LEDARE. Det väckte kritik när SD-politikern Bertil Malmberg vid ett sammanträde i regionfullmäktige i Sörmland förra året stoppades från att tala till punkt då han tog upp frågan om skillnader i IQ mellan olika folkgrupper. Än skarpare blev kritiken när Malmberg senare dömdes för hets mot folkgrupp för att ha berört ämnet. Nu vill Riksåklagaren (RÅ) att målet tas upp i Högsta domstolen med syfte att helt förbjuda den sortens diskussion, oavsett den grundar sig på fakta eller inte.

Att mäta människors intelligens med IQ-test är i sig inte särskilt kontroversiellt, även om det från vissa håll rests invändningar kring måttets värde. Somliga menar att det enda man får fram är hur bra en person är på att skriva IQ-tester. IQ är dock tämligen accepterat som ett mått på en människas generella intelligens och förutsättningar att prestera i sammanhang där hjärnan sätts på prov. Skolbetyg är exempelvis kalibrerade utifrån den så kallade klockkurvan som beskriver hur intelligens fördelar sig inom en population.

Kontroversiellt – och inte – jämföra IQ på gruppnivå

Betydligt mer kontroversiellt är det att göra IQ-jämförelser på gruppnivå, i synnerhet mellan olika länder och etniciteter. Det har ändå gjorts ett stort antal sådana studier och de visar mer eller mindre entydigt att det råder stora skillnader.

Somliga vill förklara bort dessa med att testerna skulle vara behäftade med en kulturell bias som gynnar västerlänningar och asiater. Andra hävdar att testerna är slarvigt utförda. Ytterligare andra ifrågasätter inte resultaten i sak men anser att studier av det slaget inte bör göras och i varje fall inte offentliggöras då det anses underblåsa rasism.

Samtidigt används rönen från den här typen av jämförande IQ-tester i kvoteringssystem som hävdas motverka rasism, bland annat affirmative action i USA för antagning till högre studier där det krävs högre betyg/poäng för vissa grupper, exempelvis de med asiatiskt ursprung, för att bli antagna än för andra, exempelvis de med afrikanskt ursprung. Kritiker menar att systemet inte alls är antirasistiskt utan tvärtom rasistiskt fast med omvända förtecken.

Bäst i IQ-tester placerar sig så kallade ashkenazi-judar med 115 i snitt. Därefter följer östasiater som snittar på 105. följt av européer och europeiskättade nordamerikaner på 100 medan de afrikaättade snittar nära 15 lägre. I botten hamnar mellersta och södra Afrika där snittet enligt flertalet mätningar ligger på 70 eller ännu lägre.

Snitt-IQ tangerar gräns för funktionsnedsättning

Ett av de länder som ligger på 70 i snitt är det extremt lågutvecklande Sudan, medan det högutvecklade Sverige snittar på 99. Siffran för Sudan tangerar den IQ-nivå där gränsen går för lindrig intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning i väst.

Sudan användes av SD-politikern Bertil Malmberg som ett exempel på en grupp som på grund av sin genomsnittligt låga IQ kan förväntas ha dåliga förutsättningar att integreras i ett högutvecklat samhälle som det svenska. Uttalandet var riktat till beslutande politiker men uppfattades av företrädare för andra partier i regionfullmäktige och senare av rättsväsendet som nedsättande och hets mot folkgrupp.

Det har i andra sammanhang hävdats att det kanske är ett större svek mot migranter från de här delarna av världen att i missriktad omsorg inte adressera problemet med att de har sämre förutsättningar att klara skolan, få arbete och så vidare och därmed löpa större risk att slås ut ur samhället och hamna i kriminalitet och missbruk. Man menar att det med kännedom och uppmärksammande av personernas IQ skulle gå att anpassa integrationen och nå större framgång.

Kosthållning och Flynneffekten

Skillnader i kosthållning brukar vid sidan av ärftlighetsfaktorer framhållas som en av huvudförklaringarna till att IQ-nivån i snitt generellt är lägre i tredje världen jämfört den utvecklade världen. Ett undermåligt näringsintag under uppväxten påverkar hjärnans utveckling negativt. Om teorin stämmer inger hopp om att relativt enkelt kunna utjämna intelligensskillnaderna globalt.

Det finns redan tecken på att IQ-nivån stiger i tredje världen medan den är på väg att plana ut i västvärlden eller till och med börjat backa något. Fenomenet med stigande IQ-nivåer kallas för Flynneffekten efter den forskare som först uppmärksammade det.

Medan stigande IQ i tredje världen tillskrivs förbättrad kosthållning och hälsa, förklaras utplaningen i väst med att man här uppnått maximum för hur mycket hälsofaktorer kan påverka intelligensen. Människor i väst med hög IQ skaffar, delvis till följd av framgångar för vänsterfeministisk familjepolitik där hemmet blivit synonymt med en ”kvinnofälla”, också färre barn jämfört med de med lägre IQ.

En hypotes beträffande den begynnande kräftgången i vår del av världen är att den höga inflyttningen av migranter från tredje världen drar ned snittet. I Sverige som under ett antal decennier haft en extremt stor invandring från regioner med låg genomsnittlig IQ har inga jämförande mätningar gjorts som kan bekräfta eller vederlägga hypotesen. Väsentligt lägre resultat för utomvästliga invandrargrupper i bland annat Pisa-mätningar indikerar dock att rönen kan ha fog för sig.

Betydelse för den demokratiska utvecklingen

Högre nationell IQ ger inte endast effekt på det materiella välståndet. Forskning visar att det bland annat även påverkar i vilken utsträckning sekulär demokrati och frihetliga värderingar kan konkurrera ut totalitär vidskeplig teokrati som styresskick och på vilken nivå man kan hålla våldsbrottsligheten samhället.

Det skulle på nationell nivå i det etniskt segregerade Sverige till stor del kunna förklara den höga våldsbrottsligheten och islamismen i landet ”utanförskapsområden” där gängkriminalitet och korankravaller vuxit till problem som polisen i många fall inte längre rår på.

Inskränkning av yttrandefriheten

Malmberg, som fått domslutet emot sig i både tingsrätt och hovrätt, har överklagat domen till Högsta domstolen. Han anser att det är en alltför långtgående inskränkning i yttrandefriheten att inte få prata om IQ-skillnader på gruppnivå, i synnerhet som det rör sig om tämligen väl underbyggda, om än politiskt kontroversiella, siffror.

Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd för ytterst få fall och nästan bara sådana där det finns en principiell fråga att avgöra som kan vara prejudicerande/vägledande för hur tings- och hovrätter bör döma i framtiden.

Nu ansluter sig Riksåklagaren till åsikten att domen mot Malmberg bör prövas av HD. I motsats till Malmberg anser RÅ att det inte alls är en för långtgående inskränkning av yttrandefriheten att kriminalisera diskussioner om olika folkgruppers IQ. Tvärtom vill RÅ att detta slås fast ännu tydligare och en gång för alla.

Världsberömd nobelpristagare degraderades

Det i särklass mest uppmärksammade fallet av det här slaget gäller en av de mest världsberömda Nobelpristagarna genom tiderna, James Watson som tillsammans med kollegan Francis Crick tillskrivs den banbrytande upptäckten av DNA. Watson har senare i sin karriär intresserat sig för intelligens eftersom den till största delen bestäms av ärftlighet, dvs av just DNA.

Watson har i intervjuer också konstaterat att han ser dystert på utvecklingsmöjligheterna för stora delar av den afrikanska kontinenten med hänvisning till att den generella IQ-nivån där är så låg. Sentida rön stödjer den prognosen och slår bland annat fast att nationell IQ-nivå är den faktor med vilken man säkrast kan sia om ett lands ekonomiska tillväxt.

Trots att Watson inte sagt något som inte har stöd i vetenskapen eller är orimliga slutsatser utifrån dessa kunskaper har han straffats hårt och fråntagits en rad prestigefyllda uppdrag, tjänster och utmärkelser. Watson är på ideologisk grund numera utfrusen från det vetenskapliga finrummet.

I motsats till Malmberg är Watson inte dömd för brott för sina uttalanden, endast socialt straffad. Men i Sverige vill alltså Riksåklagaren gå ytterligare ett steg längre – den som pratar om IQ på gruppnivå ska inte som idag bara riskera att straffas, utan med automatik ställas inför rätta och fällas för brott.

Sverige går emot Europadomstolen

Om HD tar upp målet och avgör det så som RÅ önskar skulle Sverige utmärka sig internationellt som ett land med långtgående inskränkningar i både den fria politiska debatten och den vetenskapliga dito. Europadomstolen har tidigare avgjort liknande ärenden där man slagit fast att det är tillåtet att diskutera IQ på det här sättet, men RÅ anser att Sverige inte bör anpassa sig till det utan ha en strängare nationell tolkning av var gränserna för yttrande- och åsiktsfriheten går.

Enligt RÅ bör det endast vara tillåtet att prata om skillnader i utbildningsnivå, inte intelligensnivå eftersom det senare är att betrakta som kränkande. My Hedström på myndigheten säger i en kommentar till stats-TV att hon ”skulle bli lite förvånad” om HD inte tar upp fallet och dömer så som RÅ vill. Det är oklart om RÅ vill att det ska bli brottsligt att redovisa vetenskapliga studier i ämnet.

Sverige ligger i den här diskussionen tio år efter Finland där den numera avlidne universitetsprofessorn och statsvetaren Tatu Vanhanen 2002 var föremål för polisutredning om hets mot folkgrupp efter att i en intervju ha redogjort för sin omfattande forskning om intelligens på grupp- och nationsnivå. Där kom man dock fram till att den fria forskningen och den fria politiska debatten har företräde i ett demokratiskt samhälle. I Sverige kan forskning och yttrandefrihet få stryka på foten, beroende på om och hur HD hanterar fallet Malmberg.

Bertil Malmberg uteslöts en tid efter händelsen ur SD. Formellt var skälet att han inte tagit den timeout som partiledningen uppmanat honom till. Att prata om olika nationaliteters och etniciteters intelligens är dock kontroversiellt även inom Sverigedemokraterna och något man i varje fall i nuläget inte vill bli associerade med.

LÄS MER: Bertil Malmberg utesluts ur SD
LÄS MER: Bertil, 81, kan sparkas ur SD efter IQ-domen: ”Jag är inte imponerad”
LÄS MER: Hovrätten fastställer dom mot före detta SD-ledamot efter IQ-uttalande
LÄS MER: Sverigedemokrat döms för hets mot folkgrupp
LÄS MER: SD-politiker åtalas för hets mot folkgrupp efter uttalande om IQ

LÄS ÄVEN: Nobelprisvinnare får sina titlar indragna – hade för kontroversiella åsikter omkring intelligens och etnicitet
LÄS ÄVEN: Nationell IQ-nivå bästa förutsägelsen för ekonomisk tillväxt
LÄS ÄVEN: It’s the intelligence, stupid