En syrier som anser att det var ”ärofyllt” att tortera för familjen Assad har sökt asyl i Sverige. Han har aldrig övervägt att vägra lyda order om att tortera. Han är rädd för att själv bli torterad om han sänds tillbaka. Migrationsverket nekade honom flyktingstatus på grund av att hans torterande utgör ”brott mot mänskligheten”. Han får ändå uppehållstillstånd av migrationsdomstolen som menar på att detta kanske borde bli permanent då syriern  saknar pass.

En syrier som heter Khzer Habash sökte asyl i Sverige i oktober 2015. Han berättar att han jobbat åt den syriska säkerhetstjänsten i 24 år men gått i förtidspension på grund av en skada 2008. Syriern menar på att han är förföljd av syriska staten. Detta för att han inte ville komma tillbaka från sin pension och börja jobba för säkerhetstjänsten igen. Han ska även ha hotats av IS för att han inte ville jobba åt dem.

Migrationsverket beslutade att acceptera mannens påstående om att han ”riskerar förföljelse” av statsmakten i Syrien. Verket skriver att mannen ändå inte ska få flyktingstatus eftersom hans jobb med att tortera människor åt säkerhetstjänsten ska klassas som ”brott mot mänskligheten”. Han fick dock ett ettårigt uppehållstillstånd från december 2018 till december 2019 på grund av ”verkställighetshinder”. Efter att detta uppehållstillstånd gått ut ville mannen ha asyl igen och det ärendet har nu hamnat hos migrationsdomstolen.

”Ärofyllt” jobba som torterare

Inför migrationsdomstolen berättar Khzer att han sökte tjänsten som torterare åt syriska staten för att han bedömde det som ”ärofyllt”. Han berättar även att han aldrig känt någon önskan att vägra tortera någon som han fått order om att tortera. Domstolen skriver:

”Khzer Habash har lämnat detaljerade uppgifter om hur han som förhörsledare under 6 års tid har deltagit i och beordrat tortyr av fängslade personer samt ingående beskrivit vilka metoder som användes.

Khzer Habash har efter denna period fortsatt att arbeta inom säkerhetstjänsten till dess att han gick i pension, under totalt 24 år. Han har berättat att han sökte tjänsten för att han behövde pengar, för att arbetet var intressant och för att det var ärofyllt att arbeta för staten.

Han har också uppgett att han fortsatte arbeta frivilligt och att det inte var några problem att avsluta anställningen. Vidare har han berättat att han var tvungen att följa order, även om det fanns tillfällen då han inte höll med sina överordnade, och att han annars kunde ha riskerat fängelse eller en sämre tjänst som civilpolis eller chaufför längre bort från familjen. Han har dock även uppgett att han aldrig har velat vägra order.”

Domstolen menar på att Khzer genom sitt torterande under ”flera år har varit delaktig i att begå brott mot mänskligheten”. Eftersom tortyren inte skett under ”överhängande tvång” så bestämmer domstolen att Khzer ska uteslutas från att få uppehållstillstånd som ”flykting” eller ”alternativt skyddsbehövande”.

Torterare rädd att torteras

Torteraren anser att han själv riskerar att bli torterad  om han tvingas återvända till Syrien. Så här refererar domstolen vad han berättar:

”Ett återsändande till Syrien skulle innebära att han skulle utsättas för tortyr och annan illabehandling, vilket skulle strida mot förbudet mot tortyr i artikel 3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).”

Absolut verkställighetshinder

Som framgått har domstolen kommit fram till att Khzer på grund av sitt torterande ska uteslutas från att få uppehållstillstånd som ”flykting”. Däremot anser domstolen att han kan beviljas uppehållstillstånd med motiveringen att han i hemlandet riskerar ”flyktinggrundande förföljelse”. Rätten skriver:

”Migrationsdomstolen har ovan gjort bedömningen att Khzer Habash vid ett återvändande till Syrien riskerar att utsättas för flyktinggrundande förföljelse. Sådan behandling utgör enligt 12 kap. 1 § UtlL ett absolut verkställighetshinder. Det föreligger därför, i vart fall för närvarande, ett hinder mot att verkställa beslutet om att utvisa Khzer Habash till Syrien”

Avsaknad av pass kan göra uppehållstillståndet permanent

Domstolen beslutar att tilldela Khzer uppehållstillstånd. Eftersom han saknar giltigt syriskt pass menar domstolen på att Migrationsverket kan bevilja honom ett permanent uppehållstillstånd.

”Migrationsdomstolen överlåter åt Migrationsverket att besluta om uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat, till ett år eller en längre period, eller om det ska vara permanent av det skälet att Khzer Habash saknar giltigt pass (jfr MIG 2017:11). ”

L, S och MP beslutade om uppehållstillstånd

Domen i det aktuella målet har målnummer UM 351-19 och går att beställa från förvaltningsrätten i Göteborg. Rådman var Linda Widenström. I avgörandet har även nämndemännen Jan Gottfriedson (L), Ann-Louise Lundqvist (S) och Cecilia Tvingby (MP) deltagit. Domslutet var enhälligt.

Ann-Louise sitter till vardags som ordförande för Socialdemokraterna i Kungsbacka. Jan sitter som ordförande för Liberalerna i Laholm.

Khzer kan dömas till livstids fängelse

TT rapporterade tidigare i år att en av Khzers torterande kollegor inom Syriens underrättelsetjänst åtalats i Tyskland för ”brott mot mänskligheten”. Juridikprofessorn Mark Klamberg berättade för TT att han ansåg det viktigt att torterande företrädare för den syriska regimen ställs inför rätta.

Samhällsnytt har varit i kontakt med svenska polisens grupp för utredning av krigsbrott och tipsat om Khzer Hadash. Polisen skriver på sin hemsida att de som anses skyldiga till brott mot mänskligheten döms till  ”fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller livstid.”