➤ I många västländer pågår en intensiv debatt kring drogen cannabis. Den handlar dels om huruvida man bör lätta på reglerna för att använda cannabis i behandlingen av vissa sjukdomar och dels om huruvida rekreationsbruk av cannabis bör avkriminaliseras.

Forskningsrön som nyligen lades fram under World Psychiatric Association’s World Congress i Berlin är dåliga nyheter för liberaliseringsivrarna. Forskningen stärker de misstankar som länge funnits om att cannabis-bruk i ungdomen hos känsliga personer kan påskynda och utlösa psykossjukdomar som schizofreni senare i livet.

Ett av de tunga argumenten för att lätta på restriktioner och förbud mot cannabis-bruk rör just den påstådda avsaknaden av allvarliga biverkningar. Risken för s.k. ”haschpsykos” har dock länge funnits med i diskussionen men meningarna har varit delade kring huruvida det rör sig om kausalitet eller korrelation. De nya rön som Hannelore Ehrenreich vid Max Planck-institutet för experimentell medicin nu presenterat pekar i riktning mot det förstnämnda.

1.200 personer med schizofreni har ingått i studien och en lång rad genetiska och miljörelaterade riskfaktorer för utveckling av sjukdomen har analyserats. Resultaten visar att de personer som hade konsumerat cannabis före 18 års ålder hade utvecklat sin schizofreni cirka tio år tidigare än de övriga.

Ju oftare personen använt cannabis, desto tidigare hade de fått sjukdomen. Motsvarande samband med ett tidigare utbrott av sjukdomen kunde i studien inte konstateras för exempelvis bruk av alkohol. “Cannabis-bruk under puberteten utgör en stor riskfaktor för schizofreni”, menar Ehrenreich fast.

Tidigare studier har påvisat samma kausalitet mellan cannabis och psykoser. Men det finns också studier där detta samband inte har kunnat beläggas. Några av de studier som påvisar ett samband har också omfattat för få personer för att kunna anses uppfylla kraven på statistisk signifikans.

Forskare menar också att risken för att utveckla psykoser har ökat de senaste decennierna i takt med att cannabis sativa-plantan förädlats för att producera en betydligt starkare koncentration av den aktiva substansen THC (tetrahydrocannabinol).

Det är oklart hur de grupper som arbetar för legalisering av cannabis kommer att bemöta de nya rönen. Tidigare har man dels pekat på att orsakssambandet mellan cannabis och psykos vilar på skakig vetenskaplig grund och dels att man inte vill legalisera drogen för personer under 18 år, den riskgrupp som forskningen pekat ut.

Ytterligare en forskare vid Berlin-konferensen – neurokemisten Beat Lutz vid Mainz-universitetet – tog i sin föreläsning upp hälsoriskerna med cannabis. Enligt Lutz påverkar THC hur och i vilka mängder signalsubstanserna i hjärnan skickas runt, vilket kan leda till att den som använder cannabis kan utveckla ångesttillstånd, depressioner och epilepsi.