LEDARE Fallet Selma Gamaleldin och Solvikskolan i Järna vs staten genom Diskrimineringsombudsmannen sätter fingret på en rad principiellt viktiga samtidsfenomen som hotar den upplysta västerländska demokratin i grunden men trots det (eller just därför) inte granskas kritiskt och bereds väldigt lite utrymme i den offentliga debatten.

Selma Gamaleldin arbetade som lärare på Waldorfpedagogiska Solvikskolan i Järna söder om Stockholm. Hon har en kristen livsåskådning. På skolan gick en elev med en annan livsåskådning, en vänsterorienterat genus- och identitetspolitisk sådan.

De två åskådningarna krockade när eleven ville ge uttryck för sin (eventuellt av föräldrarna påprackade) föreställning om att inte identifiera sig med vare sig sitt eget eller det motsatta biologiska könet utan i stället som könlöst ”ickebinär” samtidigt som Selma inte ville låta sig pådyvlas elevens livsåskådning utan freda sin egen enligt vilken endast två kön existerar.

Konkret manifesterade sig åskådningskrocken när eleven och dennes föräldrar ville tvinga läraren att använda det konstruerade pronomenet ”hen” i samtal med och om eleven och läraren sade nej med hänvisning till att ordet inte är politiskt neutralt utan en del av en könsideologi vars värderingar hon inte delar.

Se gärna dig själv som något du inte är – tvinga inte andra

Det står i ett frihetligt demokratiskt samhälle som det svenska en människa fritt att – inom de begränsningar som bland annat lagar om identitetsbrott och föregivande av allmän ställning och vissa psykotiska sjukdomsdiagnoser sätter – identifiera sig själv som vem eller vad som helst.

Att förbjudas göra detta kan vara en personlig kränkning. Även om vi andra tycker att det sätt på vilket en människa uppfattar sig själv är befängt och saknar förankring i en objektiv verklighet bör vi, såvida det inte finns starka skäl för motsatsen, låta den människan leva sitt liv i enlighet med hur han eller hon uppfattar sig själv.

Men att tvinga på andra sin egen från omgivningen avvikande självuppfattning kan också utgöra en personlig kränkning för den som utsätts. När det som i det aktuella fallet är staten som utövar ett sådant tvång är det värre än så – en form av totalitärt förtryck.

De statliga övergreppen mot Selma Gamaleldin har dessutom föregåtts av ytterligare en allvarlig kränkning när skolan först stängde av och sedan avskedade henne från sin lärartjänst, trots avsaknad av saklig grund i att hon skulle ha misskött sina arbetsuppgifter, endast därför att hon ansågs ideologiskt avvikande.

Religionsfrihetens skydd är brett

Religionsfrihet, sekulär demokrati och konfessionsfri skola är tre principer och begrepp som det finns anledning att orda lite om i sammanhanget. Samtliga kommer på ett lite udda och vantolkat sätt till uttryck i den här konflikten.

Religionsfriheten i Sverige inskränker sig inte till att garantera särskilda rättigheter till de som bekänner sig till någon av de urgamla traditionella religionerna som kristendom, judendom och islam. Den skyddar också mot att behöva underkasta sig eller utsättas för andras religiösa föreställningar och sedvänjor.

Skyddet, stadfäst i bland annat svensk grundlag, Europakonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, träffar dessutom väsentligt fler trosuppfattningar och livsåskådningar än de vi i dagligt tal tänker på när vi pratar om religioner. Hit räknas också flertalet politiska -ismer med sina existentialistiska grundsatser.

Negativa friheten trumfar den positiva

En fråga som ofta dyker upp när det gäller positiv (rätten att utöva) och negativ (rätten att slippa) religionsfrihet är vilken som har väjningsplikt när de hamnar på kollissionskurs. I det moderna sekulariserade Sverige har det generella svaret länge varit att den negativa ska ha företräde överallt utom i den troendes privata sfär och dennes församling. I takt med att Sverige fått en allt större andel invånare med ursprung i länder där det inte existerar någon negativ religionsfrihet har Sverige börjat gå selektiv kräftgång i det här avseendet

Som arbetsmarknadsrelaterade exempel kan nämnas att det visas stor förståelse för att muslimska kvinnor som arbetar inom vård och omsorg ska slippa följa i beprövad vetenskap grundade rutiner som förebygger smittspridning som att bära kortärmade arbetskläder, samtidigt som barnmorskor med kristen humanistisk livsåskådning som vill slippa utföra aborter intensivt motarbetas.

Staten och andra samhällsinstitutioner samverkar här för att straffa oliktänkande barnmorskor med yrkesförbud och driva dem i landsflykt till mer demokratiska länder som Norge där man inte ser några problem med att skilja mellan barnmorska och abortör som yrke. Den institutionella repressionen i Sverige sker dessutom till ett ivrigt ackompanjemang av påhejande från ett systemlojalt mediaetablissemang.

Fint vara konservativ muslim, fult vara konservativ kristen

Fallet Selma Gamaleldin bär likheter med det uppmärksammade fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark. En person med kristen livsåskådning berövas sin religionsfrihet och görs rättslös i det svenska samhället. Förr i tiden var det kättare och avfällingar från den kristna tron som förklarades fredlösa och straffades. Idag är rollerna ombytta men förföljelsen sker med snarlik retorik och metodik.

Eftersom Gamaleldin tar ställning utifrån en traditionell konservativ kristen värdegrund behöver hennes åsikt och religionsfrihet inte respekteras. Den som bakom en fasad av kristenhet propagerar för vänsterliberala eller vänsterradikala idéer blir däremot lyssnad till i ett Sverige där kyrkan tagits över av Socialdemokraternas vänsterfalang.

För att få gehör för konservativt religiösa åsikter måste du bekänna dig till islam. Då får andra vänsterliberala idéer om mångfald och utsatta grupper företräde och försvaret för upplysning och negativ religionsfrihet i det öppna samhället stå tillbaka.

LÄS MER: Läraren Selma Gamaleldin ville inte säga ”hen” – skola tvingas betala 150 000 till kränkt elev

Lärarens beprövade vetenskap mot vänsterregimens irrläror

Att vara konservativt kristen betraktas inom det vänsterliberala etablissemanget som något så fult att det blivit ett verktyg för att misstänkliggöra meningsmotståndare, blanda bort korten och slippa diskutera principiella sakfrågor som man i hederlig argumentation skulle löpa stor risk att förlora.

Tittar man på vad som verkligen sker bakom det som synes ske i fallet Gamaleldin så är det inte hennes vidskepliga kristenhet som hamnat i konflikt med skolans uppdrag att vara konfessionsfri och stå upp för upplysning och beprövad vetenskap. Det hade det kunnat vara om Gamaleldin exempelvis propagerat för att skolan i de naturvetenskapliga ämnena ska lära ut den kristna skapelseberättelsen som alternativ till big bang och evolution.

Men här är rollerna faktiskt ombytta. Det är den ”ickebinära” eleven och staten som genom DO med hårda metoder i skolan försöker etablera en livsåskådning innefattande irrläran att det utifrån en subjektivt upplevd känsla existerar fler kön än två. Och det är Selma Gamaleldin som i sitt ställningstagande för två kön står stadigt placerad i beprövad vetenskap, fakta och biologi.

LÄS MER: Lärare vägrade säga ”hen” till elev – avskedades

Negativ religionsfrihet skyddar även mot postmodern genusideologi

Den som vill bekänna sig till den irrationellt postmoderna identitetspolitiska genusideologin och identifiera sig som något annat än vad han eller hon objektivt är, har i ett frihetligt demokratiskt samhälle med religions- och livsåskådningsfrihet rätt att göra det och att leva sitt liv i enlighet med denna självuppfattning så långt det är förenligt med att ta vara på sig själv och fungera i samhället.

Du får tro på gudar, änglar och demoner. Du får tro på utomjordingar. Du får tro att du tillhör ett annat kön än du objektivt gör, du får tro att du har en annan hudfärg och kroppslängd än din verkliga. Du får till och med tro att du tillhör en annan art än homo sapiens.

Vad du, i enlighet med den negativa religions- och livsåskådningsfriheten, däremot inte får göra är att tvinga på din omgivning din föreställningsvärld. Det upplysta, sekulära demokratiska svenska samhället har också att institutionellt stå upp för dessa värden oavsett vilka aktörer och krafter de hamnar i konflikt med – kristendom eller islam, politiska ideologier till höger eller till vänster.

Farligt när staten ställer sig på fel sida i demokratifrågor

I kontrast till den principen tillämpas idag allt oftare dubbla måttstockar i takt med att stat, myndigheter, rättsväsende, skola, forskningsinstitutioner, media med flera centrala aktörer i samhällets struktur gjort den långa marschen från oväld till vänsterliberal/vänsterradikal politisering.

Och det sker ofta som i fallet Selma Gamaleldin bakom dimridåer. I stället för att sakfrågan förutsättningslöst bedöms på sina egna meriter låter man konflikten handla om vem som anses tillhöra den goda respektive onda sidan. Som kristet konservativ har du alltid fel, som identitetspolitiskt vänster har du alltid rätt. Som muslimskt konservativ har du tvärtom som grundregel rätt mot den som är identitetspolitiskt höger, Sverigedemokrat till exempel.

Ellinor Grimmark hade inte fel därför att det skulle vara omöjligt eller stå i konflikt med den beprövade vetenskap som vården ska verka i enlighet med att i Sverige göra som i andra länder och skilja på arbetsuppgifterna att hjälpa barn till världen från moderlivet och att tvärtom ta död på foster därinne. Hon fördömdes därför att hon är konservativt kristen – en lika kättersk lära i dagens Sverige med vänsterfeminismen som statsreligion som i Romarriket före kejsar Konstantin.

Lika lite har det stöd i beprövad vetenskap att göra undantag för muslimska kvinnor från föreskrifter om klädsel i vården som förebygger smittspridning. Under covid-pandemin har vi i form av massdöd på äldreboenden och långvård fått svart på vitt hur stor faran ur patientsäkerhetssynpunkt är att tumma på smittskyddsrutiner.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmarks (S) handgångne på myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, Isabelle Arsova, har formulerat det som att Selma Gamaleldin utsatt den enligt (egen uppfattning) könsbefriade eleven för ”allvarliga trakasserier” genom att inte titulera vederbörande med det av identitetsvänstern påhittade pronomenet ”hen” och utfärdat en bot på 150 000 kronor för det påstådda brottet med hot om rättegång om boten inte betalas. Det är ett agerande från en styrande regim som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

Den trakasserade och diskriminerade är Selma Gamaleldin

Den som trakasserats och diskriminerats är Selma Gamaleldin. Hon har utsatts för ett ideologiskt tvång från staten att bekänna sig till den enda rätta läran, en form av övergrepp som vi förknippar med medeltida inkvisition, teokratiska samhällen som Iran och kommunistiskt totalitära stater som Kina och Nordkorea. Hon har utsatts för repressalier genom att få sparken från jobbet och för ett statligt missbruk av såväl myndigheter som rättsväsende. På det sätt som hon framställts i sammanhanget bör hon också kunna anse sig i juridisk mening förtalad.

Genom att ge sig på den enskilda skolan tvingar och skrämmer regeringen även den och andra skolor till ideologisk rättning i ledet samtidigt som man förbryter sig mot grundläggande principer om skolans uppdrag att utöva sin verksamhet i en anda av politisk neutralitet, konfessionsfrihet och beprövad vetenskap.

Det vänsterliberala hotet mot demokratin i Sverige är dessutom betydligt större än så här och spänner över en lång rad samhällsområden där näringsfriheten, mötesfriheten, yttrandefriheten, åsiktsfriheten, tryckfriheten, den fria konsten och den fria forskningen är under attack, och det sker ofta som här under falsk flagg. Det tänkte jag återkomma till i en senare text.