På tisdagen meddelade Blekinge tingsrätt dom i ett mål där ett stort antal invånare i Ronneby stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB (RMT) som ansvarar för dricksvattenförsörjningen på orten. Domstolen fäller kommunen för att ha utsatt kommuninvånarna för allvarliga hälsorisker genom att låta vattnet innehålla höga halter av cancerframkallande gifter.

Det kommunala bolaget ska enligt domen kompensera kommuninvånarna ekonomiskt för den personskada de åsamkats i form av att via dricksvattnet ha fått förhöjda halter i blodet av så kallade perfluorerade alkylsubstanser (PFAS).

Det var i december 2013 som det uppdagades att dricksvattnet från Brantafors vattenverk innehöll höga halter av PFAS-ämnen. Enligt flera studier medför höga halter av dessa ämnen i blodet en förhöjd risk för att utveckla cancer. Även domstolen konstaterar att kommunens vattenverksamhet har lett till ”fysiska förändringar och försämringar av kroppen” för invånarna. Vattenverket förser invånarna i delar av Ronneby tätort och närliggande Kallinge med kranvatten.

Giftutsläppen kunde spåras till brandövningar som anordnats på Blekinge flygflottilj, F17. Vattenverket fick därefter stängas i flera omgångar. Det har även i andra sammanhang både i Sverige och andra länder konstaterats att just brandsläckningsskum som innehåller PFAS gett upphov till förgiftat vatten.

Världsunikt höga giftvärden

Under 2014 och 2015 utfördes blodprovstagning på cirka 3 700 berörda kommuninvånare i syfte att utröna hur mycket PFAS-gifter dessa ovetande fått i sig genom att dricka sitt kranvatten. Det visade sig att de som fått sitt dricksvatten från Brantafors vattenverk hade bland de högsta PFAS-värden som uppmätts någonstans i hela världen.

I domen konstaterar en enig tingsrätt att de mängder PFAS-gifter som kommuninvånarna på det här sättet fått i sig har gett varaktiga fysiska förändringar och försämringar. Man skriver vidare att detta i sin tur medfört att de drabbade fått ökad mottaglighet för att få skadliga effekter från andra hälsofarliga ämnen i miljön. Det är personskador som berättigar till ekonomisk ersättning.

Domstolen slår även fast att de via dricksvattnet förgiftade kommuninvånarna har drabbats av befogad oro, ångest och andra psykiska besvär relaterade till deras försämrade hälso- och livsprognos som en följd av det de har utsatts för. Man fritar dock det kommunala bolaget från skadeståndsansvar i den delen.

Kommuner tvångsansluter invånarna till sina VA-nät

Samtidigt är det en vanlig företeelse i Sverige att kommuner tvångsansluter invånarna till sina VA-nät med stöd av lagen om vattentjänster. Förutom risker att bli förgiftad av det kommunala vattnet åläggs invånarna betala gigantiska belopp i anslutningsavgifter – något som gör att flera som inte har råd tvingas att flytta.

LÄS MER: Kommun kräver tvåbarnsmamma på över 300 000 i tvångsavgift – tvingas sälja sitt hus