I sin ambition att få in fler utomnordiskt födda till chefspositionerna inom kommunen har Göteborg infört så kallad ”positiv särbehandling” baserat på etnisk bakgrund. Men nu konstaterar Diskrimineringsombudsmannen att detta strider mot diskrimineringslagen.

Fallet gäller en chefstjänst vid Trafikkontoret. Efter att en privatperson anmält Göteborgs kommun till Diskrimineringsombudsmannen för att de ägnar sig åt kvotering på etnisk grund startades ett tillsynsärende, rapporterar Dagens Juridik.

”Kraftigt öka andelen chefer födda utanför Norden”
I Göteborgs kommuns yttrande till DO skrev de att det finns en handlingsplan till förvaltningarna inom kommunen om det de kallar ”normkritisk kompetensbaserad rekrytering”:

Samtliga förvaltningar inom kommunen har utifrån kommunfullmäktiges budget för 2018 fått i uppdrag att kraftigt öka andelen chefer födda utanför Norden.

Samma mål återfinns också i kommunens ”likabehandlingsplan” där de skriver:

Det finns politiska mål som anger att förvaltningarna ska sträva efter att sammansättningen av medarbetare ska spegla befolkningsstrukturen i kommunen… Likabehandlingsplanen anger som ett mål för 2018 att beakta mångfalds- och jämställdhetsaspekter vid rekrytering av nya medarbetare.

”Positiv särbehandling utifrån etnicitet olagligt”
DO konstaterat att det förvisso finns ett begränsat utrymme för att ge företräde till arbetssökande av ett visst kön, men inte baserat på etnisk tillhörighet.

Någon motsvarande undantagsbestämmelse med avseende på etnisk tillhörighet finns inte.

Det finns dock ett undantag till detta ”om det utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ha en viss etnisk tillhörighet och kravet har ett berättigat syfte samt är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet”.

DO anser dock att detta undantag ska tolkas restriktivt och ska endast gälla de yrkeskvalifikationer som är ”absolut nödvändiga” för ett visst yrke. Denna tjänst omfattas enligt DO inte av undantaget och Göteborgs rekryteringsförfarande strider därmed mot lagen.

Läs mer: Så går det när saker ska mångkulturaliseras

Samhällsnytt söker Göteborgs kommun för kommentar.