Sverige är en härd av rasistiskt hat och våld riktat mot muslimer, afrikaner och romer. I varje fall om man får tro en rapport från FN-förbundet som hävdas vara grundad på iakttagelser gjorda av FN:s rasdiskrimineringskommitté. Nu ställs krav på att politiker och journalister i Sverige som inte förespråkar tolerans och mångfald åtalas för hets mot folkgrupp. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Tidningen har läst rapporten och pratat med FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic. I artikeln hävdas att Sverige får svidande kritik från FN för ”stort antal hatbrott och rasistiskt våld”. De mest utsatta grupperna uppges vara muslimer och personer med afrikansk härkomst.

Den sistnämnda bedöms i rapporten vara utsatt för ”plågsamt mycket rasism” och nekas tillgång till vård och utbildning i Sverige. Romer rapporteras ha det ännu värre, förutom att nekas sjukvård och utbildning sägs de inte heller få tillgång till det svenska rättsväsendet.

Enligt rapporten och SvD uttrycker FN också oro över att Sverige tillåter organisationer som stöttar och sporrar rasistiskt hat och man kräver omedelbara krafttag” mot sådana. Vilka organisationer som avses preciseras dock inte närmare.

FN uppges dessutom ställa krav på det svenska rättsväsendet att åtala och fälla de politiker och journalister för hets mot folkgrupp som motarbetar ett mångkulturellt samhälle byggt på tolerans och mångfald.

FN kräver enligt SvD också att tjänstemän åtalas. Det gäller exempelvis poliser som i samband med inre utlänningskontroller ägnar sig åt vad som beskrivs som rasprofilering.

SvD skriver vidare att FN riktar skarp kritik mot att svensk terrorlagstiftning och terrorbekämpning är oproportionerligt inriktad på muslimer. Fokus borde i stället ligga mer på nazister, anser man.

Vad Svenska Dagbladet beskriver som ”FN-experter” uppges uttrycka bestörtning över mordbränder med rasistiska motiv riktade mot asylboenden och moskéer. Statistik som visar att det stora flertalet bränder på asylboenden är anlagda eller på annat sätt orsakade av migranterna själva har experterna av allt att döma inte tagit del av.

Inte heller verkar man informerad om brandbombsattacker förövade mot synagogor med muslimskt palestinska gärningspersoner. Att uppmärksammade moskébränder har orsakats av fritöser eller utförts av radikala islamister som ansett att den tolkning av islam som lärs ut i moskéerna är för liberal, är också något som ”experterna” förefaller ha missat.

”FN-experterna” uppges av SvD också vara bekymrade över att myndigheterna i Sverige inte gör tillräckligt för att bryta den segregation som drabbar muslimska invandrare. Åtgärder som föreslås är att se till att dessa får bostäder och arbeten utanför de segregerade områdena.

Rapporten hävdas ha lästs och godkänts av den svenska regeringen. Någon kommentar från en regeringsföreträdare som styrker detta finns emellertid inte i SvD:s artikel.

Det är oklart om Svenska Dagbladets journalist Gunilla von Hall som skrivit den aktuella artikeln (och flera liknande tidigare) är införstådd med att FN-förbundet är en vänsterradikal organisation som inte har något officiellt med FN att göra. Förbundets urval och tolkningar av material från FN:s rasdiskrimineringskommitté, liksom SvD:s artikel, bör läsas i ljuset av detta.