I ett blindtest där slumpvis utvalda genusvetare vid svenska universitet fick frågan varför endast 12 procent av bilderna i kokböcker visar män respektive kvinnor fick man samma svar oavsett vilket kön som sades vara överrepresenterat: ”Strukturell sexism” hette det. Nu ifrågasätts om genusteori verkligen är vetenskap eller bara ideologi som inte hör hemma i universitetsvärlden.

Genusteorin har tidigare anklagats för att inte vara riktig vetenskap, utan snarare en ideologi som inte har någon plats i riktig forskning och undervisning. Fria Tider testade detta påstående genom att mejla institutionerna för genusforskning vid svenska universitet och be dem kommentera ”empiriska studier” för ett examensarbete.

Hälften av institutionerna ombads att kommentera en studie som visade att 88 procent av illustrationerna i kokböcker föreställde män och 12 procent kvinnor, medan de andra instituten fick samma studie men med ombytta siffror: kokböcker med 12 procent män på bilderna och 88 procent kvinnor.

LÄS ÄVEN: SVT: Spotifys användare lyssnar för mycket på manliga artister

Drog samma slutsats i båda fallen

Genusvetarnas slutsatser av studierna visade sig bli i praktiken identiska oavsett vilka siffror de kommenterade: i båda fallen menade de att det bekräftade teorin om strukturell sexism.

De universitet som kommenterade resultatet med flest män på bilderna var alla överens om att det bekräftade mäns högre status. De som kommenterade resultatet med flest kvinnor menade att det bekräftade kvinnors lägre status, implicerat att mäns status är högre.

I det förstnämnda fallet löd resonemanget att övervikten av bilder på män visar att det står högre i samhällshierarkin. I det andra fallet med motsvarande övervikt på bilder av kvinnor var förklaringen i stället att matlagning har låg status som en del av att sköta hem och hushåll och en underordnad könsroll som associeras med kvinnor.

Maria Jansson och Maja Herstad är två av de genusvetare som hävdade att resultatet stämde överens med genusforskningen, trots att de fick rakt motsatta siffror. Bådadera bevisar en patriarkal könsmaktsordning, anser de.

Universiteten vill inte kommentera

Fria Tider menar att resultatet bekräftar att genusvetare har redan förutfattade meningar om olika fenomen såsom könsmärkning av arbetsuppgifter, arbetsfördelning, hierarkier och representation av män och kvinnor i olika sammanhang, i det här fallet kokböcker.

Hur fakta och verklighet än ser ut hittar man ett genusteoretiskt sätt att tolka det som strukturell sexism med kvinnor som den drabbade gruppen. Efter blindtestet bad Fria Tider genusinstitutionerna kommentera resultaten utifrån följande frågor:

1. Hur förhåller sig genusforskarnas tolkningar av två motsatta resultat till vetenskapliga krav på stringens och objektivitet?
2. Är det meningsfullt för universitet att finansiera genusforskning som tycks tolka resultat för att passa en förutbestämd åsikt?

Inget av universiteten ville svara på frågorna. Detta i kontrast till den iver de uppvisade tidigare när det gällde att få berätta om sina genusteoretiska rön utifrån bilder i kokböcker.

LÄS ÄVEN: Statlig utredning vill UTRADERA kvinnor ur föräldrabalken