Mångfald berikar och är en styrka, brukar det heta. I verkligheten är det precis tvärtom och desto mer mångkulturellt, desto sämre blir den sociala sammanhållningen. Det slås fast i en ny dansk studie.

Studien Ethnic Diversity and Social Trust: A Narrative and Meta-Analytical Review har utförts av Peter Thisted Dinesen och Merlin Schaeffer vid Köpenhamns universitet samt Kim Mannemar Sønderskov vid Århus universitet.

Syftet var att söka ett svar på om det återkommande påståendet om att en fortsatt invandring med en ökad etnisk mångfald har en positiv påverkan på social sammanhållning stämmer. Svaret på den frågan blev ett tydligt nej.

I studien har man gått igenom existerande litteratur och också gjort en metaanalys av 1 001 beräkningar från 87 studier. Av dessa kunde man konstatera att etnisk mångfald har precis motsatt effekt på samhället än det politiker och journalister brukar påstå. Man påträffade ett statistiskt signifikant negativt förhållande mellan etnisk mångfald och social sammanhållning i samtliga studier.

Studien kommenterades på Twitter av Eric Kaufmann, professor i politik vid Birkbeck, University of London, som konstaterade även han att en högre mångfald är signifikant associerat med lägre tillit i samhällen.

Eroderar i Sverige
I Sverige och Skandinavien har det funnits, och finns ännu, en världsunikt hög tillit och social sammanhållning. Allteftersom invandring skett från mindre utvecklade kulturer har detta dock börjat erodera.

2018 uppmärksammade Forskning & Framsteg att den sociala sammanhållningen i Sverige minskat stadigt sedan 1990-talet – här nämner man också specifikt bland andra utomnordiska invandrare.

Även 2014 publicerade man ett större reportage om fenomenet där man talat med Lars Trägårdh, professor i historia. Då konstaterade man att Sverige varit ett undantag i världen och att tilliten ”underlättats av att befolkningen har varit homogen, och den bygger på en historia präglad av samförståndslösningar och kompromisser”.

Vidare slog man också då fast att sambandet mellan låg tillit och hög andel invandrare är starkt och förekommer både bland inrikes och utrikes födda samt kvarstår även efter kontroll för olika socioekonomiska faktorer.

Stark nationalstat garant för hög tillit
”Olikheter inom befolkningen gör det svårare att upprätthålla gemensamma normer, varför misstron blir större vilket leder till att man själv blir mindre benägen att bidra till det gemensamma”, förklarades den minskade tilliten med.

– Vi historiker vet att vår nationalkänsla, vårt gemenskapsprojekt där tilliten har utvecklats, är basen för vår demokrati och vår välfärd, säger han. Detta projekt skapades på 1800-talet via gemensamma medier, folkskola och värnplikt. Och vad har hänt i dag? Värnplikten är skrotad, skolan är i kris och medierna håller på att fragmenteras. Jag tror att detta kan vara en förklaring till de senaste siffrorna, sa Trägårdh.

Sämst social sammanhållning finns i Mellanöstern, Afrika och delar av Latinamerika.