Enligt domstolen har man efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av förslaget avseende sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att den inte får tillämpas.

Regeringens kontroversiella amnesti för 9 000 afghanska män utan asylskäl stöter på patrull. I slutet av mars kom Lagrådet med sin kanske mest svidande kritik någonsin då man avstyrkte förslaget och konstaterade ”att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Migrationsdomstolen har på fredagen avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli och finner alltså att den är så bristfällig att man inte kan tillämpa den.

Domstolen meddelar att det normala beviskravet för att klargöra sin identitet ska gälla.

– Det ursprungliga lagförslaget möttes av omfattande kritik och ifrågasättande från flera tunga remissinstanser. Den ändring i förslaget som regeringen då gjorde är väsentlig och avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid. Förslaget borde därför ha skickats på ny remiss, säger chefsrådman Fredrik Löndahl.

Målet i domstolen gäller en ung asylsökande man från Irak, som kom till Sverige under 2015. Hans uppgivna ålder har inte ifrågasatts, vilket innebär att han var ett barn när han kom till Sverige men vuxen när Migrationsverket i slutet av 2017 avslog hans asylansökan. I övrigt har han inte bedömts ha gjort sin identitet sannolik. Mannens asylskäl har inte ansetts vara tillräckliga för att grunda ett skyddsbehov och inte heller har synnerligen ömmande omständigheter ansetts föreligga. Eftersom mannen kommit in med en ansökan om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen, hade domstolen också att pröva denna fråga.

– I propositionen saknas en analys av hur förslaget förhåller sig till Sveriges åtaganden inom Schengensamarbetet och det finns även oklarheter kring hur ett grundat ställningstagande ska kunna göras i en vandelsprövning när identiteten är oklar. Detta understryker ytterligare behovet av beredning, avslutar Fredrik Löndahl.