Justitiekansler Anna Skarhed säger i ett remissyttrande att regeringens aviserade amnesti för så kallade ’ensamkommande flyktingbarn’ som är över 18 år och har fått avslag på sina asylansökningar är rättsosäkert obegripligt och sannolikt i strid med grundlagen. Amnestiförslaget bör överhuvudtaget inte genomföras, anser JK.

Justitiekanslern sällar sig därmed till flera tunga remissinstanser som sågat regeringens hemsnickrade särskilda amnesti som är en eftergift till de påtryckningar man utsatts för i samband med förra årets utdragna så kallade ”sittstrejker” i Stockholm, där unga män från Afghanistan protesterade mot att man inte fått asyl som barn i Sverige.

Även inom regeringen har meningarna varit delade. Socialdemokraterna var initialt emot men gav till sist efter för Miljöpartiets krav.

Ett villkor för att få stanna är att man lämnar in en ansökan till gymnasiet för att studera. Det ställs dock inga krav på eller görs några kontroller av att de ’ensamkommande’ ska ha motsvarande en grundskoleutbildning som ger gymnasiebehörighet på det sätt som krävs för alla andra sökande. Detta riktar JK kritik mot.

Totalt är det cirka 9 000 afghanska unga män som omfattas av förslaget. Det har motiverats med att de unga männen var under 18 år när de anlände till Sverige och därför bör handläggas som barn även om de innan deras ärenden behandlats hunnit fylla 18.

JK pekar som ett av problemen på att det bland dessa finns många som konstaterats eller kan komma att konstateras vara betydligt äldre än vad man uppgett i sin asylansökan, dvs som var över 18 år redan vid ansökningstillfället men som ändå enligt förslaget ska omfattas av amnestin.

Samtidigt anges i förslaget att den som till slut beviljas amnesti ”sannolikt” ska ha varit under 18 år vid ansökningstillfället. Det innebär enligt JK att en majoritet av den grupp som förslaget riktar sig till inte kommer att kunna få någon amnesti samtidigt som stora resurser på det redan hårt ansträngda Migrationsverket tas i anspråk för att göra om redan gjorda asylutredningar.

Enligt Skarhed leder förslaget till att människor behandlas olika inför lagen på ett sätt som utgör brott mot grundlagen.

Samtidigt som Skarhed avstyrker amnestin trampar hon i sitt betänkande över gränsen för sin juridiska tjänstemannaroll och tar politisk ställning genom att kalla regeringens förslag för ”vällovligt”.