Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB kommer befolkningen i Sverige att ha växt till 11,3 miljoner om 20 år. Det främsta skälet till ökningen är fortfarande en hög invandring.

2020 hade Sverige 10,4 miljoner officiella invånare. Till 2040 väntas en tillökning på 924 000 individer, en ökning på 8,9 procent. Framför allt är det i Stockholm där befolkningen väntas växa starkast.

– I Stockholms län, som redan är folkrikast i landet, väntas folkmängden öka med drygt 16 procent till år 2040. I Uppsala län beräknas den öka nästan lika mycket, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB.

Procentuellt väntas folkmängden öka mer i fem län än i riket som helhet. Utöver Stockholm och Uppsala rör det sig om Halland, Skåne och Västra Götaland. I åtta län beräknas folkmängden minska under samma period. Störst beräknas minskningen bli i Västernorrlands och Norrbottens län där folkmängden väntas minska med drygt fem procent jämfört med i dag.

Invandring bakom ökningen

Att antalet invandrade var fler än antalet utvandrade hade störst betydelse för folkökningen i samtliga län mellan 2011 och 2020. Även under de kommande åren beräknas invandringsöverskottet bidra till ett befolkningstillskott i alla län.

– Det kommer att vara den största faktorn i alla län utom Stockholms och Gotlands län. I Stockholm beräknas ett högre antal födda än döda ha en något större betydelse för folkökningen, och på Gotland väntas att fler flyttar till länet från övriga landet än omvänt vara den viktigaste faktorn.

Snabba fakta

Sedan 2000-talets början har Sverige fått nästan 1,5 miljoner fler invånare, en ökning med drygt 16 procent. 2016 invandrade rekordmånga – 163 000 personer. Den höga invandringen har också gjort så att det för första gången finns fler män än kvinnor i Sverige. 2020 var strax över två miljoner personer utrikes födda, vilket är 19,7 procent av befolkningen – år 2000 låg andelen på 11,3 procent. Det vanligaste födelselandet för utrikes födda är Syrien följt av Irak.

Okänt verkligt antal

SCB:s statistik baseras på Skatteverkets folkbokföringsregister och personer som inte är folkbokförda ingår inte i statistiken. Hur många som faktiskt uppehåller sig i Sverige vet inte myndigheterna.