Ett starkt S-fäste i Norrbotten förlorar ett domstolsmål rörande uteblivet partistöd till Sverigedemokraterna. Men trots utfallet ser det i dagsläget inte ut att bli några pengar till partiet.

Det var den 4 november 2019 som kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun beslutade att inte betala ut partistöd motsvarande 33 000 kronor till Sverigedemokraterna för de två mandat som partiet innehar. Detta med motiveringen att SD inte visat att de har en registrerad lokal partiförening i enlighet med reglerna för kommunalt partistöd i kommunen.

Sverigedemokraternas distriktsorganisation i Norrbotten överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå och krävde att pengarna skulle utbetalas. Man bifogade följande motivering:

Grunden för överklagandet är att beslutet strider mot lag. Sverigedemokraterna uppfyller de i KL fastställda kraven på representation. Kommunen antog år 2017 regler för kommunalt partistöd. Dessa hänvisar till den gamla kommunallagen och ska således anses sakna giltighet i sin helhet. Enligt reglerna ska ett parti ha en registrerad lokal partiförening för att erhålla partistöd.

Detta missgynnar otillbörligt Sverigedemokraterna som med sina två mandat är ett litet parti på lokal nivå. Oaktat att Sverigedemokraterna saknar registrerad lokal partiförening i kommunen finns det en partiförening tillika ideell förening,

Sverigedemokraterna i Norrbotten, som verkar i hela Norrbotten och hanterar partistöd från andra kommuner i Norrbotten där partiet har mandat men saknar lokalförening. I dessa fall håller partiföreningen medlen åtskilda så att de används för verksamhet hänförlig till den kommun som betalat ut partistödet.

Kommunen: Pengar ska bara användas lokalt

Kommunen svarade med hållningen att överklagandet skulle avslås och framförde i huvudsak att det visserligen stämde att reglerna för kommunalt partistöd hänvisade till den gamla kommunallagen, men att den gamla kommunallagen i princip är identisk med den nya även om paragraferna har ändrats.

Vidare framförde man att det handlade om att säkerställa att partistödet ska gå till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. För att säkerställa att partistödet används till det ändamålet vidhöll kommunen därför att stödet bara ska betalas ut till partier som har en registrerad lokal partiförening.

Förvaltningsrätten: ”Beslutet strider mot lag”

Den 24 april meddelade Förvaltningsrätten sin dom i målet där man ger Sverigedemokraterna rätt med hänvisning till att det enligt lagen inte alls behöver existera en lokal partiförening. Förvaltningsrätten anser att Jokkmokks kommun har agerat i strid mot lag och att deras beslut otillbörligt missgynnar små partier.

Enligt förvaltningsrättens mening strider det överklagade beslutet mot 4 kap. 30 § KL p.g.a. partistödets utformning. Vid denna bedömning har förvaltningsrätten särskilt beaktat följande. Enligt bestämmelserna om
partistöd i KL får partistöd bara ges till ett parti som är en juridisk person, däremot finns inte någon bestämmelse om att den juridiska personen måste vara en lokal partiförening.

Även om det vanliga torde vara att partier har en lokal partiförening uttalas i förarbetena att avsaknaden av en sådan inte är något hinder mot att kommunen betalar ut partistöd ändå. Vidare uttalas att om mottagaren till partistödet är en partiförening som bedriver verksamhet inom flera kommuner måste den hålla stödet från de olika kommunerna åtskilt i sin bokföring. Därtill ankommer det på mottagaren att årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin (4 kap. 31 § KL).

Det finns således redan bestämmelser som får anses syfta till det kommunen motiverat det aktuella villkoret med. Något annat motiv till villkoret har inte framkommit. Villkoret får under dessa förhållanden anses otillbörligt missgynna framför allt små partier som av olika skäl inte har en registrerad lokal partiförening men som i övrigt uppfyller förutsättningarna för partistöd.

Kommunens beslut att inte betala ut partistöd till Sverigedemokraterna strider därmed mot lag.

Inget beslut om utbetalning

Men några pengar blir det av allt att döma i dagsläget ändå inte. Förvaltningsrätten avslår nämligen SD:s begäran med förklaringen att de inte kan besluta att en kommun ska betala ut partistöd.

Samhällsnytt söker Per Göransson som är Sverigedemokraternas distriktsordförande i Norrbotten för en kommentar.

Starkt S-fäste

I valet år 2018 tappade Socialdemokraterna röster men fick trots detta ett väljarstöd på nära 40 procent.

authorimage