I juni beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdraget att se över kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk. Uppdraget gick till Nooshi Dadgostar (V).

Syftet med utredningen var att kommunerna i högre utsträckning skulle kunna säkerställa att i detaljplaner tillskapade byggrätter tas i anspråk ”utan onödigt dröjsmål”.

Ett av förslagen är alltså att återinföra delar av de så kallade exploatörsbestämmelserna.

Detta skulle innebära att kommunen kan ta en privatpersons mark utan att betala en krona. I dagsläget måste kommunen efter prövning i domstol betala 125 procent av värdet.

I utredningen skriver man ”att det är orimligt att utgångspunkten ska vara att kommunerna ska betala 125 procent i ersättning för mark avsedd för allmänna ändamål”.