Regeringens förslag, på initiativ av SD, att Utlänningslagen ska ges samma status som andra lagar och att de som begår brott mot den på samma sätt ska rapporteras, har stött på patrull från rödgrönt politiskt håll. Trots att detta ännu endast existerar som ett förslag klubbar nu fullmäktige i Göteborg, där S, V, MP och C styr och har majoritet, ett beslut där man formellt vägra efterrätta sig regeringen i framtiden.

Anställda i Göteborgs kommun ska fortsätta hjälpa till att upprätthålla det skuggsamhälle bestående av många tiotusentals illegala migranter som på senare tid vuxit fram i Sverige, med omfattande problem som kriminalitet och svartjobb som följd samtidigt som det bidragit till att urholka principerna i en ordnad migrationspolitik och själva grundvalarna för Sveriges statsbildning. Det är kontentan av det fullmäktigebeslut som klubbades på onsdagen i staden.

Illegala ett eskalerande problem

Illegala tar en rad offentliga tjänster i anspråk inom vård, skola och socialtjänst som de egentligen inte har rätt till. Det sker med de anställdas goda minne som ofta väljer att inte rapportera lagbrytarna till polisen så att de i enlighet med de utvisningsbeslut och gällande lagar kan förpassas ut ur landet.

Kritiker, däribland Sverigedemokraterna, har påtalat att detta tar en allt större andel av de offentligfinansierade tjänsternas resurser i anspråk som redan är hårt ansträngda. Man pekar också på hur det växande skuggsamhället utgör grogrund för kriminalitet och svartjobb.

Andra argument handlar om att Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas prövningar och beslut blir meningslösa om det inte är någon skillnad mellan att beviljas uppehållstillstånd och att få avslag. Det blir också orättvist mot de migranter som efterrättar sig ett avslag och återvänder hem, om de som bryter mot lagen belönas för detta.

”Ingen människa är illegal”

På den politiska vänsterkanten har samtidigt myntats en paroll som lyder att ”ingen människa är illegal” med innebörden att inga avslag på att få stanna i Sverige ska betraktas som legitima. Den uppfattningen har fortplantat sig i högerriktning så att den numera omfattar även Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Ett antal lagar och regler har införts som underlättar för illegala migranter att stanna kvar i landet och uppmuntrar dem till detta i stället för att återvända hem. Polisen har fått instruktioner att inte leta efter illegala på många platser där man vet att de uppehåller sig.

Att tillse att Utlänningslagen efterlevs och att anmäla brott mot den på samma sätt som alla andra brott jämförs från det här hållet nu med det kommunistiska DDR:s angiverisystem, som dock handlade om att ange grannar med en åsikt som avvek från den av kommunistregimen fastslagna som den enda tillåtna.

Kampanjen har tillsammans med de tidigare besluten för att urholka Utlänningslagen haft en betydande framgång. Många offentliganställda har gått ut och protesterat mot att lagar och beslut följs.

Får kritik från oppositionen

Och nu klubbar alltså Göteborg som första kommun ett formellt beslut att sätta sig upp mot den förändring som SD och regeringspartierna vill se, där principen är att den som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige inte heller ska göra det och att den principen bättre behöver upprätthållas, bland annat genom att illegala rapporteras men också genom en folkräkning.

Från den borgerliga oppositionen i Göteborg ser man fullmäktigebeslutet som märkligt, såväl principiellt som i det att det vänder sig mot något som ännu inte existerar mer än på papperet.

– Det är märkligt att klubba igenom något som är hypotetiskt och saknar färdigt lagförslag. Jag ser det som en politisk teater som piskar upp oro och vanföreställningar i onödan. Det är anmärkningsvärt att de tar frågan utanför de politiska rummen och drar in de anställda, säger Elisabet Lann, gruppledare för KD i Göteborg, i en kommentar till GP.

Fristad för landets alla illegala

Konkret innebär beslutet att den politiska ledningen vill ha kvar de illegala som uppehåller sig i staden och de ytterligare som kan komma att söka sig dit från andra delar av landet när staden blir en fristad. Även i regionen (landstinget) har man signalerat att man kan komma att fatta motsvarande beslut att ge illegala fortsatt fri lejd.

Enligt Vänsterpartiets kommunalråd Marie Brynolfsson strider den svenska utlänningslagen samt Migrationsverkets och migrationsdomstolarna prövning av asyl och uppehållstillstånd mot de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. Om regeringen vill att dessa lagar och beslut ska följas, ska det nu klubbade fullmäktigebeslutet betraktas som en form av civil olydnad.

Beslutet togs med en mycket knapp majoritet. Nästan lika många ledamöter är emot som för att göra Göteborg till fristad för illegala. Någon undersökning om hur den vanlige göteborgaren ställer sig till en sådan framtid för sin stad har inte gjorts inför beslutet.