Kartläggningen omfattar 6 000 elever i Stockholm, Göteborg och Malmö. Andelen som är utsatta för hedersvåld ligger på ungefär samma nivå medan andelen utsatta för så kallade oskuldsnormer är nästan dubbelt så hög i Malmö som de två övriga städerna.

Personer med utländsk bakgrund och boende i utsatta områden är särskilt utsatta. Risken är även större i religiösa familjer.

I Göteborg kommer 84 procent av flickorna som lever med oskuldsnormer, kontroll av sexualitet, kyskhet och oskuld, från en muslimsk familj och bland de som utsätts för hedersvåld kommer lika stora andelar – 33 procent – från en muslimsk och en kristen familj.

Enligt studien löper barn med en arbetslös mamma större risk för att utsättas för hedersförtryck.

Barn som lever med hedersnormer är i mycket högre grad även utsatta för våld inom familjen. Bland niondeklassarna som inte lever med hedersnormer hade tio procent någon gång utsatts för våld, kränkningar eller kontrollerats av någon i sin familj. Bland de som lever under hedersnormer var det istället bara tio procent som inte utsatts.

Nästan hälften av dessa har dessutom själva utsatt andra för våld och kränkningar.

Förtroendet för myndigheter är lågt och få skulle vända sig till polisen eller socialtjänsten.