I den demografiska förändring som av många beskrivs som ett ”folkutbyte” genom massinvandring intar Sverige en framskjuten position. Helt unika är vi dock inte. Siffror från grannlandet Danmark visar att nio av tio personer som bidrar till landets befolkningsökning antingen är invandrare eller barn till invandrare. Det rapporterar Den Korte Avis.

Trots att Danmark fört en väsentligt mer restriktiv invandringspolitik jämfört med Sverige har den fått ett kraftfull påverkan på landets demografiska profil. Statistik visar att befolkningen i Danmark ökar – men inte med danskar. I stället är nio av tio antingen personer som invandrar till landet eller som föds av invandrade föräldrar.

Drygt 90 procent av befolkningstillväxten är alltså relaterad till invandring. Det innebär att danskarna som andel av befolkningen sakta men säkert blir färre och färre och så småningom en minoritet i Danmark. Siffrorna är framtagna av den danska motsvarigheten till SCB, Danmark Statistik.

Under tioårsperioden 1 april 2013 och till och med 1 april 2022 har antalet invånare i Danmark ökat med 281 000 personer. Men väldigt få av dessa, endast cirka 24 000, är danskar.

En majoritet av invandrarna bakom befolkningsökningen är dessutom utomvästliga med de problem det medför in integrationshänseende. Enligt det danska statistikorganet är 148 000 av icke-västerländsk härkomst och endast 106 000 av västerländsk.

Även om Danmark inte når upp till svenska nivåer så utgör icke-västerländska invandrare och deras ättlingar idag närmare femton procent av den totala befolkningen i Danmark. Och trenden håller i sig.

Danskarnas andel av befolkningsökningen är lägre än den befolkningstillväxt som utgörs av personer med muslimsk bakgrund, det vill säga från de 23 så kallade MENAP-länderna plus Turkiet. Även om man bara väljer ut den hälft av dessa 24 ursprungsländer som bidragit mest till Danmarks befolkningsökning är det ändå ett större antal än vad danskarna själva bidragit med.

Danmark har i motsats till Sverige stramat åt inflödet av nya migranter. Men utvecklingen fortsätter ändå. Detta på grund av att de migranter som kommit, i synnerhet de utomvästliga föder avsevärt fler barn än danskarna. Nativiteten i invandrargruppen har idag en större inverkan på landets demografiska förändring än den direkta invandringen.

Turkiet, Irak och Somalia toppar listan. Det är i familjer med dessa ursprungsnationaliteter som det föds flest barn i Danmark. Många av dem är dock dolda i andra statistiska sammanhang då de får danskt medborgarskap redan från födseln. För att synliggöra utvecklingen måste man borra djupare.