I en riksdagsmotion kräver Vänsterpartiet att rösträtten för utlänningar i Sverige utvidgas ytterligare. Idag har utlänningar rösträtt till kommun och landsting men V vill att den ska omfatta även val till riksdag, EU-parlament och nationella folkomröstningar som idag är förbehållet svenska medborgare.

Som skäl anför Vänsterpartiet i motionen att utlänningar i Sverige skulle få en stärkt självkänsla, att deras valdeltagande skulle öka och att att de skulle ges större möjligheter att påverka Sveriges framtid.

I valet nu i september har en omfattande diskussion uppstått kring utlänningars ökade valdeltagande och problem i dessa grupper med så kallad klanröstning.

”16-åringar bör få rösta”
Vänsterpartiet vill också sänka rösträttsåldern så att omyndiga personer ned till 16 år ges rösträtt. Detta kan ”vitalisera demokratin” menar motionärerna och pekar på att förstagångsväljarna då skulle få rösta i samband med att de får ta del av den valinformation som sprids på skolorna:

”Det ger utbildningsväsendet möjlighet att utveckla och utvidga sitt demokratiarbete och vara ett uppmuntrande stöd för förstagångsväljaren som behöver navigera bland politiska förslag och ideologier.”

Kritik har riktats mot att det demokratiarbete som bedrivs på skolorna i egen regi eller genom inbjudan av externa organisationer har haft en påtaglig vänsterliberal slagsida.

I motionen nämns att rösträttsålder hänger samman med myndighetsålder, då en person anses mogen att och avkrävs ett personligt ansvar för sina handlingar. V utvecklar dock inte varför man anser att detta samband bör brytas.