Trots löften om att det inte skulle bli någon upprepning av förra årets skandal när fossila kraftvärmeverk måste startas upp för att kompensera för elbristen till följd av de i förtid stängda kärnkraftverken 1 och 2 i Ringhals, upprepas nu historien. Efter att de två återstående reaktorerna, 3 och 4, i Ringhals nu måste tas ur drift för underhåll har ett stort underskott på el uppstått och oljeeldade kraftverk dras igång för att kompensera.

Staten tvingas nu gripa in och i panik nödhandla reservkraft för att företag och hushåll i södra Sverige ska få fortsatt leverans av el. Förklaringen till den akuta elbristen är nedläggningen av Ringhals 1 och 2 som skedde efter påtryckningar från Miljöpartiet och långt innan de hade tjänat ut.

Det medför att det inte finns någon hållbar utsläppsfri el att ersätta med när nu också Ringhals 3 och 4 måste tas ur drift för underhåll. I stället blir det nu Rya kraftvärmeverk i Göteborg som får rycka in och leverera den el som saknas. Verket drivs med fossila bränslen, olja och gas.

LÄS ÄVEN: Svenska kraftnäts framtidsanalys: Blackouts och elransonering i Sverige

Kritik mot regeringen från branschföretagen

Branschföreträdare är starkt kritiska till hur den rödgröna regeringen skött energipolitiken som nu inte bara skapar stora problem med elförsörjningen utan också leder till ökade utsläpp av gifter och klimatpåverkande växthusgaser – motsatsen till vad som utlovats. ”Det är ett kraftigt underbetyg för den svenska energipolitiken”, konstaterar Carl Berglöf, expert på kärnkraft och kraftsystem hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige i en kommentar till TN.

– Det blir svårt för aktörer att förhålla sig till en myndighet som hipp som happ köper in kapacitet som ska finnas tillgänglig. Det påverkar möjligheter att förutse elpriset och i förlängningen blir det osäkert att göra investeringar.

LÄS ÄVEN: Elpriserna kan fördubblas i sommar

Bröt löfte om att inte använda mer smutsig reservkraft

I våras bedyrade statliga Svenska kraftnät att man inte som tidigare skulle behöva dra igång några smutsiga fossila kraftverk igen med anledning av sommarens planerade underhåll av Ringhals 3 och 4. Men det löftet bröts tämligen omgående.

Bara ett par månader senare avtalade Svenska kraftnät med Göteborg Energi om att få leveranser av el från fossila Rya kraftvärmeverk. Detta just med anledning av stor elbrist när Ringhals 3 och 4 tas ur drift och mot bakgrund av att reaktorerna 1 och 2 skrotats trots att de kunna drivas i åtskilliga år till..

Panik utbröt på Svenska kraftnät när det stod klart att arbetet med Ringhals 3 skulle ta två månader längre tid än planerat. För sådana oförutsedda händelser finns idag ingen redundans i elförsörjningen.

Branschen är kritisk till att regeringen inte tagit höjd för att situationer som denna kan uppstå, i synnerhet med förra sommarens facit i handen.

– Vi fick under våren höra att SvK inte skulle behöva upphandla avhjälpande åtgärder, men sedan kom bevisligen verkligheten i kapp, konstaterar Carl Berglöf.

”Man kan inte förlita sig på väderberoende kraft”

Att inte ha bättre beredskap kan även utgöra ett brott mot gällande EU-direktiv. Allvarligare på ett mer konkret plan är att det sätter många elleverantörer på pottkanten, äventyrar tillgången på el för hushåll och företag och kraftigt driver upp elpriserna samtidigt som det får negativa konsekvenser för miljön. Att förlita sig på vindkraft döms ut av branschexperten.

– Man kan inte förlita sig på väderberoende kraft, stamnätet måste fungera oavsett väder och tidpunkt. Därför krävs det planerbara resurser som kan rycka in, förklarar Berglöf.

Svenska kraftnät nu satt under tillsyn

Svenska kraftnäts kritiserade verksamhet så som den underställts den nuvarande regeringens direktiv är nu föremål för granskning. Det är Energimarknadsinspektionen som påbörjat en tillsyn mot SvK för att utröna mer exakt hur bristfälligt företaget sköter sitt uppdrag. Bland annat har frågetecken satts för att man samtidigt stänger ned nästan all kärnkraft, vilket reducerar den totala produktionskapaciteten av el med en tredjedel.

Även från den politiska oppositionen riktas kritik mot regeringen för den sårbarhet som med den nu förda politiken har byggts in i energiförsörjningssystemet. Man menar att hushåll och företag i Sverige inte längre kan förlita sig på att det finns tillräcklig tillgång på el och till rimliga priser.

Man kritiserar också fortsatt nedstängningen av Ringhals 1 som genomdrevs utan att ha några alternativ på plats för att kompensera för bortfallet av el.

– Regeringen var inte ens villig att förutsättningslöst se över möjligheten att fortsätta använda reaktorn något år till för att undvika den typen av elbrist som vi fick förra sommaren. Det är djupt oansvarigt, säger Lars Hjälmered, ordförande i Näringsutskottet och närings- och energipolitisk talesperson för Moderaterna. i en kommentar till TN

Slår ifrån sig kritiken

På Svenska kraftnät vill man inte ta på sig ansvaret för den uppkomna situationen. Driftchef Sara Jonsson menar att man agerar så gott man kan utifrån de order som kommer från regeringen och att man inte kan ha framförhållning för sådant som att ett underhållsarbete av en kärnreaktor drar ut på tiden.

”Det är såklart inte optimalt för någon men Svenska kraftnät agerar utifrån den information vi har och när den kommer till oss. Det är lika svårt för Svenska kraftnät som för andra aktörer att förutse en oplanerad förlängning av revisionen av Ringhals 3”, skriver hon i ett mejl till TN.

Svenska kraftnät har tidigare fått kritik för att hålla den rödgröna regeringen om ryggen. För en tid sedan avslöjades att man medvetet fördröjt publiceringen av en obekväm rapport till efter riksdagsvalet. Detta därför att rapporten befarades kunna påverka Socialdemokraternas och Miljöpartiets väljarstöd negativt.

LÄS ÄVEN: Svenska kraftnät fördröjde rapport om elprishöjningar – var obekväm för regeringen i valet