De oreformerade former av islam som det stora flertalet invandrare till Sverige bekänner sig till och har med sig från sina hemländer utgör ett hot mot det svenska samhället och människors grundläggande fri- och rättigheter. Det är slutsatsen i en färsk rapport.

Författarnas uppmaning till politiker, skola och andra värderingsformande aktörer i västländerna är att betona ”att en bokstavlig tolkning av dessa läror inte är möjlig i ett öppet demokratiskt samhälle”.

Rapporten har titeln ”Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar” och är skriven av bland andra läraren Omid Pasbakhsh och juridikprofessor emeritus Reinhold Fahlbeck.

Jämför muslimska och västerländska värderingar

Forskarna har granskat islams källor och jämfört värderingarna i dessa med värderingar i framför allt Europadeklarationen om mänskliga rättigheter beträffande demokrati, religionsfrihet, yttrande- och åsiktsfrihet, jämställdhet och likabehandling. De har funnit att oreformerad islam i ett flertal avseenden överhuvudtaget inte är möjlig att förena med västerländska värderingar.

Bland annat granskas den uppfattning om att den som kritiserar islam förtjänar döden som är drivkraften bakom den muslimska terrorism som i spåren av den höga utomvästliga invandringen breder ut sig alltmer i Västvärlden. Författarna skriver att profeten Muhammed ”beordrade mord på människor som kritiserade honom och därmed [satte] en stämpel av godkännande för muslimer att betrakta kritiker av profeten som värdiga döden”.

Även om rättrogna muslimer kan ha lite olika uppfattning om i vilka fall och hur hårt deras religions kritiker ska bestraffas, menar författarna att grundsynen är densamma och går stick i stäv med de fri- och rättigheter som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle som det svenska. Man skriver:

Problemet kvarstår dock att bokstavstrogen islam medför ett synsätt på kritik mot religionens huvudprofet som är oförenlig med det västerländska synsättet att alla åskådningar ska kunna kritiseras, och att det är kritiken som ska granskas, diskuteras och eventuellt fördömas, inte personen som framför kritiken.

I rapporten adresseras bland annat också den utbredda uppfattningen inom islam och dess sharialag att kvinnor har ett lägre värde än män. Det är så långt från västliga värderingar om jämställdhet mellan könen som man kan komma. ”Att kvinnor inte har en jämlik röst i islam är i direkt konflikt med Europakonventionen” konstaterar rapportförfattarna.

Rekommenderar alla demokratiska krafter att agera

Rapporten innehåller också rekommendationer om hur vi i västvärlden kan bemöta en de oreformerade versioner av islam som invandrarna för med sig från sina hemländer. I kontrast till den undfallenhet, självcensur och missriktade tolerans som är vanlig i dag inom ramen för en multikulturalistisk diskurs anser rapportförfattarna att foten tydligt behöver sättas ned.

Först och främst krävs en attitydförändring hos alla demokratiska krafter där man lär sig att ”förstå och acceptera att islam innehåller läror som är moraliskt förkastliga och som utgör hinder för en lyckad samexistens”.

Med dessa insikter etablerade bör sedan bland annat skolan ges i uppdrag att i religionsundervisningen ta upp de kontroversiella aspekterna av islam. I synnerhet behöver nyanlända unga muslimer upplysas om ”om att viss praxis som förkunnas i Koranen och haditherna inte accepteras i västvärlden”.

Andra djupt rotade uppfattningar inom islam som behöver kritiseras och tydligare än hittills markeras som oacceptabla är judehatet, teokratin och den med hot, tvång och våld upprätthållna hederskulturen.

Ett sådant brett ställningstagande hos alla demokrativärnande aktörer i det västerländska samhället är enligt rapportförfattarna möjligt med bibehållen religionsfrihet om muslimer som invandrar hit reformerar sin religion i de delar som strider mot grundläggande västliga värderingar. Det skriver Världen Idag.

Rapporten kan läsas i sin helhet HÄR.

LÄS ÄVEN: Forskare: ”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer”