Kritik riktas från Skolinspektionen mot flera religiösa friskolor i landet där man under förra året påträffade en rad brister i verksamheten. Lärare har bland annat uttryckt åsikter till eleverna om homosexualitet, skapelseberättelser har fått ersätta vetenskapliga rön på biologilektioner och flickor har uppmanats att att de måste bära slöja. ”Ida” byttes på en skola ut mot ”Allah” i Idas sommarvisa.

Biologilärare har lärt ut till eleverna att det inte är trovärdigt att människan härstammar från aporna. Annan kritik gäller könssegregering på bland annat muslimska Al-Azharskolan i Stockholm. Konfessionella kristna skolor får också kritik.

Skapelse i stället för evolution på biologilektioner
Skolinspektionen pekar särskilt ut ett antal skolor. En av dem är Hällebergsskolan i Uddevalla med kristen inriktning som man beslutat bötfälla med 300 000 kronor för att ha lärt ut att Bibelns skapelseberättelse bör sättas större tilltro till än vetenskapliga teorier om evolutionen och hur jorden skapades.

Under ämnet sex och samlevnad på biologilektioner har också Bibeln använts som undervisningsmaterial för att förmedla skolledningens gammaltestamentliga syn på bland annat homosexualitet.

Rektor vill inte ”kränka” elever med vetenskap
En annan skola som myndigheten nämner och som får motsvarande kritik är Ekebyholmsskolan i Norrtälje – även den med kristen inriktning. Även där har den bibliska skapelseberättelsen framhållits framför evolutionsteorin i undervisningen. Skolans rektor har inför Skolinspektionen försvarat detta med att eleverna kan känna sig kränkta av evolutionsläran.

En tredje skola som Skolinspektionen pekar ut är Vetenskapsskolan i Göteborg – som sitt namn till trots är en fundamentalistiskt muslimsk friskola. Här har eleverna inte fått någon undervisning överhuvudtaget i ämnet sex och samlevnad.

Olika behandling under ”likabehandlingstid”
Skolan har även schemalagt något som man kallar ”likabehandlingstid” men där man tvärtom lärt ut att flickor och pojkar ska behandlas olika. Flickorna har avskiljts, satts för sig och fått lära sig att flickor ska bära slöja och inte visa upp sig eller delta i offentliga sammanhang i samhället.

Flickorna på den muslimska friskolan har också fått lära sig att kvinnor inte får umgås med män som de inte är släkt med.

På flera av de kritiserade skolorna har konfessionella inslag som bön – som enligt skollagen ska vara frivilliga – införts som obligatoriska rutiner i undervisningen.

”Ida” blev ”Allah” i Idas sommarvisa
På muslimska Vetenskapsskolan har man dessutom ändrat i texten på svenska sånger för att göra dem mer muslimska. I Astrid Lindgrens och Georg Riedels ”Idas sommarvisa” ändrades exempelvis strofen ”jag gör så att blommorna blommar till ”Allah gör så att blommorna blommar”.

Skolinspektionen är också kritisk till att en så låg andel av lärarna på de religiösa friskolorna är behöriga, något som kan indikera att rekrytering snarare sker utifrån personens religiösa uppfattning än kvalifikationer att undervisa i skolämnen.

Några religiösa friskolor får kritik för missförhållanden som inte direkt kan knytas till den konfessionella inriktningen. Katolska skolan av Notre Dame i Göteborg får exempelvis böta 500 000 kronor för grava ordningsproblem där elever hotat och kastat saker på varandra, varit i slagsmål och kallat varandra för sådant som ”hora” och ”bög”.

Flera religiösa skolor fick stänga
Sex av de under förra året granskade religiösa friskolorna visade sig ha så omfattande missförhållanden att Skolinspektionen beslöt stänga dem. Två av dessa som omnämns är Gryningeskolan i Botkyrka och Interkulturella skolan i Stockholm – båda muslimska.

Stängningsbesluten är inte i huvudsak relaterade till att man brutit mot skollagen med konfessionella inslag, utan att skolornas undervisning varit undermålig och att man haft omfattande ordningsproblem så att de elever som varit i skolan för att plugga inte fått någon studiero och upplevt stor otrygghet.

Även för dessa skolor påtalas den låga andelen behöriga lärare som en starkt bidragande orsak till de allvarliga bristerna i undervisningen.