När det stod klart att Cementa inte skulle få bryta kalk i Slite på Gotland var krisen för stora delar av svensk industri ett faktum. Men sent omsider kom regeringen med ett beslut som gav Cementa ett undantag som tillät fortsatt brytning under åtta månader. Detta undantag menar dock Lagrådet att man inte bör fullfölja.

Det var i somras som det stod klart att flera viktiga svenska infrastrukturprojekt hotades av att Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm som då avslog Cementas ansökan om fortsatt täkttillstånd vid Slite på Gotland.

– Är det så att de stoppar i Slite, då har vi ingen cement, sa Ola Johansson, vice vd för Thomas Concrete Group till Samnytt då.

Sista oktober i år går Cementas tillstånd för att bryta kalksten vid Slite på Gotland ut. Redan för fyra år sedan påbörjade företaget processen med att ansöka om förnyat så kallat täkttillstånd som var tänkt att löpa från år 2021 fram till 2041. Efter en utdragen process godkändes ansökan av mark- och miljödomstolen i Nacka i januari i år.

Men efter att tillståndet överklagades av bland annat staten via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att den avslår Cementas begäran att få fortsätta bryta kalksten i Slite och därmed hotades verksamheten av nedläggning i höst.

LÄS MER: Västlänken och Förbifart Stockholm hotas av miljödom

Men det skulle alltså få enorma konsekvenser för svensk industri och ekonomi. Det skulle riskera leda till massarbetslöshet, avstannat bostadsbyggande samt stoppa stora infrastrukturprojekt som Västlänken och Förbifart Stockholm.

LÄS MER: Cementkrisen leder till massarbetslöshet

Den 10 augusti kom så regeringen med ett besked att en ändra miljöbalken så att Cementa kan fortsätta bryta kalk i Slite. Ändringen handlar emellertid enbart om att kalksten som företaget redan fått tillstånd att bryta får fortsätta brytas även efter sista oktober i år. Lagändringen är tillfällig och ger Cementa möjlighet att fortsätta bryta kalk i ungefär åtta månader till. Det gav företaget tid att förbereda sin överklagan till Högsta domstolen för att få sin miljökonsekvensbedömning godkänd i domstol. Högsta domstolen valde dock den 25 augusti att inte ta upp frågan, varför krisen kvarstår.

LÄS MER: Regeringen backar – Cementa får fortsätta bryta kalk

Idag vände sig dock Lagrådet emot regeringens hantering. De anser att det strider mot regeringsformen:

Slutsatsen blir att Lagrådet – som är väl medvetet om det angelägna i att behovet av cement tillgodoses – inte kan tillstyrka förslagen i remissen

De menar att lagen var så skräddarsydd för ett enda företag att det ”skadar tilltron till rättssystemet”:

I sammanhanget måste också beaktas risken för att lagstiftaren – genom att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol – skadar tilltron till det svenska rättssystemet

Lagrådets yttrande är dock inte tvingande för regeringen.

Cementa levererar idag 75 procent av all cement i Sverige.

FAKTARUTA
Lagrådet granskar och yttrar sig över lagförslag efter anmodan från regeringen eller ett riksdagsutskott. I Lagrådet ingår domare från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Även andra lagfarna personer, t.ex. nyligen avgångna ledamöter av dessa domstolar, kan förordnas att ingå i Lagrådet.