I flera artiklar har Samhällsnytt granskat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fram växer en bild av en aktivistisk myndighet som är på väg att införa en statlig kontroll över opinionsbildning i Sverige samt ta på sig rollen av censor av samhällsdebatten. Redan i nuläget samordnar exempelvis TV4 sin rapportering i vissa ämnen med myndigheten. Det visar sig att utöver de befogenheter som MSB redan har vill de även kunna inrikta signalspaning som bedrivs av FRA – Försvarets radioanstalt – mot enskilda personer och organisationer.  

I sitt budgetunderlag för 2019 (s 25-29) begärde myndigheten en ökning av anslaget på 189 miljoner kronor – och rätten att inrikta FRAs signalspaning. Försvarets underrättelsemyndighet som bedriver spaning kan närmare inrikta det på uppdrag av Säpo och polismyndigheten. Nu vill även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kunna avlyssna privatpersoner och företag med hjälp av FRA. I budgetunderlaget kopplas avlyssningsmöjligheter som MSB begär till det framtida psykologiska försvaret som myndigheten avser att bedriva även internt inom Sverige.

LÄS MER: MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp

Samhällsnytt har ställt frågor till MSB om vilka personer som kan tänkas bli föremål för myndighetens avlyssning. Vi har fått följande svar via mejl:

” I arbetet med att identifiera informationspåverkan ser MSB ett ökande behov av samverkan, bl.a. med försvarsunderrättelsemyndigheterna. För att myndigheten ska kunna uppnå en god förmåga att identifiera påverkanskampanjer och informationspåverkan riktad mot Sverige bör MSB få möjlighet att närmare kunna inrikta signalspaning. En ändring skulle därmed krävas i 4 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.”

Ytterligare två motiv som MSB anför som grund för sin önskan att rikta avlyssningen mot enskilda personer och organisationer är behovet att förebygga och möta hot mot cybersäkerhet samt avvärja risker för svensk civil personal utomlands.

När det gäller den första delen av svaret har MSB genom en rad handlingar som vi uppmärksammat tidigare visat att den räknar nya medier samt journalister och opinionsbildare verksamma vid dem till inhemska aktörer som ägnar sig åt ”informationspåverkan”. Detta följer bland annat av en rapport som myndigheten beställt från brittiska tankesmedjan Institute for strategic dialogue. Bland rapportens slutsatser finns rekommendationer att stoppa nya medier genom att hindra deras finansiering.

LÄS MER: MSBs rapport föreslår ekonomiska sanktioner mot alternativmedier

MSBs enhetschef Mikael Tofvesson med ansvar att motverka ”informationspåverkan” har i en mejlväxling med meningsfränder antytt att det framtida psykologiska försvaret kommer att användas även internt inom Sverige – något som Samhällsnytt var först med att avslöja.

I ljuset av detta ställde Samhällsnytt en följdfråga till Mikael Tofvesson: 

Kommer inhemska aktörer som myndigheten anser ägnar sig åt ”informationspåverkan” – exempelvis alternativa medier och journalister som arbetar vid dessa – att utsättas för signalspaning om MSB ska få möjlighet att inrikta FRAs arbete? 

Det enda svaret vi fick på denna fråga från myndigheten var att MSB inte kommer att lämna ytterligare kommentarer.

LÄS MER: Demokratins dödgrävare