Det som torgförs som spontana gräsrotsinitiativ, sociala medie-kampanjer och torgmanifestationer i kölvattnet av islamistiska terrordåd kan i själva verket vara väl förberedda och regisserade av landets makthavare. Det indikerar enligt Middle East Eye uppgifter som kommit i dagen i Storbritannien. Det föregivna syftet är att desarmera medborgarnas ilska och förmå dem att i stället känna kärlek – handhjärtan i stället för knutna nävar, ”we shall overcome”-körer i stället för att krav på hårdare tag mot terrorn.

Arga medborgare som anklagar makthavarna för att inte fullgöra sin främsta plikt att skydda dem mot våld och ondska utgör ett hot mot det fortsatta maktinnehavet. Det är därför angeläget att programmera om medborgarnas tankar och känslor så att de är övertygade om att det rätta sättet att bemöta våldet och terrorn är att kärleksbomba varandra med blommor, att tålmodigt uthärda och vända andra kinden till – både vad gäller våldsverkare och ansvariga/oansvariga politiker.

Förbereder sig regeringar för efterspelet till terrorattacker genom planerade kampanjer i sociala medier? En undersökning gjord av London-baserade nättidningen Middle East Eye (MEE) indikerar att många föregivet spontana reaktioner hos allmänheten på terrorattacker i själva verket är i förväg planerade operationer av regeringar och statliga myndigheter. Begreppet för detta bland så kallade beredskapsplanerare – i Sverige bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – är ”styrd spontanitet”.

MEE-kolumnisten Iain Cobain förklarar att syftet med att styra och kontrollera medborgarnas spontanitet är att forma och omdirigera allmänhetens reaktioner i spåren av terrorattacker i riktning mot empati och samförstånd i stället för anklagelser och ilska. Att planera för folkets reaktioner på terrorattacker innefattar sådant som:

  • uttalanden från styrande politiker med budskap om vad som är det korrekta sättet att reagera
  • vakor och manifestationer där medborgarna ges utrymme att uttrycka de ur makthavarnas perspektiv önskvärda känslorna men inte de obekväma och oönskade
  • interreligiösa sammankomster där kristna och muslimska auktoriteter manar till förbrödring bland troende oavsett trosuppfattning
  • affischer och plakat med slogans som förmedlar de känslor man vill ingjuta hos folket
  • utvalda #hashtaggar i sociala medier under vilka medborgarna kan kommentera det som hänt i den anda som de styrande vill ska genomsyra hanterandet av en terrorattack

Enligt MEE testas hashtaggar och budskap på plakat i förväg av beredskapsplanerarna men på ett sätt så att det framstår som att de utgör initiativ från enskilda medborgare. Planer dras upp för hur personer ska dela ut blommor.

Cobain exemplifierar med mordet på den brittiske biståndsarbetaren Alan Henning 2014 som begicks av IS-terrorister. En professionellt framtagen bild på en kvinna iförd hijab i form av den brittiska flaggan skickades ut till och publicerades av flertalet ledande tidningar som ett led i en mediakampanj.

Det framkom senare att bilden producerats av en anlitad privat konsult, Breakthrough Media, på uppdrag av den kontroversiella propagandaaktören RICU (The Research, Information and Communications Unit) som är en del av det brittiska inrikesdepartementets avdelning för terrorismbekämpning.

Ett läckt Breaktrough-dokument visar att syftet var ”att etablera en plattform för muslimska kvinnor i Storbritannien att lansera en alternativ tolkning av islam och att inta en ledande roll i bekämpandet av extremism i lokalsamhället”. Bilden var ett bland många mediaprojekt utformade som delar i Storbritanniens kontroversiella ”Prevent”-program med målsättning att påverka och förändra beteenden bland muslimer.

Men planerna för ”styrd spontanitet” i kölvattnet av terrorattacker har hela befolkningen som målgrupp.

Ett annat exempel som Cobain nämner är efterspelet till terrorattackerna vid London Bridge i juni 2017 där åtta personer mördades. Dagarna efter attacken tilläts en grupp män att passera polisavspärrningarna och klistra väggarna fulla med affischer med positiva bilder och budskap om London och hashtaggar som redan var i cirkulation i sociala medier.

Dagen efter ringde en företrädare för regeringen upp kommunen och informerade att ”vi skickar ut etthundra imamer till er”. Ett par dagar senare anlände etthundra imamer från hela Storbritannien till London Bridge, tågade över bron och läste upp ett tillkännagivande där man fördömde attacken.

Helgen efter det dök en grupp muslimer upp vid bron och delade ut tusentals röda rosor som man förklarade var en gest ämnad att främja kärlek och solidaritet. Vad de britter som fick rosor stuckna i händerna inte fick veta var att organisatörerna för blomutdelningen arbetade för inrikesdepartementet.

Varken de hundra imamerna eller de tusentals rosorna var alltså spontana gräsrotsinitiativ från det muslimska civilsamhället eller enskilda muslimer. I stället var det kampanjer som iscensatts av den brittiska regeringen.

Traditionell katastrofberedskap som kombineras med uppföljande propaganda blir enligt MEE allt vanligare i Storbritannien. Men en del av de regerings- och myndighetsföreträdare och andra nyckelpersoner som varit involverade i den här sortens förhandsplanering av ”styrd spontanitet” börjar bli bekymrade.

Enligt MEE blir det allt vanligare med katastrofberedskap som handlar mindre om beredskap för själva katastroferna – terrordåden i det här fallet – och mer om propagandatekniker med syfte att påverka allmänhetens reaktion efter en terrorattack.

I Sverige
Även i Sverige har de typer av företeelser som Cobain nämner blivit vanligare efter inträffade terrordåd. Det skedde i mer blygsam skala efter att Taimour Adbulwahab utfört sin misslyckade självmordsbombning i centrala Stockholm i julhandeln 2010 men i betydligt större skala efter Abraham Ukbagabirs brutala dubbelmord på Ikea i Västerås i augusti 2015 och Rakhmat Akilovs terrordåd på Drottninggatan i Stockholm i april 2017

LÄS MER: Manifestation på årsdagen av terrordådet i Stockholm: ”Terrorismen kan bara stoppas med kärlek”

I Sverige finns inom ramen för försvarsmakten något kallas för ett psyops-förband. På sin webbplats uppger man att Ledningsregementet där psyopsförbandet ingår omfattar cirka 1400 personer och att uppgiften är att ”påverka beteenden och attityder hos människor för att nå politiska mål”. Man skriver också att en huvuduppgift är att ”upptäcka vilseledande information och påverkansförsök från andra aktörer och motverka dessa”.

Man är otydlig med vad det är för ”politiska mål” man ser som sin uppgift att uppnå och vad för slags ”vilseledande information och påverkansförsök från andra aktörer” som psyopsförbandet anser sig ha i uppdrag att motverka.

Psyopsförbandet har en särskild mediaavdelning dit man knutit ett antal journalister. Dess ”huvuduppgift är ta fram produkter för att påverka olika målgruppers känslor, attityder och beteenden”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en annan institution som på senare tid fått en alltmer påtaglig psyops-roll i det svenska samhället. Så sent som den 23 maj i år gick man ut på sin webbplats med uppmaningar och tips till medborgarna om ”källkritiskt tänkande”.

Initiativtagare till detta dokument är myndighetens enhetschef Mikael Tofvesson som Samhällsnytt uppmärksammat vid flertalet tillfällen. Vilka aktörer det är MSB vill att medborgarna ska vara källkritiska gentemot framgår inte här. Tidigare initiativ och de granskningar Samhällsnytt gjort indikerar att MSB, som nu leds av hårt kritiserade Dan Eliasson, i allt mindre utsträckning agerar som en opolitisk myndighet och alltmer som ett politiskt propagandaorgan.

I november förra året kunde Samhällsnytt berätta att MSB spenderat två miljoner av sin skattefinansierade budget på att låta två personer ta fram en rapport med titeln ”Informationspåverkan av det svenska valet”. I rapporten pekas de nya alternativa medierna ut som aktörer som bör bekämpas.

LÄS MER: MSBs rapport föreslår ekonomiska sanktioner mot alternativmedier

Man föreslog bland annat att de gamla medierna i samarbete med reklambranschen och de stora annonsnätverken skulle verka för att strypa de alternativa mediernas annonsintäkter och därmed rycka undan deras finansiering så att det fick svårare att bedriva sin verksamhet. Även det nya politiska partiet Alternativ för Sverige (AfS) omnämndes i rapporten som en kraft vars syfte är att ”smutskasta Sverige”.

Vidare föreslogs att MSB medverkar till att starta grupper i sociala medier och civilsamhället som kan ”störa ut” information från de aktörer som myndigheten vill ska motarbetas. I en mejlväxling mellan rapportförfattarna och Mikael Tofvesson understryker den senare att det är angeläget att rapporten skrivs så att den ser ut att vara ett forskningsdokument.

LÄS MER: AVSLÖJAR: TV4 rådgör med MSB om ”förhållningssätt” i sin rapportering

Samhällsnytt har också kunnat avslöja att MSB uppvaktat TV4 för att utarbeta riktlinjer som säkerställer att TV-kanalen intar ”rätt förhållningssätt” i sin nyhetsrapportering kring vissa ämnen. Mikael Tofvesson har även träffat företrädare för ett antal andra ledande medieaktörer med syfte att involvera dessa i det ”psykologiska försvaret”, däribland SR, SVT, Aftonbladet, DN, Expressen, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Metro, nyhetsbyrån TT och mediernas paraplyorganisation Tidningsutgivarna.

Ett delmål i detta samarbete mellan MSB och de ledande medieaktörerna sades vara att förhindra påverkan av det svenska riksdagsvalet av det slag som man menar ledde till det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet 2016.

LÄS MER: MSB vill få tillgång till avlyssning – ska ”identifiera påverkanskampanjer”

Samhällsnytt kunde för en tid sedan berätta att MSB vill få rätt att ägna sig åt signalspaning och avlyssning av sådana aktörer som man anser ägnar sig åt ”påverkanskampanjer”. För detta ändamål äskade man inför 2019 189 miljoner kronor i extra anslag. Myndigheten har vägrat svara på frågor från Samhällsnytt om vilka aktörer man ser ett behov av att avlyssna och huruvida det inkluderar sådana verksamma inom landet.

LÄS MER: MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp

Annan mejlväxling mellan Mikael Tofvesson och samarbetspartners indikerar att MSB vill gå ännu längre. Bland annat uttrycker man en önskan om befogenheter att kunna ”reglera medielandskapet” i syfte att motverka det man anser vara ”desinformation”. Ett mönster framträder där myndighetens ambition förefaller vara att skaffa sig kontroll över stora delar av opinionsbildningen i Sverige. MSB har även i det sammanhanget vägrat svara på frågor från Samhällsnytt.

LÄS MER: MSB raderar kritiserad övningsfilm – inte meningen den skulle ses av andra

MSB har exempelvis aktivt tagit ställning mot Sverigedemokraterna som i en uppmärksammad informationsfilm tillsammans med andra ”populister” framställdes som ett nationellt hot. Efter kritik försvann filmen från myndighetens YouTube-kanal med hänvisning till att det inte var meningen att den skulle kunna ses av allmänheten, utan var ett internt utbildningsmaterial. Uttalandet har tolkas som att MSB inte vill att medborgarna ska veta hur man resonerar inom myndighetens fyra väggar och hur det kontrasterar mot hur en myndighet är tänkt att fungera.

LÄS MER: MSB – opolitisk myndighet eller propagandaministerium?

och hade en instrumentell roll i att det medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige tystades och fick allt sitt material raderat från YouTube som man använde som plattform för sin verksamhet. Materialet bestod i huvudsak av inspelade intervjuer med makthavare inom politik och media där många av intervjuobjekten sagt saker eller på annat sätt gett ett intryck som de kände sig obekväma med kom till allmänhetens kännedom.

MSB:s expert Sebastian Bay motiverade i en intervju med Aftonbladet myndighetens agerande mot Granskning Sverige med att dessa utgjorde ett hot mot de riktiga medierna och verkliga journalisterna. GS medarbetare borde enligt Bay betraktas som personer som ”sysslar med koordinerade och systematiserade påhopp på myndighetspersoner och journalister”. Detta i motsats till de traditionella etablerade medierna som Bay kallade för ”en otroligt viktig del i det psykologiska försvaret” mot den ”typ av desinformation” som GS ägnade sig åt.

MSB är formellt en civil myndighet men samarbetar nära med försvaret. Björn Palmertz, som är senioranalytiker på Försvarshögskolan, förklarade sig i samma Aftonbladet-artikel enig med Sebastian Bay om hur ”duktiga journalister” och ”vaksamma myndighetspersoner” måste hjälpas åt för att motarbeta aktörer som Granskning Sverige. Försvarshögskolan var en av de platser där den MSB-film som pekar ut SD som ett nationellt hot skulle användas.

LÄS MER: MSB samarbetar med Facebook – ska snabbt rensa bort ’trollkonton’

Samhällsnytt har också rapporterat om hur MSB etablerat nära kontakter med Facebook för att kunna larma den sociala medie-jätten om sådant innehåll som myndigheten vill ska raderas och det man kallar trollkonton som enligt MSB bör släckas ned. Man säger sig verka för att stoppa påverkanskampanjer i sociala medier av det slag som man menar ledde till att Donald Trump vann över Hillary Clinton i det amerikanska presidentvalet 2016.

LÄS MER: Aftonbladets Anders Lindberg anmälde kritisk grupp på Facebook till MSB – gruppen har raderats

Indikationer finns även på att MSB inhämtar information från de medier man samarbetar med om vilka aktörer på Facebook som myndigheten ska försöka få avstängda. I januari i år berättade Samhällsnytt hur Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg kontaktat MSB och uttryckt att en grupp på Facebook ”såg skum ut”. Kort efter detta var den aktuella Facebook-gruppen raderad.

För en dryg vecka sedan berättade Samhällsnytt att MSB är bekymrade över att en negativ bild av Sverige förmedlas till utlandet. Andra länders politiker använder numera allt oftare Sverige som ett avskräckande exempel. Framför allt är det Sveriges invandringspolitik man varnar för att kopiera genom att peka på dess många negativa samhällskonsekvenser.

LÄS MER: MSB orolig över utvecklingen av Sverigebilden: Brinnande bilar och upplopp istället för Pippi Långstrump

Mikael Tofvesson sade i ett uppmärksammat uttalande att när man googlar Sverige idag är det inte Pippi Långstrump man får träffar på, utan bilbränder. Enligt MSB:s enhetschef återspeglar detta dock inte verkligheten utan är en falsk Sverigebild som förmedlas genom påverkanskampanjer från illasinnade och lögnaktiga aktörer i och utanför landet som vill söndra och polarisera.

Det är oklart om Tofvesson hänför medieaktörer som det norska public service-bolaget NRK till denna kategori aktörer. Journalister därifrån var för några år sedan på besök i Sverige och gjorde nedslag i invandrartäta områden där man intervjuade poliser om den arbetssituation de där har att hantera samtidigt som de utsätts för sådant som stenkastning, beskjutning och handgranater.