I sommar planerar Svenska kraftnät, som ansvarar för landets elektriska infrastruktur, att begränsa hur mycket el som får överföras i ledningarna. Experter menar att den begränsade tillgången på el enligt principen om utbud och efterfrågan kan leda till fördubblade elpriser, något som i sin tur beskrivs som ”ett dråpslag” mot företagen, där många redan är hårt pressade av covid-pandemins effekter.

Förklaringen från Svenska kraftnät till att att man reducerar överföringskapaciteten i stamnätet till och från landets mellersta och södra delar är att det ska utföras underhåll av nätet. De få kvarvarande kärnkraftsreaktorerna ska dessutom utföra bränslebyte och underhåll, något som ytterligare förvärrar situationen.

Bakvänd situation

Tvärtemot traditionell logik där elpriserna rusar vintertid när det är kallt och omfattande uppvärmning krävs, är det nu somrarna som ställer till problem. Även förra sommaren stängdes delar av stamnätet ned på liknande sätt.

Men det skulle inte behöva vara så menar experter, om utbyggnaden av elnätet inte eftersatts och kärnkraftverk inte lagts ned. Då hade det funnits redundans i systemet för att undvika elbrist även under perioder av underhåll.

Det ifrågasätts även om det finns andra orsaker än de officiellt uppgivna till att kapaciteten stryps. Detta eftersom underhåll har aviserats för delar av nätet som bedömare menar inte är i behov av reparationer.

Små marginaler i systemet

En annan fråga som ställer är hur tillgången på el blir den dagen det uppstår allvarliga fel, om det leder till så här omfattande kapacitetsminskningar redan för att utföra underhåll av enklaste slag. En av kritikerna är Carl Berglöf, kärnkraftsexpert och kraftsystemanalytiker vid Energiföretagen:

– Det här är resultatet av ett kraftsystem med mycket små marginaler. Det är stora ingrepp som Svk gör trots att det inte inträffat något fel. Det är mycket anmärkningsvärt. Vad händer med det svenska elsystemet om det verkligen uppstår ett fel?, undrar han i en kommentar till Tidningen Näringslivet.

Avvecklad kärnkraft bidragande faktor

Nedstängningarna av kärnreaktorerna Ringhals 2 och nyligen också Ringhals 1 har lett till att delar av landet fått avsevärt lägre tillgång på el än tidigare. Det har i sin tur lett till att infrastrukturen av el belastas hårdare när överföringen av el från utlandet krävs som kompensation.

Även andra faktorer bidrar till den ökade belastningen på nätet. Men enligt Carl Berglöf är detta inte något som ansvariga beslutsfattare kan skylla på eftersom man länge känt till att den här situationen skulle uppstå men inte har agerat för att förhindra det.

Ger Svenska kraftnät underkänt

Berglöf får medhåll av Magnus Olofsson, som är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och har en bakgrund som generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Han ger Svenska kraftnät betyget underkänt:

– Det är självklart att de nya energiflödena inte kan komma som en överraskning. Svenska kraftnät kunde ha gjort mycket mer för att planera och utveckla elsystemet i de delar de ansvarar för. Jag tycker att det här är ett underbetyg till kraftsystemet.

Hans bedömning är att Svenska kraftnät ligger ett helt decennium efter i investeringarna och att det är ett stort problem. Han anger det bland annat som en av huvudorsakerna till att den svenska elpriserna varierar så stort mellan landets norra och södra delar på ett sätt som är unikt i EU.

Medger brister

Pontus de Maré är driftschef på Svenska kraftnät och erkänner att det svenska elnätet är underdimensionerat. Vems ansvaret är för att man haft dålig framförhållning går han inte in på men försvarar den rådande situationen med att det är ett tidskrävande arbete att förstärka nätet.

– Vårt nät är inte dimensionerat för den här situationen. Vissa delar är helt enkelt för svaga. Det tar tid att bygga fler och kraftfullare ledningar.

Maré vidgår också att den av Miljöpartiet genomdrivna avvecklingen av kärnkraften är en av orsakerna till den omfattande elbristen i landets södra delar:

– Underskottet i sydvästra Sverige är mycket större än för två år sedan på grund av Ringhals nedstängning.

Han förklarar att man nu tvingas kompensera för nedstängningarna genom att bygga ut nätet för att öka kapaciteten men att det tar tid. Det behovet fanns inte när kärnkraften var tillgänglig på nära håll.

De förtida nedläggningarna av kärnkraftverken ställer enligt Maré också till planeringen för Svenska kraftnät eftersom det lett till stora fluktuationer i flödena:

– Vi måste se till att inte överbelasta nätet och det gör vi med begränsningar, förklarar han.

Ringhals 1 inte längre reserv

Förra sommaren fanns fortfarande Ringhals 1 som resurs för att säkerställa stabilitet i elleveranserna trots underhåll på andra delar. Den säkerhetsventilen är nu borta. Och i sommar ska tre av de återstående sex kärnkraftsreaktorerna stänga ned för underhåll.

Enligt Carl Berglöf finns skäl till oro utifrån hur situationen nu ser ut:

– När tre av sex kärnreaktorer stänger i sommar för underhåll, vad händer då om någon mer reaktor tvingas stoppa driften? Eller om någon reaktor minskar sin produktion på grund av lågt elpris? Förra året fanns möjlighet att starta upp Ringhals 1 som extra trygghet men den finns ju inte kvar.

Berglöf påminner om att den svenska elförsörjningen är utformad utifrån att det ska finnas tolv tillgängliga reaktorer. Nu finns endast hälften så många och hälften av dessa ska dessutom tas ur drift i sommar:

– Det gör mig faktiskt lite rädd.

Sveriges elbrist kan bryta mot EU-direktiv

Enligt Berglöf kan det också vara så att Sverige bryter mot EU-förordningens krav som bland annat säger att minst 70 procent av överföringskapaciteten ska tillgängliggöras för marknaden. Det påstående tillbakavisas dock av Svenska kraftnät men erkänner samtidigt att man för samtal med Energimarknadsinspektionen om det man kallar ”den nya utmanande driftsituationen”, eventuellt om att få dispens från gällande krav.

Beroende på hur systemet är utformat och var de stora underskotten i kapacitet finns kan elpriserna variera stort beroende på var i landet man bor. Förra sommaren var det låga elpriser i norr tack vare närheten till vattenkraften samtidigt som priserna i söder skenade till det dubbla.

Den situationen kan komma att repriseras i år befarar Berglöf och menar att det i så fall kommer att drabba många företag i söder hårt. På längre sikt riskerar osäkerheten kring tillgången på el också leda till att få nya företag vågar etablera sig.

Fördubblat elbehov inom ett par decennier

Strukturomvandlingar där stora delar av industrin ska gå över från fossilt till el innebär ytterligare stora krav på såväl produktion som överföringskapacitet. För energiintensiva företag inom exempelvis gruv- och stålindustrin handlar det om ett fördubblat elbehov de närmaste decennierna.

– Man kan fråga sig i vilken omfattning Svenska kraftnät tar hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna av att konsekvent begränsa elmarknaden på detta sätt.

Minskat förtroende hos näringslivet

Förtroendet för att det ska finnas el att tillgå minskar inom näringslivet. Det vittnar bland annat Marie Knutsen-Öy om, som är energiansvarig på organisationen Svenskt Näringsliv. Hon menar att den energipolitik som förs idag med Miljöpartiet i Rosenbad är något nytt och bryter mot en lång svensk tradition av pålitlighet:

– Sverige har historiskt sett haft ett elsystem med få avbrott. Det är tack vare stora investeringar som elsystemets förmåga byggts upp. Nu utmanas den tilliten.

Knutsen-Öy vill samtidigt inte stöta sig med klimatrörelsen och bedyrar att ”det svenska näringslivet har verkligen omfamnat klimatomställningen” och säger sig stödja den pågående gröna omställningen till sol och vind. Hon varnar ändå för hur den omställningen lett till minskade marginaler i elsystemet som ”är oroande” och påtalar att även kärnkraften är fossilfri och behöver utgöra ett betydande inslag i Sveriges elmix även i framtiden.