvisa gängkriminella som saknar svenskt medborgarskap utan att de dömts för brott ska utredas.”

Jag skrev i DIKO-motionen följande:

”Inför möjlighet att åtala och fälla för organiserad brottslighet utan att binda vid specifikt brott”

Innebörden är delvis annorlunda, där avtalet pratar om utvisning utan dom, vilket är positivt. Mitt förslag var dock att en gängkriminell ska kunna dömas utan att bindas vid ett specifikt brott, vilket skulle få samma effekt, då jag även la fram kraftiga skärpningar gällande utvisning.

Dubbla straff för gängkriminella

I avtalet står:

”En särskild straffskärpningsgrund ska införas, liknande den som finns i Danmark, som medför dubbla straff för brott som har samband med kriminella nätverk.”

Jag hade en hårdare skrivning:

Miniminivån på straffvärdet ska vara högt och maxstraffet för grovt DIKO ska kunna ge riktigt livstidsstraff. Vidare ska inte villkorlig frigivning tillämpas. Utvisning efter avtjänat straff ska göras obligatoriskt om den dömde är utländsk medborgare.

Dubbla straff är dock en bra åtgärd, även om jag anser att det bör finnas fog för att samlat kunna utfärda livstidsstraff även för mindre grova brott, eftersom sådan brottslighet är systemhotande, och den enskilde har svårt att värja sig. Formuleringen i min motion ovan knyter även an till det om utvisning av säkerhetshot ovan.

Anonyma vittnen

I avtalet står:

Ett system med anonyma vittnen ska införas. Samma utredning uppdras även att analysera tillämpningen av kronvittnessystemet och överväga om domstolen ska vara bunden av en åklagares yrkande om vilken straffreduktion som ska utgå för ett kronvittne.

Min DIKO-motion sa följande år 2014/2016:

”Sverige bör införa ett system med så kallade kronvittnen, d.v.s. där strafflindring även kan ges när en tilltalad medverkar till utredningen av andras brott, inte bara ens egna”

samt

”Som ett led i kampen mot organiserad brottslighet vill vi att regeringen utreder om och i så fall hur anonyma vittnen i vissa fall kan användas i Sverige.”

Ytterligare alltså en bra och viktig åtgärd, som vi hoppas blir verklighet.

Kriminalisering av deltagande i kriminella gäng

Avtalet säger:

”Det ska vara straffbart att delta i kriminella gäng. Förslag till grundlagsändringar tas fram för att möjliggöra en kriminalisering av deltagande i, och samröre med, kriminella organisationer.”

Det var i princip namnet på den motion jag la år 2011:

”Det ska vara straffbart att delta i kriminella gäng. Förslag till grundlagsändringar tas fram för att möjliggöra en kriminalisering av deltagande i, och samröre med, kriminella organisationer.”

Rätt likt va?

Ny huvudregel i sekretesslagstiftningen

I avtalet står:

”Inför – i ett första led – en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen: all relevant information ska delas med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brott. Myndigheter måste 21 kunna dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa brott, bidragsfusk, felaktig bokföring och arbetslivskriminalitet.”

I min DIKO-motion:

”För att underlätta och effektivisera ska den sekretess som ibland finns mellan myndigheter ej gälla när NOA efterfrågar information i fall kopplade till organiserad brottslighet.”

Men jag hade även specifika motioner om just sekretess mellan myndigheter. I denna motion efterfrågar jag att man lättare ska kunna bryta sekretessen:

”Vi anser alltså att lagen måste ändras så att det blir klart och tydligt att sekretess inte föreligger för misstänkta våldsbejakande extremister eller terrorister.”

I denna skriver jag liknande.

Obligatorisk häktning i fler fall

I avtalet:

”Gränsen för s.k. obligatorisk häktning ska sänkas till ett års fängelse.”

Tydligt och bra. Jag skrev om att sänka gränsen för häktning gällande specifikt återfallsförbrytare och terrorister, där det i förstnämnda fallet skulle vara en lägre gräns och i det senare fallet automatiskt. Men att ha en generell sänkning är nog enklare och uppenbarligen bredare, så ett bra förslag.

Förverkande

I avtalet:

”utvärdera de olika förverkandeformerna samt överväga huruvida de som deltar i, eller har samröre med, kriminella organisationer ska omfattas av en särskild förverkandegrund med omvänd bevisbörda, i enlighet med vad som gäller i andra västländer”

Jag skrev i min DIKO-motion:

”Vi föreslår att när någon fälls för DIKO ska dennes samtliga tillgångar beslagtas och undersökas. Om den dömde inte kan ge en kontrollerbar förklaring, styrkt med handlingar eller motsvarande till hur tillgången förvärvats lagligt kommer de beslagtagna tillgångarna att förverkas.

Redan 2011 skrev jag den delen i en partimotion som handlade om omvänd bevisbörda:

”Vid fällande dom ska ett nytt extra utvidgat förverkande kunna företas för att markera att organiserad brottslighet aldrig ska kunna vara lönsamt. Ursprunget till samtliga tillgångar som ägs eller nyttjas av dömda brottslingar ska granskas i fråga om förverkande. Utifrån principen om omvänd bevisbörda ska det sedan ankomma på brottslingen att styrka att tillgångarna förvärvats lagligt.”

Alltså det som nu blir regeringspolitik.

Straff för unga lagöverträdare

I avtalet:

”Straffreduktionen för de som är över 18 år ska tas bort. En utredning ska se över straffrabatten för de under 18 år och samtidigt överväga en sänkning av straffmyndighetsåldern.”

Det är förslag jag drev sedan 2010. Här är några av de motionerna.

I en motion från 2010 skrev jag att straffreduktionen för de över 18 ska tas bort:

”Det är även så att lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare måste reformeras. I Sverige idag blir en person myndig vid 18 års ålder och i och med denna ålder ska han eller hon betraktas som fullt ansvarig för sina handlingar. Dock tar svensk lag ändå särskild hänsyn till personer som är över 18 år men under 21 år gamla. Detta förhållningssätt är orimligt eftersom de som är över 18 år är myndiga och därmed ansvariga för sina handlingar och därmed bör denna hänsyn upphöra.”

Jag skrev även om straffrabatten för de under 18 år, men höll mig till våldsbrotten:

”Vid mord, dråp av hänsynslös karaktär, synnerligen grov misshandel, grov misshandel av hänsynslös karaktär, grovt rån, grov våldtäkt eller andra våldsbrott av hänsynslös karaktär utförda av personer under 18 år men över 15 år ska det kunna prövas om gärningsmannen ska dömas som vuxen.”

Det är delvis annan innebörd än Tidö-avtalet men det var lite löst formulerat där.

Även gällande sänkt straffrättsålder har jag föreslagit förändringar:

”Det straffrättsliga systemets behandling av unga lagöverträdare under 15 år behöver därför reformeras: Straffmyndighetsåldern bör sänkas från 15 år till 13 år.”

Skärpta straff för vålds- och sexualbrott m.m.

Avtalet säger:

”Straffen för våldsbrott, sexualbrott (där livstid ska övervägas för de grövsta brotten), angrepp mot poliser, och annan brottslighet som hotar rättsstatens och samhällets fundament ska skärpas ytterligare i förhållande till andra brottstyper.”

Detta var givetvis något jag och SD drev från dag ett med efterföljande utvecklade förslag allt medan åren gick:

”att införa kraftiga straffskärpningar för brott mot liv och hälsa, t.ex. mord, våldtäkt, väpnat rån, misshandel, narkotikabrott, inbrott, grov stöld och annan jämförlig brottslighet.”

Det finns en uppsjö av motioner från mig och SD under åren rörande detta. Återigen ett område som nu alltså blir regeringspolitik.

Stärkt straffrättsligt skydd för poliser

Här pratar avtalet om flera delar bland annat om ersättningsregler för poliser:

”Ersättningsreglerna för poliser som drabbats av brott ska stärkas.”

…vilket var något jag skrev om 2016:

”kränkningsersättning till poliser och liknande grupper och tillkännager detta för regeringen”.

Jag argumenterade för att det är orimligt att polisen inte får det.

Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet

Se ovan, där jag föreslog kraftigt skärpta straff för all brottslighet inom ramen för organiserad brottslighet (DIKO).

Dagens form av mängdrabatt avskaffas

I avtalet:

”Vid konstruktion av gemensam straffskala för brottslighet ska som huvudregel respektive brotts fulla straffvärde gälla för de tre allvarligaste brotten, först därefter ska viss reduktion på straffet ges.”

Jag skrev 2010 om att ta bort mängdrabatten helt:

”att genom en ändring i lagen omöjliggöra förekomsten av mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet.”

Senare år nyanserade jag förslaget men vidhöll principen för våldsbrott och brott mot person. Tidö-avtalet har annan konstruktion, och dessutom skarpare vid brott mot person (i likhet med vad jag skrev), så är detta ett klart bra steg att ta och närliggande till det jag skrev för 12 år sedan.

Återfall ska straffas hårdare

I avtalet:

”Vid upprepade återfall bör det utdömda straffet kunna överstiga straffskalan för det brott som en gärningsperson döms”

Jag hade en liknande men delvis annan tanke, tredje gången gillt:

”Denna princip innebär att den person som för tredje gången inom en sjuårsperiod fälls för sådan brottslighet per automatik bör dömas till lagens maxstraff för det av de begångna brotten som har det högsta maxstraffet samt utöver detta ges ett maximalt strafftillägg.”

Det innebär alltså, i likhet med Tidö-avtalet, att det utdömda straffet också kan överstiga straffskalan för ett visst brott, eftersom det blir maxstraff plus tillägsstraff.

Villkorlig frigivning

Tidö-avtalet:

”Dagens regler om villkorlig frigivning ses över i syfte att ersättas med ett nytt system som innebär att villkorlig frigivning som huvudregel inte beviljas, utan endast om det föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl ska innefatta ett gott uppförande och omständigheter som i det individuella fallet talar emot att den intagne återfaller i brottslighet. Villkorlig frigivning ska aldrig kunna ske tidigare än efter att 3/4 av straffet verkställts.”

Jag skrev 2011 om att ta bort villkorliga frigivningen för våldsbrott:

”ta bort den automatiska frigivningen efter två tredjedelar av avtjänat straff enligt 26 kap. 6 § brottsbalken när det gäller våldsbrott som mord, dråp, sexualbrott, rån eller misshandel, för narkotikabrott och för tillgreppsbrott som inbrott och stöld samt för annan jämförlig brottslighet.”

Avtalets lydelse är delvis annan, men bra, då de trots allt skriver att villkorligt som huvudregel inte beviljas och då endast efter 3/4. En ok kompromiss, förutsatt att huvudregeln gäller.

En stärkt nödvärnsrätt

”En utredning ska utvärdera hur nödvärnsrätten ska stärkas. Det handlar bland annat om att införa en utökad nödvärnsrätt för den som angrips i sitt hem, i närhet till sin familj eller om personen är underlägsen till antal eller storlek.”

2016 skrev jag om behovet av utökad nödvärnsrätt och att en utredning bör tillsättas:

”Lagen och tillämpningen därav måste bli mer tillåtande, både vad beträffar nödvärn generellt och nödvärnsexcess.”

Även detta ser alltså ut att bli regeringspolitik.

Preskriptionsbestämmelserna ska revideras

I Tidö-avtalet:

”I första ledet genomförs SOU 2021:90. I andra ledet tillsätts ytterligare en utredning med uppgift att överväga och föreslå utmönstringen av påföljdspreskription i svensk rätt. Särskilda ungdomspåföljder för unga som håller sig undan och blivit myndiga ska kunna omvandlas till motsvarande påföljd för vuxna innan påföljden verkställs. Vidare ska preskriptionstiden slopas för alla former av sexualbrott mot barn under 18 år.”

Mina förslag genom åren:

”tar bort åtalspreskription, påföljdspreskription och absolut preskription för grova vålds- och sexualbrott.”

Tidö-avtalet håller alltså med vad gäller påföljdspreskriptionen som de vill ”utmönstra”. Åtalspreskription verkar de vilja ha i enlighet med SOU och det är väl ett rimligt ställe att börja på. Däremot skiljer sig uppfattningen om absolut preskription men de kommer väl ikapp där också så småningom.

En översyn av kamerabevakningslagen

Tidö-avtalet säger:

”Kamerabevakningslagen ses över för att möjliggöra kamerabevakning oftare och på fler platser. Bland annat bör kommunernas rätt att kameraövervaka utan att behöva ansöka om tillstånd utökas. Vidare bör kraven för Polisen att bedriva kamerabevakning sänkas – bl.a. bör kravet på att en viss plats ska vara ”brottsutsatt” tas bort som förutsättning för kamerabevakning.”

Jag har lagt förslag till riksdagen med följande lydelser (utöver en längre motivering som går att läsa i motionen):

”Jag vill därför att regeringen återkommer med förslag som gör det betydligt lättare än idag att få tillstånd för kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde.”

Samt en motion specifikt för skolor:

”Vi anser att tillstånd alltid skall bifallas när kommunala eller statliga skolor ansöker om tillstånd för kameraövervakning förutom när synnerliga skäl däremot finns.”

Bra förslag alltså.

Kriminalisering av rymning

Avtalet:

”Rymning från anstalt, häkte och övriga frihetsberövande åtgärder ska kriminaliseras.”

Jepp, det är sant, det är inte olagligt att rymma från fängelse i Sverige. Jag var mig veterligen den förste som la förslag om att ändra detta, år 2012:

”Vi bör därför, likt våra grannländer Danmark, Norge och Finland, kriminalisera rymning ifrån kriminalvårdsanstalt och avvikelse ifrån permission.”

Tummen upp alltså.

Rätten till permission inskränks

Avtalet:

Reglerna om permission ses över. Bland annat bör permission som huvudregel aldrig ges till aktiva gängkriminella. Regler om ett större hänsynstagande till brottsoffret ska införas. Permissioner ska exempelvis inte kunna äga rum i närheten av ett brottsoffers bostad, arbetsplats eller annan plats där brottsoffret normalt uppehåller sig. Möjligheterna till obevakade permissioner bör ses över i syfte att inskränkas.

Min motion:

Reglerna för permissioner måste ses över och göras mycket strängare för brott av sådan grad att de resulterar i straff som förläggs i en klass 1- eller 2-anstalt. Oövervakade permissioner bör där i princip utgå. Permissioner ska antingen ske övervakat eller genom användning av elektronisk fotboja.

En utredning om att hyra anstaltsplatser utomlands

Avtalet:

”Utredningen ska även överväga en permanent ordning där fängelseplatser kan hyras utomlands när kapacitetsbrister uppkommer eller för att användas för intagna som dömts till utvisning på grund av brott.”

Jag skrev upprepade gånger, bland annat 2013:

”att upprätta avtal med andra länder för att möjliggöra att en utlänning som är dömd till fängelsestraff följt av utvisning kan avtjäna sitt straff i annat land.”

Utförsel av stöldgods ska kriminaliseras

Jepp, det är inte olagligt att ta ut stöldgods ur landet.

Tidö-avtalet:

”Utförsel av stöldgods ska kriminaliseras.”

Min motion år 2016:

”Vi anser att Tullverket ska få befogenheter att stoppa, beslagta och hålla kvar gods eller transportörer i väntan på överlämnande till polis.”

Mitt förslag då, regeringspolitik nu.

Lag om särskild utlänningskontroll

Avtalet är löst hållet här men:

”Ytterligare restriktioner ska utredas, liksom andra länders arbete med avtal om diplomatiska garantier för att verkställa utvisningar. Förvarstider för säkerhetsärenden utvidgas.”

Mina motioner, första gången lagd år 2010:

”kräver därför en översyn av gällande lag i syfte att utvisning ska vara huvudregel för de personer som uppfyller de krav för utvisning som lagen föreskriver”

Samt:

”den utvisningsdömde som huvudregel alltid tas i förvar till dess att utvisningen kan verkställas”

Skulle de lyssnat på mina förslag år 2010 hade Akilov inte kunnat mörda oskyldiga på Drottningsgatan. Bra att detta nu ses över.

Nationellt tiggeriförbud

Avtalet:

”Utredningen ska, oavsett ställningstagande, lägga fram ett författningsförslag som innebär tiggeriförbud i Sverige.”

Jag var den förste som drev frågan i riksdagen år 2011:

”att förbjuda tiggeri, eller verksamhet som till sin art kan anses vara tiggeri eller närliggande, för utländska medborgare”

Avtalet pratar generellt och inte bara om utländska medborgare. Det är ingen stor sak eftersom svenskar i princip inte sitter och tigger, så effekten blir densamma.

Ett förslag från mig 2011 blir alltså regeringspolitik 2022. Tummen upp av SD här igen.

Sen frågan om utvisning såklart, vilket var ett av de första förslagen jag la. Avtalets skrivelser är i mångt och mycket det jag föreslagit genom åren, såsom att inte sänka straffet vid vid utvisning och att utvisning alltid ska prövas (idag beslutar åklagaren). Det är inte exakt så omfattande som jag önskat, men i många delar precis det jag skrivit vid upprepade tillfällen.

Bra avtal

Det finns ett antal förslag jag inte tog upp här men, detta har blivit tillräckligt långt ändå. Varför denna långa uppradning? Jo, dels för att det är en form av revansch för mig personligen, efter att ha fått utstå rätt mycket spott och spe för mina förslag genom åren, men som nu alltså en majoritet i riksdagen anammar.

Vissa av förslagen som jag inte ens tagit upp här ovan, som transitcenter för asylsökande och kriminalisera hjälp till illegala invandrare, var förslag som till och med SD sa nej till när det begav sig, men som nu anammats även av SD. Även på många områden inom migrationspolitiken var jag alltså först ut. Det är en viss känsla av revansch och definitivt stolthet jag känner över att ha kunnat vara så förutseende med så många förslag, som jag trots allt varit. Det är egentligen på den meriten man främst bör mäta en politiker.

Men dels också för att det såklart är roligt att den politiska verkligheten i Sverige nu rört sig så pass mycket, så det finns en reell chans att få igenom alla dessa förslag

Inte över än

Men, det är lång väg att vandra även om det blir på ett nytt sätt. Nu måste Samnytt vara ett vakttorn och hjälpa SD att bevaka så att det blir verkstad av avtalet och samtidigt visa på de förhoppningsvis många framgångar som nu kommer att skördas.

Vänstern kommer försöka förstöra, rasera och sabotera. De kommer försöka skrämma partier och ledamöter – därför är det viktigt att Samnytt förblir en konstruktiv medieaktör som kan stötta och visa när det görs bra saker och konstruktivt kritisera när det sker dåliga saker.

Förslagen får inte hamna i några utredningar som aldrig verkställs, och av döma av Jimmie på presskonferensen idag är SD medvetna om detta och har mekanismer för att så inte ska ske.

Så, idag har varit en bra och historisk dag. Låt oss nu vårda denna seger och se detta som början till att vända den skuta som vänsterliberalerna för länge sedan styrt in på fel väg.