Finns ett utvisningsbeslut och straffet understiger sex månader ska förundersökningen kunna läggas ned. Kritik kommer bland annat från Sverigedemokraterna där man menar att det är en grundprincip att alla brott ska utredas.

Förslaget presenterades i somras som en del i ett större lagförslag kallat ”Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar”.

Regeringen menar att ”det ska vara möjligt att lägga ned en förundersökning mot en utlänning som är misstänkt för brott med ett straffvärde som inte bedöms överstiga fängelse i sex månader”, detta då man anser att ”intresset för att verkställa ett avlägsnande kan väga tyngre än att utreda brottet i Sverige”.

Misshandel, vissa typ av sexuella övergrepp eller stöld är exempel på brott som kan ge upp till sex månaders fängelse.

Ett av skälen regeringen anger är att det är viktigt att utvisningen inte fördröjs då detta ofta är en förutsättning för att den ska kunna verkställas överhuvudtaget.