Det pågår en diskussion i forskarvärlden om huruvida det coronavirus som förorsakat den globala pandemin härrör från djurvärlden och muterat naturligt eller om det är ett manipulerat virus som läckt ut från ett forskningslaboratorium. Nya rön ger stöd för den senare teorin. Det rapporterar bland annat Världen Idag.

Ett forskarteam i Australien är förbluffade över de fynd man gjort när man studerat det nya coronaviruset. Det visar sig att det är perfekt anpassat för att angripa specifikt mänskliga celler.

Ett virus som uppstått i djurvärlden och sedan börjat angripa människan uppvisar normalt andra egenskaper där det är bättre anpassat till den art som är ursprungsvärden och sämre på att angripa mänskliga celler.

Djurmarknad eller laboratorium

Den mest accepterade hypotesen är att viruset uppstått på en djurmarknad i kinesiska Wuhan på grund av den riskfyllda cocktail av djur, människor och mikroorganismer som trängts samman i den miljön. Den ursprungliga virusvärden tros kunna vara fladdermöss.

Men det finns också misstankar om att coronaviruset som gett upphov till covid-19 kan ha manipulerats fram av forskare i laboratorium. Det australiska forskningsteamets fynd ger bränsle åt den teorin. Även i det fallet utpekas Kina som den plats där viruset ska ha uppstått.

Studien har pågått sedan i januari på Flinders University i Adelaide och målsättningen har varit att utveckla ett vaccin som biter på covid-19. Där är man ännu inte.

Samtidigt var teamet, mot bakgrund av de spekulationer som förekommit, nyfikna på att ta reda på vilka djurarter som kan ha varit värd för viruset från början och sedan överfört det till människan. För ändamålet skapade man en datorsimulering för att utröna hur bra viruset är på att binda till mänskliga celler jämfört med ett stort antal misstänkta djurarter.

Överraskande fynd

Resultaten beskrivs nu som ”en stor överraskning” av forskarna. I motsats till vad som förväntats visar det sig att viruset är närmast perfekt anpassat till att angripa mänskliga celler och väsentligt bättre än till någon annan djurarts celler, även de från fladdermöss som utpekats som den virusets troligaste ursprungsvärd.

En av forskarna, Nikolai Petrovsky, förklarar i en intervju med Sky News Australia att ett virus i allmänhet är bäst anpassat till den art där det först uppstått. Om resultaten stämmer skulle det nya coronaviruset således vara ett från början mänskligt virus och inte härröra från djurvärlden.

– Det här viruset var helt klart perfekt anpassat till människor från dag ett, säger Petrovsky till den australiska tv-kanalen.

Allt svagare stöd för djurmarknadsteorin

Andra uppgifter som stödjer teorin om att viruset inte uppstått bland djur på marknaden i Wuhan är att flera av de som tidigast insjuknade i covid-19 inte hade någon koppling till platsen. Petrovsky säger att de han och hans team kommit fram till ger ytterligare belägg för att djurmarknadsteorin är falsk men vill samtidigt inte säga något definitivt.

– Vi måste överväga möjligheten att det här viruset kan ha kommit ut från ett laboratorium. Vi kan inte bara ta för givet att det kom från ett vilt djur.

En ytterligare omständighet som kan indikera att det nya coronaviruset är en laboratorieprodukt är att ingen ännu lyckats hitta ett snarlikt virus i naturen hos andra djurarter som skulle kunna vara covid-19-virusets anfader.