Svensk familjelagstiftning regleras genom föräldrabalken. Denna har inte ändrats sedan sedan 1940-talet. En större statlig utredning har emellertid företagits i vilken det läggs fram förslag på vad man kallar en mer könsneutral lagstiftning. Utredningen välkomnas av HBTQ-radikala RFSL men möts av kritik från annat håll.

Det är i utredningen ”Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv”, från 2022 som man föreslår en föräldralagstiftning där kön och föräldrarroller tas bort. Ett av de mer betydande förslagen är att termerna ”mor” och ”far” ska utmönstras. I stället föreslår man att endast det mer neutralt klingande ”förälder” ska användas. Överlag är utredningen inriktad på att förändra lagstiftningens terminologi för att undvika begreppsanvändning som kan kopplas till traditionella könsroller och biologiska kön.

LÄS ÄVEN: Idrottsförbund föreslår nya regler för transpersoner

Utredningen har gått ut till ett flertal remissinstanser, varav den vänsterradikalt identitetspolitiska organisationen RFSL för sexuella minoriteter är en. Organisationen är positiv till förslagen, även om man menar att utredarna på vissa punkter kunde gått ännu längre. Framför allt är man inriktad på att skapa förutsättningar för en lagstiftning som mer lyfter fram transpersoner. I sitt yttrande skriver man:

Det är viktigt att vi har lagar som fungerar för alla, oavsett transbakgrund, och lagstiftningen måste ta höjd för att vissa transmän kan föda barn och donera ägg samt att transkvinnor kan ha bidragit med spermier till ett barns tillblivelse.

Men alla är inte nöjda. I en debattartikel publicerad i SvD skriver en rad kvinnoorganisationer kritiskt om lagförslaget. En synpunkt är att den könsutplånande terminologin osynliggör kvinnor. De menar att detta omintetgör en lång kamp för att vinna erkännande för kvinnor i offentliga sammanhang. Om utredningens förslag går igenom kommer exempelvis en term som ”moderskap” att försvinna från lagtexten och ersättas av det mer neutrala ”föräldraskap”.

LÄS ÄVEN: Flygbolag öppnar för ”transvärdinnor”

Artikelförfattarna anser att det nya vänsterradikalt genus- och identitetspolitiska språkbruket i förlängningen innebär en avhumanisering av kvinnor:

Begreppet ”den förälder som fött barnet” reducerar kvinnor till objekt som kan brukas av andra, ”bärare” och ”födare” av barn, snarare än subjekt i sin egen rätt. Även det är en trend som känns igen. För att undvika ordet kvinna används redan i olika sammanhang ord som ”menstruerare” eller ”livmoder­bärare”, något som direkt avhumaniserar kvinnor och flickor.

Utredningen beställdes av den föregående socialdemokratiskt ledda regeringen. Med en ny regering som väntas ta ställning till förslagen är det just nu oklart i vilken utsträckning förslagen kan komma att implementeras.