➤ I en utredning som på onsdagen överlämnas till regeringen föreslås att den som sökt asyl i Sverige, fått avslag men inte kunnat ut- eller avvisas efter en tid ska få uppehållstillstånd utan ny asylprövning.

Ett asylavslag med åtföljande av- eller utvisningsbeslut har en preskriptionstid på fyra år. Om beslutet av någon orsak inte kan verkställas under den tiden, kan personen ifråga söka asyl på nytt. Så är det idag.

Ska inte behöva söka asyl på nytt
Regeringens enmansutredare Anna Lundberg föreslår att detta ska ändras, så att den som inte kunnat utvisas inom preskriptionstiden i stället får uppehållstillstånd i Sverige utan ny asylprövning. Ingen har idag kontroll på hur många med asylsavslag som befinner sig i landet eftersom en majoritet av dessa går under jorden och försvinner från samhällets radar. Försiktiga uppskattningar talar om i storleksordningen flera tiotusentals personer.

I utredningsförslaget sägs att möjligheten att efter preskriptionstiden få uppehållstillstånd utan ny asylprövning ska gälla vid alla former av verkställighetshinder utom där asylsökaren själv är ”den avgörande orsaken” till att av- eller utvisningen inte gått att verkställa. Det enda som ska prövas och som kan påverka om det blir uppehållstillstånd eller inte är huruvida personen själv försvårat verkställandet av av-/utvisningen.

Formuleringen ger ingen närmare indikation om i vilken utsträckning en asylsökare med avslag måste vara samarbetsvillig. Den öppnar dock för att ovilja att samarbeta inte alltid innebär att en person diskvalificeras från uppehållstillstånd om det också kan anföras andra verkställighetshinder.

Verkställighetshinder
Vanligt förekommande sådana hinder är att ursprungslandet inte vill ha tillbaka sin medborgare, en omständighet som dels kan gälla enskilda individer men ibland gäller generellt för vissa länder. Migrationsverket vet i det senare fallet att det i princip är omöjligt att bli av med en person från ett sådant land om vederbörande en gång tagit sig in i Sverige – alldeles oavsett vilket beslut om asyl och uppehållstillstånd som fattas.

I andra fall går en av- eller utvisning inte att verkställa därför att personens medborgarskap inte gått att fastställa eller att personen konstaterat levt som statslös i det land han kommer ifrån. Enligt förslaget ska personer i båda dessa scenarion i framtiden slippa att söka asyl på nytt efter fyra år och i stället då direkt få uppehållstillstånd. För statslösa föreslås i utredningen dessutom en särskild asylprocedur som ska göra det ännu enklare att få uppehållstillstånd.

Försörjningsbörda för samhället
En person som fått avslag på asylansökan och ska av- eller utvisas kan inte få arbetstillstånd i Sverige. Det innebär att personen måste försörjas av det allmänna, oavsett det finns en realistisk möjlighet eller inte att personen skulle vara anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden. På vissa håll i landet medges försörjningsstöd även till illegala, där verkställighetshinder för av- eller utvisning inte föreligger men personen valt att gå under jorden.

Det finns i Sverige idag ett stort antal asylsökare med avslags- och av-/utvisningsbeslut som med skattefinansierad försörjning blivit kvar i landet i 15 år och där bedömningen är att de kan bli kvar i Sverige med denna status livet ut.

Olika lagtolkningar förr och nu
I svensk lag finns sedan tidigare möjlighet att bevilja en person uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder i samband med av- eller utvisning. Tolkningen av den lagen har dock blivit mer restriktiv efter en prejudicerande dom i Migrationsöverdomstolen 2009.

Före 2009 var det vanligt förekommande att en person gavs uppehållstillstånd om en av- eller utvisning inte kunnat verkställas inom fyra år. Numera är det mer ovanligt att så sker. Anna Lundberg vill inte bara att tillämpningspraxis återställs till den som gällde innan 2009, utan att prövningen helt slopas och uppehållstillstånd beviljas utan ny asylprövning, såvida personen ifråga inte själv genom obstruktion bedöms vara huvudorsaken till att av- eller utvisningen inte gått att verkställa.

Lättare få asyl redan från början
Lundberg föreslår också att förmodade verkställighetshinder ska vägas in redan vid den första handläggningen av asylärendet. Tror Migrationsverket att det kan bli svårt att verkställa avvisning vid ett avslag, ska man enligt utredningsförslaget bevilja uppehållstillstånd direkt, redan vid första ansökningstillfället.

Det är oklart om förslagen som ska göra det lättare att få stanna i Sverige även inkluderar personer som dömts till utvisning på grund av att de begått brott i Sverige. Samhällsnytt söker utredaren Anna Lundberg för att bringa klarhet i detta.

Tror på politikernas goda vilja
Anna Lundberg säger i ett uttalande till media att hon är övertygad om att politikerna vill undvika en situation där alltfler personer hamnar i ”limbo” och att de därför kommer att se positivt på hennes förslag om att ett av- eller utvisningsbeslut efter viss tid automatiskt ska omvandlas till ett uppehållstillstånd.

– Då kan de etablera sig i det svenska samhället i stället för att hamna i papperslöshet och skuggsamhällen, säger hon.

Utredaren docent och asylaktivist
Anna Lundberg som på regeringens uppdrag utfört utredningen är docent och aktiv i organisationen Asylgruppen Malmö som arbetar för ”en generös flyktingpolitik” med särskilt fokus på s.k ’papperslösa’, dvs personer som uppehåller sig illegalt i landet. Lundberg är även aktiv i nätverket ”Refugees Welcome” och har i en krönika på organisationens webbplats redogjort för sina migrationspolitiska åsikter.