Illegala invandrare kommer få gå före i kön till coronavaccinen. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade nationella plan för vaccination. Vid en gemensam pressträff som myndigheten hade tillsammans med regeringen idag meddelades ändrade prioriteringsordningar för vaccineringen.

Enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten har nu 264 000 människor vaccinerats i Sverige. I den första fasen är det de allra äldsta, de som bor på särskilda äldreboenden, samt den vård- och omsorgspersonal som tar hand om de äldre som prioriterats.

I den andra fasen var det tänkt att alla över 70 år och funktionshindrade i behov av assistans skulle få vaccinet. Men i samband med pressträffen idag meddelades att åldersgränsen i fas 2 sänks till 65 år. Tidigare var beskedet att de under 70 skulle vänta till fas 3.

– I varje fas gäller att den som är äldre går före den som är yngre eftersom vi vet att ålder är en så tydlig faktor vid svår covid-19-sjukdom, kommenterade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson vid pressträffen.

– Vi gör vissa justeringar av de tidigare rekommendationerna. Vi inkluderar nu fler i de vi kallar fas 2. Den omfattar nu alla från 65 års ålder, tidigare har vi sagt 70 år, fortsatte han.

Illegala invandrare får förtur

En nyhet i Folkhälsomyndighetens uppdaterade nationella plan är också att illegala invandrare och så kallat socioekonomiskt utsatta grupper får förtur till coronavaccinen. Från och med fas 2 har en formulering om att ”ålder och socioekonomi beaktas” lagts till. Det tillägget saknades tidigare.

”Risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 påverkas av födelseland, bostadsområde och socioekonomi. Dödligheten har varit förhöjd bland personer som är födda i bl.a. Mellanöstern, Afrika och de övriga nordiska länderna, liksom bland personer med lägre inkomst, kortare utbildning och vissa typer av yrken”, skriver Folkhälsomyndigheten under rubriken ”Socioekonomi” i sin nationella plan. Även det är en ny formulering som inte förekommit i tidigare versioner av den nationella planen.

Från fas 3 gäller att ”personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning”, prioriteras när vaccinen delas ut. ”Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Regeringen meddelade även idag att ett arbete med att ta fram digitala vaccinationsintyg påbörjats. Den som saknar ett sådant intyg kan komma att stoppas från att resa eller gå på restauranger.

– Med ett digitalt vaccinationsintyg blir det snabbt och enkelt att uppvisa genomförd vaccination, kommenterar inrikesminister Anders Ygeman (S).

Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att vaccinationerna ska göras enligt fyra faser, där den sista fasen omfattar alla dem som inte vaccinerats i någon av de första tre faserna. Enligt den senast uppdaterade nationella planen för vaccination mot covid-19 ser planen ut på följande sätt:

Fas 1
Den första fasen omfattar följande riskgrupper:
– Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453).
– Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst.
– Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.

Fas 2
Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:
– personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
– personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
– personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
– personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
– personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
– personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.
Om brist på vaccin skulle uppstå bör personer med sjukdomar eller tillstånd som beskrivs i denna delredovisning prioriteras, samtidigt som ålder och socioekonomi beaktas.

Fas 3
Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:
– Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
– Personer i åldern 60–64 år.
– Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
– Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19
– Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
– Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
– Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
– Kronisk lever- eller njursvikt.
– Diabetes typ 1 och typ 2.
– Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
– Downs syndrom.

Fas 4
I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser. Om brist på vaccin skulle uppstå bör prioritering ske utifrån ålder och socioekonomi.