Samhällsnytt har i två granskningar skrivit om mediestödsledamoten Brit Stakston och den våldsbejakande kommunisten Martin Schibbyes blogg Blankspot som får mediestöd. Nu skall Blankspots revisor, Ingrid Svedin, utredas av Revisorsinspektionen för sin hantering av det som lämnats in till Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT). Detta efter att Samhällsnytt kunnat visa att Blankspot inte har uppfyllt kraven – något som Svedin har påstått att de gör.

I ett brev som Samhällsnytt tagit del av meddelar revisorsinspektionen att de startar ett tillsynsärende:

MPRT motarbetar granskningen

Personalen på MPRT har vägrat beställa och lämna ut Blankspots utgåvoprotokoll för 2018, något som ligger till grund för revisorns arbete. Detta då de anser att ärendet är avslutat. Blankspot fick dock ett återbetalningskrav riktat mot sig den 16 september 2020 på grund av hur de använt det tilldelade bidraget. Ärendet är alltså inte alls avslutat – myndigheten har bara ”bytt ärendenummer”.

Utgåvoprotokollet är nödvändigt för att utreda hur Stakston via sin revisors intyg lyckats få mediestöd från sin egen myndighet. Vi har därför fått begära överprövning tre gånger. I nuläget väntar vi på ett påskrivet slutgiltigt beslut från myndighet. Därefter kan frågan lyftas med Förvaltningsrätten där de ansvariga kan tvingas ändra sin syn på saken.

Nyemissionen blir ärende hos Finansinspektionen

Samtidigt är ett ärende öppnat med Finansinspektion gällande Blankspots nyemission genom FundedByMe Crowdfunding Sweden – ett företag som drivs av Daniel Daboczy. Det handlar om flera punkter:

  • Enligt FundedByMe:s sida uppges att 1,63 miljoner kronor investerades i bolaget av 158 nya aktieägare och procentsatsen uppges till 17.38 %. Men vid en granskning som Samhällsnytt genomfört framkom dock att aktierna ökat från 100 000 till 112 162. Detta innebär att de nya gräsrotsinvesterarna äger 10.84 % av bolaget och inte det som Fundedbyme uppger.
  • Vidare har 1,2 miljoner kronor tillförts bolaget via nyemissionen enligt årsredovisningen 2016 vilket inte stämmer med siffrorna från Fundedbyme.
  • Det framgår heller inte från Fundedbyme:s information att det rörde sig om en nyemission. Istället får intrycket av att de köpt in sig i den existerande verksamheten. Detta har lett till att de nya aktieägarna fått nyemitterade aktier med ett utspätt värde.
  • Investerarna har också fått B-aktier med en tiondels rösträtt, något som heller inte framgått i informationen från Fundedbyme.

Daniel Daboczy och Blankspot har utan framgång sökts för en kommentar.