Flygplanet JAS Gripen som utgör stommen i det svenska flygvapnet har föråldrad teknik som behöver moderniseras för att möta dagens högre krav på försvarsförmåga. Men det kommer inte att ske meddelar regeringen, såvida inte Finland köper ett stort antal plan.

Den villkorade upprustningen av det svenska flygvapnet ingår som en del i den rödgröna regeringens budgetproposition. Ett par miljarder kronor har avsatt för att uppdatera befintliga JAS Gripen-plan med modernare teknik. Men budgetposten är villkorad med att Finland kan övertalas välja det svenska planet framför ett antal andra alternativ – i annat fall blir den föråldrade tekniken kvar i våra egna plan.

64 plan för 100 miljarder kronor

I slutet av året ska Finland ta ställning till vilket stridsflygplan som ska ersätta befintliga USA-tillverkade F-18 Hornet. Det handlar om 64 plan och en affär i storleksordningen motsvarande 100 miljarder svenska kronor. JAS Gripen är ett av fem alternativ som Finland ska ta ställning till.

Trots en nedslående historik när det gäller att förmå andra länder att välja det svenska planet är optimismen stor hos den svenska regeringen. och Försvarsminister Peter Hultqvist (S) anför det på andra områden långtgående försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland som något som talar för att valet faller på JAS Gripen.

Högre standard på JAS Gripen för export

Som tidigare backar regeringen, Försvarsmakten och Försvarets Materielverk upp Saab i försöken att få den stora affären i hamn. Men för att Finland ska överväga att köpa från Sverige måste de plan som erbjuds hålla en högre standard än de som det svenska försvaret har beställt. I annat fall är det sannolikt att Finland väljer bort JAS Gripen för något av de andra alternativen.

Att Sverige säljer bättre flygplan till andra länder än de man beställer till det egna försvaret skulle emellertid se illa ut. Därför har regeringen avsatt ett par miljarder i vårbudgeten för en uppdatering, så kallad harmonisering, också av de 60 JAS Gripen-plan som är beställda till det svenska försvaret.

Svenska plan moderniseras bara om affären går i lås

Men utgiftsposten är alltså villkorad med att affären med Finland går i lås. I annat fall får svenskarna nöja sig med den sämre versionen av planet och anslaget i budgeten fryser inne.

Konkret handlar det bland annat om vilka vapensystem planen ska vara utrustade med. Finland har redan idag modernare sådana till de amerikanska F-18-planen som ska ersättas och vill av förklarliga skäl inte köpa ett plan som skulle innebära att att man backar tekniskt i stället för att ta ett kliv framåt.

Men enligt Peter Hultqvist är den föråldrade tekniken något som det svenska flygvapnet får hålla till godo med om det inte blir någon affär med grannlandet i öster. Skälet till att regeringen budgeterar för en uppdatering av de svenska planen är inte att stärka landets försvarsförmåga utan att förenkla försvarssamarbetet mellan länderna genom att ”harmonisera” vapensystemen.

– Med samma typ av stridsflygplan skulle ett mycket långtgående samarbete mellan våra flygvapen bli möjligt avseende utbildning, drift- och underhåll, taktikutveckling, övning och i förlängningen insatser, förklarade Hultqvist i en kommentar till media.

Klartecken från riksdagen krävs

De två miljarderna går utanpå de försvarskostnader för åren 2021 till 2025 som redan klubbats av riksdagen. Regeringen behöver därför få nytt klartecken från riksdagen för den extra utgiften.

Tanken med villkoret är att den kostnaden ska täckas av inkomster från försäljningen av JAS Gripen till Finland. Att ändå öka försvarsbudgeten med de pengar som behövs för att få ett så tekniskt modernt JAS Gripen som möjligt till det svenska försvaret är inte något som regeringen överväger och inte vill söka riksdagens stöd för.