De vindkraftsparker som efter kontroversiella politiska beslut nu växer upp runtom i landet har blivit dödsfällor för fåglar. Det rör sig i många fall dessutom om skyddsvärda arter som nu decimeras i stora antal, däribland den tidigare utrotningshotade och fortfarande fridlysta havsörnen. Det rapporterade Jakt & Jägare förra året. Nu görs försök med svartmålade rotorblad i hopp om att färre fåglar ska massakreras i takt med den allt aggressivare utbyggnaden av vindkraften.

Massdöd av fåglar har rapporteras från bland annat vindkraftsparken Smöla i Norge. Det handlar bara för den parken om fler än 500 fåglar som massakrerats eller halshuggits av vindsnurrornas roterande skarpa blad. I takt med att vindkraftsparker nu växer upp i allt snabbare takt ökar också fågeldöden.

Försök med svartmålade rotorblad

Försök görs nu med att måla vindsnurrornas rotorblad svarta, rapporterar NyTeknik. Det finns indikationer på att fåglarna lättare ser och kan undvika de livsfarliga rotorbladen om de är mörkare och kontrasterar bättre mot himlen. Det är samtidigt oklart om det är en minskning av dödstalen som kan kompensera för den massiva utbyggnaden av vindkraften.

Över hundra döda havsörnar – vid en enda vindkraftspark

I norska Smöla har över hundra av de dödade fåglarna varit havsörnar – den största och mest majestätiska av Nordens rovfåglar, fridlyst i Sverige och under långa tider utrotningshotad. Efter ett antal decenniers återhämtning kan arten till följd av den aggressiva utbyggnaden av vindkraften åter vara i farozonen att decimeras till allvarligt låga antal.

LÄS ÄVEN: SVT:s ”expert” intygade att kärnkraften kan läggas ned – avslöjas som vindkraftslobbyist

Bland de andra skyddsvärda arter som i stora antal fallit offer för giljotinering i flykten när de inte ont anande flugit in över den norska vindkraftsparken återfinns dalripor och flera falkarter. Även svanar och gäss har dödats liksom fåglar av mer vanligt förekommande arter. Vilka arter som drabbas beror på vilka fågelbestånd som finns där vindkraftsparkerna slås upp.

Stor fågeldöd överallt där vindkraftsparker slås upp

Den omfattande fågeldöden är inte unik för Smöla eller Norge men på grund av att det energiföretag som står bakom vindkraftsparken sponsrat en kontinuerlig inventering av dödstalen förs här bättre statistik än på många andra håll.

Stort mörkertal – verkliga dödstalen sannolikt mycket högre

Sammanställningarna görs av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Torgeir Nygård som arbetar som forskare på institutet har påtalat att siffrorna ska betraktas som absoluta minimisiffror. Mörkertalet är stort och många vindkraftsdödade fåglar hittas aldrig och registreras därför inte i dödsstatistiken.

Beträffande havsörnen förklarade Nygård att den skulle riskera att försvinna om det inte vore för att det sker inflyttning av arten utifrån. Det är oklart hur länge det går att förlita sig på detta för att upprätthålla beståndet innan vindkraften är etablerad överallt där havsörnar finns.

Dödssiffror bekräftade vid faktagranskning

Siffran på döda havsörnar ifrågasattes av vindkraftsförespråkare i samband med att bilder spreds i sociala medier av havsörnar som fallit offer för vindkraftssnurror. De har dock kontrollerats och bekräftats av den norska faktagranskningsaktören faktiskt.no – ”Faktiskt helt sant” konstaterade man i en undersökande artikel.

Erkänner vindkraftens många baksidor

Motsvarande organ till NINA i Sverige, Naturskyddsföreningen, har ställt sig bakom utbyggnaden av vindkraften och valt att inte ta fram några motsvarande rapporter om vindkraftsdödade fåglar. Samtidigt erkänner föreningen att vindsnurrorna utgör ett dödshot för havsörnar och andra skyddsvärda fågelarter och vidgår också att de skapar bullerstörningar och medför naturskövling.

Energimyndigheten tar inte miljöhänsyn

Den ansvariga Energimyndigheten har kritiserats för att inte ta någon miljöhänsyn i de beslut som rör vindkraftsutbyggnad. Beträffande fågellivet pressar den rödgröna regeringen exempelvis på för att en vindkraftspark ska slås upp vid Ottenby fågelstation på Ölands södra udde – en av landets största samlingsplatser för flyttfåglar och viktig för ringmärkning och ornitologisk forskning.

Beskrivs felaktigt som miljövänlig

Övergången från fossila energislag till vindkraftsparker beskrivs i debatten som grön och miljövänlig energiväxling. Verkligheten är dock i flera avseenden en annan. De innebär ofta skövling och förfulning av uppskattade naturområden och är genom det oljud de genererar störande sanitära olägenheter för boende i närområdet.

LÄS MER: Vindkraftblad kan inte återvinnas – slängs i stora markdepåer

Det har, som Samhällsnytt tidigare rapporterat om, också visat sig att uttjänta rotorblad inte kan återvinnas utan dumpas i stora markdepåer.

Olönsam, ineffektiv och opålitlig

Vindkraften är dessutom ekonomiskt olönsam och kan endast byggas ut och driva med kraftiga skattefinansierade subventioner. Vidare är den ineffektiv och opålitlig och ger även vid en aggressiv utbyggnad ett så litet tillskott till den samlade energiproduktionen att den inte kan ersätta något av de traditionella energikällorna som gas, olja, kol eller kärnkraft.

Folkligt motstånd ska slås ned med ny lag

På många håll i landet protesterar de boende nu alltmer kraftfullt mot att få vindkraftsparker inpå husknuten eller i närliggande rekreationsområden. I flera fall har utbyggnaden kunnat stoppas genom ett kommunalt veto.

LÄS MER: Ny tvångslag upphäver kommunala självstyret – ska inte kunna säga nej till vindkraftsparker

Den rödgröna regeringen aviserar nu att man har för avsikt att avskaffa det kommunala självstyret så att man i framtiden kan köra över lokaldemokratin och bygga vindkraftsparker mot kommuninvånarnas vilja.