Tidigare rapporterade Samnytt att Mediastödsnämnden, i strid mot sina egna tjänstemän, nekade Samnytt mediastöd för lokal journalistik. Det var på sittande möte som nämndens medlemmar helt sonika hittade på nya regler, som endast applicerades på Samnytt, som argument för att hindra oss att ta del av stödet. Björn Söder (SD) reagerade på detta och ställde en fråga till regeringen.

Samnytt har sedan ett par år tillbaka sökt mediastöd. När det nu var dags igen att söka för lokal journalistik nekades vi av den politiskt tillsatta nämnden. Det visade sig att de hittade på nya rutiner på sittande möte – enbart för Samnytt.

Normalt sett går mediastödsnämnden på tjänstemännens rekommendationer. I detta fall, med vår ansökan om lokal journalistik, hade de rekommenderat att Samnytt skulle få bidrag för lokal journalistik. Men när Samnytts ärende kom upp i mediastödsnämnden infördes helt plötsligt nya rutiner – på sittande möte – och endast för Samnytt.

En ledamot i nämnden, Erik Larsson (SD), förklarade sig dock skiljaktig och ansåg att Samnytt borde beviljas fortsatt stöd. Av motiveringen framgår att det fanns ett preliminärt förslag om att bevilja Samnytt stöd men att nämnden, för att ändå kunna säga nej, hittade på nya regler under mötets gång.

SD : ”Brist på ansvarstagande”

Erik Larsson förklarade då för Samnytt att beslutet var ”mycket uppseendeväckande”, att blev ”en mer politiskt karaktär på mötet” samt ”att flera ledamöter var negativt inställda till samnytt var tydligt”.

Detta reagerades SD:s riksdagsledamot Björn Söder på som ställde en fråga till regeringen, närmare bestämt till kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S), som vi tidigare uppmärksammat. Frågan som Söder ställde var:

Mot bakgrund av vad som anförts ovan om att mediestödsnämnden förändrat gällande rutiner och principer på sittande möten enbart för vissa sökanden, har ministern för avsikt att vidta några åtgärder?

Svaret kom cirka tio dagar senare och löd bland annat att:

Förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska enligt 1 kap. 9 § regeringsformen i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

[..]

Det är självklart att de principer som gäller för förvaltningsmyndigheter ska följas när beslut fattas.

Men svaret Söder fick var han inte nöjd med. Till Samnytt kommenterar han ministerns svar:

– Ministerns svar handlar om hur det i teorin ska gå till. Men utifrån vad som tydligen skett har ju inte detta efterlevts och svaret lämnar en del övrigt att önska vad gäller frågorna kring ministerns uppfattning om att man på sittande möte förändrat rutiner och principer och om detta kommer föranleda några åtgärder från hennes sida. Men svaret är symptomatiskt med den socialdemokratiska regeringens brist på ansvarstagande och agerande.

Mediastödsnämndens beslut kan inte överklagas. Tjänstemännen hade rekommenderat att bevilja cirka 400 000 kronor som Samnytt sökte, men detta blir nu alltså inte av.

LÄS MER: Gustafsdotters första uppdrag som kulturminister: stoppa stöd till ”högerextrema” medier

LÄS MER: Censurerade Granskning Sverige – nu ny kulturminister

LÄS MER: Samnytt NEKAS mediastöd – hittade på nya regler under möte

LÄS MER: Etablissemanget tål inte konkurrens – manar till krig mot uppstickare

LÄS MER: Svart dag för pressfriheten – hjälp Samnytt med rättegångskostnader efter ’förtalsdom’