Regeringen har lagt fram ett förslag som syftar till att minska problemen med telefonförsäljning. Man vill ersätta ångerveckan med en skriftlig bekräftelse på köpet undertecknad av kunden. Dagspressens paraplyorganisation Tidningsutgivarna, TU, vill dock ha ett särskilt undantag från kravet för sina prenumerationsförsäljare eftersom man anser sig vara ”en problemfri bransch” och ha glömska kunder.

TU:s VD, Jeanette Gustafsdotter, kallar lagförslaget för ”ytterligare ett exempel på en mediepolitik som inte hänger ihop”. Hur organisationen resonerat när man hänför förslaget till det mediepolitiska området framgår inte.

Gustafsdotter uppger att TU ”ser risker med förslaget” i form av minskad prenumerationsförsäljning. Det befarande bortfallet tror man emellertid inte, så som för andra branscher, kommer att bero på att kunden ångrat sig efter att man inte förmått säga nej till en påstridig telefonförsäljare till en tidning man inte vill ha.

TU:s teori är i stället att tidningsprenumeranter är en glömsk grupp som inte kan förväntas komma ihåg att bekräfta sina köp skriftligt. Därför vill man slippa det krav som enligt lagförslaget ska gälla för all försäljning över telefon.

Lagförslaget kallas av TU: för ”kontraproduktivt”. Det är oklart om man med det menar att ett förstärkt konsumentskydd som kan leda till att konsumenten går miste om en av TU:s tidningsprodukter skulle vara negativt ur konsumentsynpunkt.

Eftersom dagspressen dessutom – i varje fall om branschorganisationen och dess VD får säga det själv – är en ”problemfri bransch” bör lagen enligt TU:s förmenande inte gälla lika för alla, så som annars brukar vara en grundprincip i lagstiftningssammanhang.