Privat skola i Stockholm beskyllde sina manliga elever för sexuellt våld – med hjälp av en vänsterorganisation. Rektorn förnekar samarbetet med organisationen – trots bildbevis. ”Det är chockerande och jag undrar om detta ens är lagligt”, säger en förälder till Samhällsnytt.

NTI-gymnasiet är en av de bättre privata skolorna i Sverige med teknisk inriktning. Förkortningen står för Nordens Teknikerinstitut AB. Det första NTI-gymnasiet öppnades 2002 och idag finns det 14 NTI-skolor i Sverige.

Vanligtvis bedriver NTI-gymnasiet i Stockholm utbildning inom olika teknikområden med IT som en obligatorisk del, men i januari i år fick elever avbryta sitt ordinarie skolarbete – för att fundera kring maskulinitet och traditionella könsroller.

”Det är ett demokratiuppdrag”

Enligt en förälder till en elev på gymnasiet som Samhällsnytt varit i kontakt med stoppades den vanliga undervisningen i tre dagar för att låta eleverna ”förstå maskulinitetskultur och dess destruktivitet mot samhället”.

– Det är chockerande och jag undrar om detta ens är lagligt, säger föräldern till Samhällsnytt.

Lotten Nimar är ställföreträdande rektor på gymnasiet. Tidigare var hon aktiv i Greenpeace och Röda Korset. I egenskap av ledamot i styrelsen för Röda Korsets Ungdomsförbund rättfärdigade hon 2010 Röda Korsets agerande efter det uppdagats att hjälporganisationens ordförande uppbär en lön på strax under 70 tusen kronor per månad.

När vi ringer till henne, säger hon inledningsvis följande med anledning av våra frågor:

– Det där handlar om lagstiftning tänker jag då. Det finns ett lagstadgat antal skoldagar och under de dagarna ska man genomföra olika typer av aktiviteter där undervisningen är en del utav dem och så finns det andra saker som är lagstadgade som vi arbetar med – som värdegrundsarbete och det finns även annat. Det är ett demokratiuppdrag.

Därefter vägrar hon att svara på följdfrågor och hänvisar till mejl. Samtidigt är hon väldigt angelägen om att få veta vilka personer som lämnat uppgifter till Samhällsnytt – trots att vi hänvisar till källskydd försöker hon att ta reda på det.

Vänsterfeministisk organisation bakom projektet

Enligt det tips som Samhällsnytt har fått bedrevs undervisningen om könsroller med hjälp av material från projektet Fatta Man. Det vänsterfeministiska projektet, som finansierats med bidrag från Allmänna arvsfonden och avslutades i maj 2017, hade som målsättning att bekämpa ”manlighetsnormer som tillåter sexuellt våld” och problematisera traditionella könsroller. Detta gjordes främst genom att misstänkliggöra män och det som förknippas med ”manligt beteende” generellt.

Trion bakom projektet – Shahab Ahmadian, Robert Petersén och Svante Tidholm – var flitiga föreläsare på landets skolor och gymnasier. Numera driver trion ett annat liknande projekt med namnet Mannen Myten, som de fick 8,6 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden till.

Vi ställer via mejl en fråga till rektorn Lotten Nimar om skolan någonsin har haft ett samarbete med projektet Fatta Man. Frågan besvaras av rektorn kategoriskt:

”Nej, inte nu och inte tidigare.”

I projektets gamla bildflöde återfinns dock en bild tagen just på NTI-gymnasiet i Stockholm och publicerad den 28 april 2017 med följande text:

” Igår höll Fatta Man en utbildning i metodmaterialet ”Det börjar med mig” för lärarna på NTI-gymnasiet i Stockholm! Mycket intressanta diskussioner om manlighetsnormer och sexuellt våld! Vi ser fram emot hur metodmaterialet kommer att användas på skolan!”

På bilden syns glada lärare i ett klassrum som undervisas i manlighetsnormer. En av personerna på fotot ser ut att vara rektorn Lotten Nimar. Bilden fick flera kommentarer – några av dem är tydligt kritiska mot upplägget:

Lotten Nimar har valt att inte svara på våra följdfrågor trots upprepade försök att nå henne både via mejl och via telefon.

”Män står för den stora majoriteten av sexuella brott”

Under flera dagar försökte Samhällsnytt komma i kontakt med ett flertal anställda på NTI-gymnasiet. Alla vi pratade med verkade dock vara förvarnade av skolledningen och vägrade att prata om undervisningen. För alla frågor kring utbildningen om könsroller hänvisade de till rektorn. Slutligen fick vi tag på Anders Norrman, lärare och mentor på skolan, som var en av dem som genomförde utbildningen om könsroller.

Norrman bekräftar att undervisningen genomfördes som en temadag för en årskurs. Han uppgav att eleverna fick arbeta med temat under en halvdag i januari.

– Enligt skollagen ska alla skolor, både grundskolor och gymnasier, jobba med värdegrundsarbete och människors lika värde. Det ska prägla hela skolverksamheten. Så vi jobbar med det dels på avsatta temadagar, dels kontinuerligt. Och det är enligt skollagen.

Hur är temadagar utformade?

– Elever får fundera över det material som vi har.

Vad var det mer konkret när det gäller just temat om maskulinitet och könsroller?

– Det vi har tittat på var statistik, hur det ser ut i samhället med sexualbrott och liknande.

Vad visar statistiken och på vilket sätt användes den i undervisningen?

– Det är statistik som kommer från BRÅ och SCB. Statistiken visar ju att män står för den stora majoriteten av sexualbrott och att traditionella könsroller kan leda till det – det är någonting som vi diskuterar.

När det gäller statistiken om sexualbrott så begås en stor del av dem av personer med invandrarbakgrund. Är det något som ni också tar upp?

– Det kan komma upp diskussioner om det.

Hur sköter ni de här diskussionerna?

– Jag kan inte riktigt gå in på det, men vi pratar om det som kan vara problematiskt utifrån demokratiska riktlinjer.

Problematiserar ni kulturer med föråldrad kvinnosyn som leder till sexuellt våld mot kvinnor?

-Eh… vet du… jag kan tyvärr inte fortsätta att prata med dig nu. Ring gärna vår rektor om du har fler frågor!

Både Lotten Nimar och Anders Norrman förklarar sitt arbete mot traditionella könsroller med lagstiftningen och – närmare bestämt – skollagen.

När Samhällsnytt ringer upp Skolverket visar det sig dock att det inte stämmer. Markus Ruth, handläggare på Skolverket upplysningstjänst, svarar så här på vår fråga:

– Det här tas inte riktigt upp av skollagen. Där tas det lite brett om skolans grunduppdrag.

Inte heller i Gymnasieförordningen som reglerar gymnasier mer detaljerat återfinns några krav på att motverka traditionella könsroller och maskulinitet. Även läroplanen för gymnasieskolor innehåller endast generella riktlinjer om att skolarbetet ska präglas av respekt för grundläggande demokratiska värderingar. Det finns dock inget som stipulerar att manliga elever ska beskyllas för sexuellt våld och ifrågasättas därför att de tillhör det manliga könet.

Samhällsnytt kommer att fortsätta att försöka få ett svar på våra frågor från skolledningen.