Den nya SD-stödda regeringen planerar att slopa förbudet mot att bygga ny kärnkraft på andra platser än där det redan finns befintliga kärnkraftverk. Bland annat kan det bli aktuellt att bygga kärnkraft i Sapmi, något som Sametingets ledare ställer sig positiv till. Några vindsnurror vill han däremot inte se i sameland.

Det som troligen blir mest aktuellt beträffande ny kärnkraft är att bygga flera små reaktorer i stället för ett fåtal stora. Och om de geografiska byggbegränsningarna slopas är Sapmi ett av de områden där det kan bli aktuellt att uppföra sådana.

Det är något som Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson ställer sig positiv till. Det han i likhet med många andra med bestämdhet inte vill ha i närområdet är vindkraftssnurror.

Huruvida han får med sig hela Sametinget på kärnkraftsplanerna är i skrivande stund oklart men står det mellan det och att tvingas på vindkraftsparker är beskedet troligen givet. Jonsson ska nu ta upp frågan till diskussion i tinget.

Framför allt i söder som kraft saknas

Något som också är oklart är om det blir någon ny kärnkraft i norra delen av landet där tillgången på el från vattenkraften är tämligen god. Det är framför allt i södra Sverige som det saknas elkraft.

Detta sedan Socialdemokraterna efter påtryckningar från Miljöpartiet i regeringsställning sett till att lägga ned stora delar av kärnkraften och därigenom orsakat dagens svåra elkris och skyhöga elpriser – ”sossepriser” i folkmun.

Samerna förknippas ofta med en negativ inställning till allt som inkräktar på Sapmi, såsom gruvdrift, jakt och fiske för andra än samerna själva och så vidare. I motsats till det är attityden till kärnkraft positiv.

En bidragande orsak till det är de negativa erfarenheter man har av de vindkraftsparker som byggts i Sapmi som upptar stora områden och påverkar rennäringen på ett negativt sätt.

För Sametingets ordförande Håkan Jonsson är valet mellan vindkraft och kärnkraft inte svårt.

– I förhållande till vindkraft så ger 1-3 kärnkraftverk betydligt mindre avtryck än om vi ska ha vindkraftverk på i stort sett varje berg i norra Sverige.

LÄS ÄVEN: Se vindkraftsgranskningen här – räddning eller fördärv?