Stickprovsundersökningar som Pensionsmyndigheten nyligen börjat göra visar att så många som varannan invandrare felaktigt och genom fusk kan ha fått dubbla pensioner utbetalda. Myndigheten ska nu försöka kräva tillbaka pengarna.

Många som invandrat till Sverige i arbetsför ålder har rätt till pension från sitt gamla hemland. I det fallet har man antingen inte rätt till allmän pension i Sverige överhuvudtaget eller endast med överskjutande belopp.

Många invandrare som ansökt om svensk allmän pension har dock valt att undanhålla för de svenska myndigheterna att man får pension från ursprungslandet. Pensionsmyndigheten har inte kontrollerat sakförhållandena utan litat på att de uppgifter man fått i ansökningarna är riktiga.

Fel i vartannat fall

Först nu har myndigheten börjat göra begränsade stickprovskontroller. Det visar sig då att så många som varannan av de invandrare som kontrollerats inte berättat att man får pension från det tidigare hemlandet.

Av det 316 personer som hittills kontrollerats har fusk med dubbla pensioner uppdagats hos 167. Det handlar om personer som invandrat till Sverige från Bosnien och Hercegovina i samband med Balkankrigen på 1990-talet.

Bara i denna stickprovsgrupp handlar det om 4,4 miljoner som felaktigt tagits ut ur det svenska pensionssystemet och nu krävs tillbaka. I samma grupp har ytterligare flera tiotals miljoner kronor stoppats som annars felaktigt skulle ha betalats ut.

Ska kontrollera personer från flera länder

– Vi valde att inleda med detta land då många invandrade till Sverige i arbetsför ålder vilket gör att vi antar att man kan ha pension från sitt hemland. Pensionen från hemlandet behöver man redovisa i sin ansökan och det har man inte gjort i tillräcklig omfattning, förklarar Magnus Rodin, chef för Pensionsmyndighetens produktionsavdelning.

På myndighetens webbplats uppger man att fler stickprovskontroller kommer att ske riktade mot andra länder där man bedömer att det kan finnas många som har pension från hemlandet. Vilka länder det blir är just nu inte beslutat.

– Det är viktigt att man inte glömmer bort eventuell pension från andra länder när man ansöker om allmän pension i Sverige. Det är också bättre att informera oss om man tror att det kan ha blivit fel så att inte ett eventuellt återkravsbelopp växer sig onödigt stort, säger Magnus Rodin.

Ärenden har överlämnats till polis och åklagare

Samnytt har talat med Pensionsmyndighetens pressansvarige, Johan Andersson som uppger att det inte bara handlar om misstag utan också om medvetet fusk och att ett antal ärenden har överlämnats till polis och åklagare.

Att Pensionsmyndigheten inte regelmässigt kontrollerar alla som ansöker om svensk pension beror enligt Andersson dels på bristande resurser och dels på att det ofta inte gått att upprätta något samarbete med myndigheterna i de länder som många invandrare kommer ifrån.

Enligt statistik på Pensionsmyndighetens webbplats uppbär cirka 2,3 miljoner personer allmän pension i Sverige. Hur stor andel av dessa som kan tänkas ha pension också från ett annat land framgår inte.

Kvarts miljon kan ha pension från annat land

Johan Andersson uppger för Samnytt att myndigheten skickat ut ett frågebrev till cirka 255 000 personer som man bedömer kan vara berättigade till pension från ett annat land. Det verkliga antalet är dock högre eftersom brev i första hand skickats ut till personer med ursprung i EU- och EES-länder och endast i begränsad utsträckning till personer som invandrat från mer avlägsna länder.

Andersson medger att 50 procent är en hög siffra för hur många som felaktigt fått pension i Sverige men menar att det inte går att dra några säkra slutsatser om att felen och fusket är så utbrett generellt. Detta bland annat därför att det varierar stort mellan ursprungsländer huruvida det finns något fungerande pensionssystem som en invandrad person kan få pengar ifrån.

Bland de fel som upptäckts finns också en mindre andel där den invandrade personen varit berättigad till mer i svensk pension än vad denne erhållit.