I den svenska invandringsdebatten talas det ofta om att den förda politiken har genomförts ovanifrån, utan folkets stöd. En färsk undersökning, Eurobarometern, bekräftar den bilden, inte bara för Sverige utan för hela Europa. Inte i något EU-land är det en majoritet av medborgarna som anser att den utomeuropeiska invandringen utgör en möjlighet för det egna landet.

Svenskarna är det folk i Europa som i störst utsträckning fått höra från makthavare och medier att vi tjänar på invandringen. Detta avspeglar sig i hur man svarat på Eurobarometerns fråga. Men trots att det svenska folket toppar undersökningen i andel av befolkningen som ser invandringen som en möjlighet, är siffran ändå bara 45 procent.

Motsvarande medianvärde för de 27 EU-länderna är 20 procent, dvs endast var femte medborgare anser att invandringen utgör en möjlighet. Medianvärdet för den andel av EU:s befolkning som ser den utomeuropeiska invandringen som ett problem är väsentligt högre, 37 procent.

Övriga svarande fördelar sig över svarsalternativen ”lika mycket problem som möjlighet”, ”varken eller” och ”vet ej”.

Större invandringsmotstånd i Italien och Grekland än i Ungern och Polen
I den svenska debatten pekas ofta Ungern och Polen ut som de länder där motståndet mot utomeuropeisk invandring är starkast. Den bilden får inte ett tydligt stöd i Eurobarometerns undersökning.

Polen placerar sig ungefär i mitten av EU-länderna. Ungern hamnar visserligen bland de fem länder i EU där man är mest negativ till invandringen, men slås ändå av såväl Italien som Grekland, länder som i svensk media och av svenska politiker betydligt mer sällan svartmålas.

En förklaring till detta kan vara att glappet mellan folkets åsikt och den invandringspolitik som regeringen driver är större i Italien och Grekland än i Ungern och Polen. Kritiken är i huvudsak fokuserad på regeringarnas politik, inte på hur väl eller illa förankrad denna politik är hos medborgarna.

Sverige det mest motsägelsefulla landet
Sverige sticker i undersökningen ut som det mest motsägelsefulla landet i EU. Samtidigt som fler här än i något annat EU-land säger sig se den utomeuropeiska invandringen som en möjlighet, är svenskarna också det folk som mer än något annat anser att integrationen inte fungerar.

Hela 73 procent av svenskarna dömer ut integrationen som misslyckad. Det framgår inte av undersökningen hur svenskarna resonerat när de å ena sidan säger att invandringen är mer en möjlighet än ett problem för landet men samtidigt säger att integrationen inte fungerar, som är en förutsättning för att invandringen ska resultera i ett positivt utfall.

En tänkbar förklaring kan återigen vara att svenskarnas svar är en spegling av den bild som makthavare och media i Sverige förmedlar, där budskapet varit att invandringen i sig inte är något problem men att det finns integrationspolitiska ”utmaningar”.

Grafik: Europaportalen.