Enligt rapporten UNG 018 – en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, som tagits fram av Tjejers rätt i samhället, TRIS, på initiativ av länsstyrelsen och Uppsala kommun, känner 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna krav på sig hemifrån att vara oskuld då de gifter sig. När man tittar på ungdomar med utomnordiskt födda föräldrar stiger andelen dramatiskt.

Rapporten omfattar drygt 1 000 niondeklassare på 13 skolor i Uppsala. För ungdomar med föräldrar födda i Norden kände bara tre procent ett oskuldskrav, för både pojkar och flickor.

Att välja en partner som inte accepteras av föräldrarna skulle kunna innebära hot och våld för tio procent av flickorna och fyra procent av pojkarna.

För pojkar med utomnordiskt födda föräldrar känner 35 procent ett oskuldskrav mot 66 procent bland flickorna.

– Vi har vetat sedan tidigare att det finns ett tydligt samband mellan föräldrars födelseland och hedersförtryck och våld. Sett till Sverige så finns det alltså många barn som måste upprätthålla ett kyskhetsideal samtidigt som de umgås med kompisar som inte alls förväntas upprätthålla dessa normer. De måste förena dessa två världar vilket kan innebära mycket svåra konsekvenser för den enskilda ungdomen, säger Mariet Ghadimi, verksamhetschef för TRIS Uppsala och en av rapportens två författare.

Ett resursteam sjösätts nu för att tackla problematiken.

– Vi initierar nu ett resursteam för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommer att bestå av representanter från några av länets kommuner, regionala myndigheter, Region Uppsala samt Nationellt centrum för kvinnofrid. De kommer ha ett första möte i slutet av april, säger Helena Svensson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Uppsala län.