➤ MIGRATION Moderaterna föreslår i ett nytt migrationspolitiskt utspel att Sverige helt bör övergå till att ta emot kvotflyktingar och att det nuvarande systemet att man ska kunna komma hit och söka asyl avvecklas. På så sätt vill partiet undvika att asylrätten som idag missbrukas av ekonomiska välfärdsmigranter. Förslaget är i stora stycken en karbonkopia av ett förslag som Sverigedemokraterna lade för något år sedan.

Kvotflyktingar är personer som får sin flyktingstatus fastställd av internationella organ som FN, på plats i sina hemländer eller närområdet. Det kallas kvotflyktingar därför att varje land i förväg varje år förbinder sig att ta emot ett visst antal sådana flyktingar.

Sverige är redan med i det nuvarande kvotflyktingsystemet, men trots att Sverige tar emot förhållandevis många kvotflyktingar utgör dessa ändå en mycket liten andel av den totala asylrelaterade migrationen till Sverige.

Asylrätt för den som bäst behöver
Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Elisabeth Svantesson, säger i ett uttalande till Sveriges Radio att en övergång till att endast ta emot kvotflyktingar säkerställer att de som verkligen behöver hjälp får det och att man undviker de stora strömmar av ekonomiska migranter som idag använder sig av asylrätten för att skaffa sig ett bättre liv i Europa.

Svantesson hänvisar till systemkollapsen 2015, då över 160.000 migranter kom till Sverige för att söka asyl, en majoritet av dem utan verkliga asylskäl. Moderaterna vill att inte bara Sverige utan hela EU övergår till ett kvotflyktingbaserat asylmottagande.

Regeringen kritisk
För att genomföra en sådan förändring behöver den s.k. Genèvekonventionen omförhandlas eller i varje fall omtolkas. Det är man från den rödgröna regeringens sida inte beredd att göra.

I en kommentar till Moderaternas utspel säger migrationsminister Heléne Fritzon (S) att hon gärna ser en utveckling mot ett större kvotflyktingmottagande, men avfärdar helt att detta skulle ske genom att rätten att komma hit och spontansöka asyl begränsas.

Kritiserad flyktingkonvention
Genèvekonventionen tillkom på 1950-talet i spåren av andra världskriget och var då avsedd att ge människor möjlighet och rätt att fly från krig till närliggande länder. Idag har systemet omvandlats till ett för interkontinental folkomflyttning från den fattiga delen av världen till den rika, med i huvudsak ekonomiska incitament.

Asylrätten som den fungerar idag har kritiserats för att inte längre ge hjälp åt de som bäst behöver den, för att gynna människosmugglare och för att leda till att många människor dör i sina försök att ta sig över Medelhavet i undermåliga farkoster till det goda liv som hägrar i Europa. En övergång till ett renodlat kvotflyktingsystem menar många skulle råda bot på samtliga dessa missförhållanden i det nuvarande systemet.

Kopierar SD-förlag
För något år sedan deklarerade Sverigedemokraterna att man satt upp en nollvision för spontan asylinvandring till Sverige. Man aviserade att Sverige helt borde gå över till att endast ta emot kvotflyktingar. SD sade också att man var beredd att höja den svenska kvoten något i förhållande till dagens nivå.

Moderaterna kopierar med sitt nya migrationspolitiska utspel i allt väsentligt det tidigare SD-förslaget. Man hävdar dock, i motsats till SD, att det egna förslaget inte syftar till att få ned Sveriges höga asylmottagande, bara att förändra det för att undvika dagens situation när en stor andel av de asylsökande saknar verkliga asylskäl.

De närmare detaljerna kring hur en utfasning av den spontana asylrätten till förmån för ett renodlat kvotflyktingsystem ska se ut ska diskuteras på Moderaternas stämma i oktober.