Samhällsnytt har tidigare rapporterat om turerna kring det beslut om att göra tiggeri på gatan tillståndspliktigt som fattats av kommunfullmäktige i Eskilstuna. Idag träder den nya förordningen i kraft. Det rapporterar bland annat SVT.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som valde att gå på kommunens linje. Den 11 juli löpte tiden för att överklaga till högre instans ut och domen vann därmed laga kraft.

LÄS MER: Domstol slår fast: Eskilstuna får kräva tillstånd för hitrest gatutiggeri

Från och med idag, den första augusti, är det inte längre tillåtet att tigga på gator och torg utan att ha ansökt om och beviljats tillstånd för verksamheten. Bakom den nya förordningen ligger de omfattande problem som Eskilstuna i likhet med de flesta andra kommuner i Sverige drabbats av i form av hitresta romska tiggare från Rumänien och Bulgarien.

Tillstånd mer framkomligt än förbud
I andra kommuner har det visat sig svårt att införa ett regelrätt förbud. I Eskilstuna bedömde man att det skulle vara mer framkomligt att i stället göra tiggeriet tillståndspliktigt, och den tanken förefaller i skenet av nu lagakraftvunnet domstolsbeslut och ikraftträdd förordning ha varit riktig.

Det kostar 250 kronor att ansöka om tillstånd och ansökan kan göras på plats i polishuset i Eskilstuna. Varje person som tigger måste söka ett individuellt tillstånd och man måste också kunna legitimera sig med en giltig ID-handling.

Den som ägnar sig åt gatutiggeri utan tillstånd kommer att bötfällas. Sådana personer kommer också att avvisas från platsen. Polisen kan också fysiskt avlägsna och tillfälligt omhänderta personer som vid upprepade tillfällen bryter mot förbudet.

Inga ansökningar har kommit in
Information om den nya förordningen har sedan en tid tillbaka gått ut till de hitresta tiggare som befinner sig i kommunen. Ingen av dessa personer har dock ännu ansökt om tillstånd. Det rör sig i nuläget om ett 50-tal personer.

Det är enligt polisen en ”prioriteringsfråga” i vilken omfattning man nu kommer att se till att lagen efterlevs genom att avvisa och bötfälla de tiggare som bryter mot tillståndsplikten. Enskilda kommuninvånare kan också göra en anmälan till polisen om man ser störande tiggeriverksamhet som man tror sker utan tillstånd.

Varnar för ökande sexhandel
Stadsmissionen var en av remissinstanserna när beslutet skulle klubbas. Man avstyrkte förslaget, bland annat med hänvisning till de patriarkala strukturer som råder i den romska kulturen och risken för att man i stället skulle börja ägna sig åt sexhandel i större omfattning. Det menar Stadsmissionen skulle göra de romska kvinnorna än mer utsatta än de är idag.