Efter Hamas terrordåd mot Israel den 7 oktober öppnade regeringen för att stoppa delar av det svenska biståndet till de palestinska områdena. Sida fick i uppdrag att göra en översyn för att se till att alla mottagare tar avstånd från Hamas. Nu slår myndigheten fast att ingen partner tar avstånd från Hamas men att inga fel har påträffats och att biståndspengarna bör fortsätta flöda.

Vid en pressträff tre dagar efter terrordådet framförde regeringen att Sveriges utvecklingsbistånd till palestinska myndigheten pausas tills vidare men det humanitära biståndet inte påverkas och kommer fortsätta utbetalas.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Svenskt bistånd till palestinska områden stoppas

Utvecklingsbiståndet till palestinska myndigheten utgör 165 miljoner kronor i år. Delar av biståndet är redan utbetalat men de återstående 57 miljoner kronorna är föremål för pausen.

Regeringen gav Sveriges biståndsmyndighet, Sida, i uppdrag att göra en översyn av utvecklingsbiståndet för att säkerställa att inga pengar går till ”aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas, utför våld, hotar eller uppmuntrar till våld mot staten Israel eller dess befolkning, som driver en antisemitisk agenda och personer som har samröre med sådana aktörer”.

”Inga hinder för att återuppta utbetalningarna”

Sida har kommit fram till att inga biståndsaktörer lever upp till kravet om att förbehållslöst fördöma terrorn, men att det inte är några problem eftersom inga pengar påstås ha hamnat i händerna på terrororganisationer. I Sida:s pressmeddelande står det bland annat att läsa följande:

”Vi har gjort en grundlig översyn enligt en konsekvent metodik och inte kunnat se att svenskt stöd hamnat i händerna på terrororganisationer. Vår bedömning är därför att det inte finns hinder för att återuppta utbetalningarna till pågående och avtalade biståndsinsatser i Palestina.”

I rapporten påstår Sida att samtliga ”samarbetspartners fördömer våld mot civila och brott mot internationell rätt, av den typ som Hamas har gjort sig skyldig till”. Men när det gäller att just förbehållslöst fördöma Hamas är det inga av deras samarbetspartner som lever upp till det.

”När det gäller formuleringen ’inte förbehållslöst fördömer Hamas eller andra terroristorganisationer’, konstaterar Sida att om denna formulering ska tolkas som ensidigt fördöma Hamas utan att kritisera Israel eller att peka på konfliktens grundorsaker, saknas samarbetsparter i Palestina som helt skulle leva upp till ett sådant krav, FN-systemet inkluderat.”.

LÄS ÄVEN: Svenska skattebetalares bidrag till ’Palestina’ nu större än hela arabvärldens

Sida framför även att det inte går att bedriva verksamhet i Gaza utan ”visst samröre” med terrorgruppen Hamas.

”Sida konstaterar vidare att för verksamhet i Gaza har det varit oundvikligt att ha visst samröre med Hamas, exempelvis för tillstånd, nödvändig samordning på teknisk nivå samt även i de fall det genomförs påverkansarbete i rättighetsfrågor eller fredsbyggande aktiviteter och medlingsinsatser syftande till att motverka väpnat våld och konflikt.”

Granskningen får kritik

En som har reagerat på Sida:s rapport är Daniel Schatz som är skribent och filosofie doktor i statsvetenskap. Han bryter ned rapporten bit för bit och hävdar att Sida varken haft resurser eller politisk vilja att göra en grundlig genomlysning av biståndet till de palestinska områdena.

Schatz efterlyser att regeringen tillsätter en oberoende utredning av externa forskare och revisorer. Men även att riksdagens utrikesutskott bör ta initiativ till en egen granskning av biståndet.

”Samtliga biståndsutbetalningar bör pausas tills en oberoende granskning presenterats. Sveriges humanitära bistånd till palestinierna bör fortgå och ej påverkas av en sådan granskning.”

Nedan följer analysen i sin helhet:

LÄS ÄVEN: V skänkte Sida-pengar till terrorgrupp som attackerade Israel