Då kvinnan 2017 ansökte om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till en man bosatt här avslogs den då man inte ansåg att försörjningskravet kunde garanteras under en längre tid. Efter flera överklaganden hamnade fallet i migrationsöverdomstolen som anser att mannens vikariat och möjlighet till a-kassa visst är tillräckligt för att flickvännen ska tilldelas ett uppehållstillstånd.

Mannen har sedan 2016 ett vikariat som förlängts i omgångar. Någon fast anställning har han alltså inte. Vid den första ansökan ansåg Migrationsverket visserligen att mannen delvis uppfyllde försörjningskravet då han förfogade över en bostad av skälig standard och lämplig storlek för att husera det antal personer som avsågs bo i den och att han genom sin tidsbegränsade anställning skulle uppbära en tillräcklig lön, men vid en så kallad framåtsyftande bedömning ansåg man att försörjningskravet inte skulle vara bestående uppfyllt.

Kvinnan överklagade domen till förvaltningsrätten som gick på Migrationsverkets linje. Kvinnan överklagade då åter igen och hänvisade bland annat till att mannen varit medlem i a-kassan sedan 2016 och hade rätt till dagpenning som skulle nå upp till försörjningskravet ifall han skulle bli arbetslös. Migrationsverket yrkade på avslag då man inte höll med om att varken den tidsbegränsade anställningen eller en eventuell arbetslöshetsersättning skulle vara tillräcklig.

I migrationsöverdomstolen menar man dock att det inte finns något som talar emot att mannen även fortsättningsvis kommer att erbjudas nya anställningar hos arbetsgivaren för åtminstone en tid framöver, och då han varit medlem i a-kassan i över ett år har han vid arbetslöshet rätt till arbetslöshetsersättning. Slutsatsen blir att det vid en sammantagen bedömning framstår som sannolikt att mannens förmodade inkomst uppgår till vad som krävs inom ramen för försörjningskravet. Därmed beviljas kvinnan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fram till och med juni 2021 då mannens pass går ut.